Tukiopas

Tuotantotuki

Tämä tukiopas täydentää tuotantotuen hakuilmoitusta. Tutustu molempiin huolella ennen tukihakemuksen jättämistä.

HakuilmoituksetNäin haet tukia

Tuotantotuen hakemusliitteet

Ennen hakuajan päättymistä hakijan tulee ladata tukihakemuksen liitteisiin:

Tuotantotuen hakemusliitteet

Ennen hakuajan päättymistä hakijan tulee ladata tukihakemuksen liitteisiin:

 1. Elokuvan käsikirjoitus
 2. 1 sivun synopsis (one page synopsis)
 3. Säätiön mallin mukainen tuotantosuunnitelma
   • Täytä elokuvasäätiön mallin mukainen tuotantosuunnitelma mahdollisimman täydellisesti ja vältä lomakkeessa viittauksia erillisiin liitteisiin.
 4. Yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio, kustannukset ilman arvonlisäveroa huomioiden
   • Kustannusarvion tulee sisältää elokuvan välittömät tuotantokustannukset 1. esityskopioon asti, mukaan lukien:
    1. 7-10 %:n varaus satunnaisiin kuluihin
    2. Tuotantoyhtiön kiinteät yleiskustannukset (mm. kiinteän toimitilan vuokra, tietoliikennekulut) merkitään kustannusarvioon hallintokulujen prosenttiosuutena, joka voi olla enintään 5 % kokonaistuotantokustannuksista
   • Varaus satunnaisiin kuluihin ja hallintokulujen prosenttiosuus lasketaan kokonaiskustannusarviosta. Varaus satunnaisiin kuluihin sekä hallintokulujen prosenttiosuus tulee olla täysimääräisesti rahoitettuja.
 5. Tuotannonaikaiset markkinointikulut
 6. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien englanninkieliset käännöskulut ja tekstityskulut
   • Lyhyt- ja dokumenttielokuvien englanninkieliset käännöskulut ja tekstityskulut merkitään tuotantotuen kustannusarvioon, eikä niitä rahoiteta kulttuuriviennin materiaalituesta.
   • Pitkien fiktioiden osalta kulttuuriviennin materiaalituella on mahdollista rahoittaa tuotantovaiheen jälkeisiä käännöskuluja niiltä osin, kun ne eivät sisälly tuotantotuen kustannusarvioon.
 7. Elokuvatuotantovakuutuksen kustannukset
   • Jos elokuvan kokonaiskustannukset ovat vähintään 500 000 euroa, tuotantotuen myöntämisen edellytys on, että elokuvaa varten otetaan riittävä elokuvaan tuotetun materiaalin, henkilö- ja kalustoriskit kattava elokuvatuotantovakuutus.
   • Työntekijän/työn suorittajan nimet tulee merkitä kustannusarvioon niiltä osin kuin ne ovat hakemusvaiheessa tiedossa
   • Tuotantoyhtiön kiinteän henkilönkunnan palkat merkitään kustannusarvioon euromääräisinä kustannusarvion ao. kuluriville.
   • Tuotantoyhtiön omistajan/osakkaan hankkeelle tekemä työ merkitään kustannusarvioon kiinteänä kokonaiskorvauksena.
 8. Oman kaluston käyttö:
   • Oman kaluston käyttökorvaukseksi saa kustannusarviossa huomioida enintään 60 % markkinahintaisesta vuokraushinnasta.
   • Tuotantoyhtiön oman kaluston käyttö tulee merkitä kustannusarvioon selvästi esimerkiksi kirjoittamalla ko. kustannusriville sana Oma.
 9. Rahoitussuunnitelma
   • Rahoitussuunnitelma tulee ladata omana tiedostona hakemuksen liitteisiin valitsemalla liitteen tyypiksi Rahoitussuunnitelma.
   • Rahoitussuunnitelmaan tulee merkitä rahoittajan nimi ja euromäärä kukin omalle rivilleen.
   • Rahoitussuunnitelma tulee päivittää, sitä mukaa kun rahoitusta varmistuu, tulee lisää tai rahoituksen tilassa tapahtuu muutoksia.
   • Tuen myöntämisen edellytys on, että elokuvan rahoitus on oleellisin osin varmistunut. Tuenhakijan tulee hakemuksessa sitovin vahvistuksin tai sopimuksin osoittaa, että tuotantotuen kohteena oleva elokuvahanke on mahdollista toteuttaa. Arvion hakemusvaiheen toteutuneen rahoituksen riittävyydestä tekee elokuvasäätiö.
 10. Elokuvasäätiön vahvistaman mallin mukaan laadittu markkinointi- ja levityssuunnitelma
   • Säätiön mallin mukainen markkinointi- ja levityssuunnitelma täytetään elokuvan lajista riippumatta.

Ennen hakuajan päättymistä hakijan tulee ladata tukihakemuksen liitteisiin seuraavat dokumentit:

Säätiön myöntämät tuet perustuvat elokuvakulttuurin edistämisestä annettuun lakiin (1174/2018). Myönnettyyn tukeen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Julkista hallintotehtävää hoidettaessa säätiö noudattaa, hallintolain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa lain (621/1999), kielilain (423/2003), saamen kielilain (1086/2003), arkistolain (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa lain (13/2003) ja tietosuojalain (9/2018) säädöksiä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.