Hakuilmoitus: Kehittämistuki

Kenelle

Kehittämistukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 10.8.2021 23:59

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 40.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 10.8.2021 klo 24:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tarkoituksena on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä kotimaista elokuvatuotantoa.

Kenelle?

Kehittämistukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle, jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan tuottamiseen ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Kehittämistuki on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvien pitkien, lyhyiden tai sarjamuotoisten näytelmä-, dokumentti-, animaatio- tai lastenelokuvien tai niiden yhdistelmien valmistamiseen.

Tuen kohteena voi olla mm. käsikirjoituksen kirjoituttaminen ja edelleen kehittäminen, tuotanto-, kuvaus- ja lavastussuunnitelmat sekä muut kustannusarvion ja rahoitusjärjestelyjen edellyttämät toimenpiteet.

Tuen määrä
Kehittämistuen enimmäismäärä on 250 000 euroa.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan elokuvasäätiön hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen säätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle hakukierrokselle.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä sähköisen hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.

Hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu hakemuslomakkeesta sekä hakujärjestelmään ladattavista pakollisista 1) hakemuksen ja 2) hakijan liitteistä.

Ohje hakujärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • käsikirjoitus tai muu kirjallinen elokuvan sisältökuvaus
 • 1 sivun synopsis (ns. one page synopsis)
 • elokuvasäätiön vahvistaman mallin mukaan laadittu kehittämissuunnitelma
 • kehittämisen kustannusarvio
  Kustannusarvioon sisällytetään kehittämishankkeeseen välittömästi kohdistuvat kulut.
  Kustannusarviossa huomioidaan kehittämishankkeen kustannukset ilman arvonlisäveroa.
  Kehittämisen kustannusarvioon ei saa sisällyttää varausta satunnaisiin kuluihin eikä hallintokuluja, nämä erät budjetoidaan elokuvatuotannon kokonaiskustannusarvioon.
  Kustannusarvioon tulee kirjata työntekijän/työn suorittajan nimi niiltä osin kuin ne ovat hakemusvaiheessa tiedossa.

  Henkilökunnan ja tuotantoyhtiön omistajan palkat
  Tuotantoyhtiön kiinteän henkilönkunnan palkat merkitään kustannusarvioon euromääräisinä kustannusarvion ao. kuluriville.
  Tuotantoyhtiön omistajan hankkeelle tekemä työ merkitään kustannusarvioon kiinteänä kokonaiskorvauksena.Oman kaluston käyttö
  Oman kaluston käyttökorvaukseksi saa kustannusarviossa huomioida enintään 60 % markkinahintaisesta vuokraushinnasta.Tuotantoyhtiön oman kaluston käyttö tulee merkitä kustannusarvioon selvästi esimerkiksi kirjoittamalla ko. kustannusriville sana ”oma”.
 • rahoitussuunnitelma
  Rahoitussuunnitelmaan tulee merkitä rahoituksen tila rahoitusryhmittäin perustuen hakuhetken tilanteeseen.
 • Uutta kehittämistukea haettaessa, edellinen samalle elokuvalle myönnetty selvittämätön kehittämistuen loppuselvitys tulee toimittaa sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään viimeisenä hakupäivänä.

Pakolliset hakijan liitteet:

 • Viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu ja tilintarkastettu (jos OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan) tilinpäätös
 • voimassa oleva enintään 6 kuukautta vanha kaupparekisteriote
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku). Osakasluettelo toimitetaan vain kerran ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia)

Hakemus koostuu hakemuslomakkeesta sekä hakujärjestelmään ladattavista pakollisista 1) hakemuksen ja 2) hakijan liitteistä.

Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Elokuvasäätiön mallin mukainen kehittämissuunnitelma, budjetointi- ja raportointilomakkeet löytyvät elokuvasäätiön verkkosivuilta kohdasta ohjeet ja lomakkeet:

Lomakkeet

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan kehittämiseen,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemuksen arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Elokuvahanketta arvioidaan sisällöllisenä, ilmaisullisena ja tuotannollisena kokonaisuutena ja otetaan huomioon tuenhakijan taiteelliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytyksen hankkeen toteuttamiseksi.

Erityisehdot

 • Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
 • Elokuvasäätiö tekee tuensaajan kanssa tukisopimuksen.
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
 • Tuensaajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä taloudellinen selvitys tuen käytöstä.
 • Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu säätiön hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kehittämis- ja tuotantotukea koskevat valtionavustusasiat tukiesittelijän esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 40.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003)

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Tukioppaat

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä