Hakuilmoitus: Maahantuontituki

Kenelle

Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 27.8.2021 23:59

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 42.

Hakuaika

Haku päättyy 27.8.2021 klo 23:59.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Maahantuontituen tavoitteena on edistää laadukkaan, monipuolisen ja maailman elokuvakulttuuria ja eri elokuvagenrejä laajasti edustavan elokuvaohjelmiston maahantuontia ja sen tehokasta levitystä, markkinointia ja esittämistä elokuvateattereissa. Tuen painopiste on niissä elokuvissa, jotka eivät ole kansainvälisten levitysyhtiöiden jakelussa ja jotka ilman tukea jäisivät tuomatta maahan.

Kenelle?

Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle, joka on rekisteröity Suomessa ja joka hallinnoi elokuvan levitysoikeuksia Suomessa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Maahantuontituki on tarkoitettu elokuvateattereiden ohjelmistoa monipuolistavien elokuvien maahantuontiin ja levitykseen.

Tukea voidaan myöntää elokuvateatterilevitykseen tarkoitetun elokuvan maahantuontiin enintään 15 000 euroa ja enintään 70 % säätiön hyväksymistä, toteutuneista maahantuonti-, levitys- ja markkinointikustannuksista.

Lasten- ja perhe-elokuvien dubbauskustannuksiin elokuvateatterilevityksessä voidaan lisäksi myöntää tukea enintään 19 000 euroa ja enintään 70 % säätiön hyväksymistä toteutuneista kustannuksista.

Maahantuonti- ja dubbauskustannuksia haetaan samalla hakemuksella.

Tukea myönnetään vain Suomessa tapahtuvaan levitykseen. Mikäli elokuvan maahantuontikustannukset sisältävät myös muiden maiden kuluja, voi hakija sisällyttää niistä hakemukseen ainoastaan Suomen levitystä vastaavan osuuden kuluista.

Jaettu maahantuontituki on tarkoitettu yksinomaan hakijan Suomen levitys- ja markkinointikuluihin, eikä sitä voi levityssopimuksilla tai muilla sopimuksilla jakaa elokuvan oikeudenomistajille. Tuki ei siis ole elokuvalevityksen tuottoa, jota voi jakaa oikeuksienomistajille.

Elokuvasäätiön myöntämän maahantuontituen ja Nordisk Film & TV Fondin samaan tarkoitukseen myöntämän tuen yhteissumma ei voi ylittää 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan hakujärjestelmässä lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.

Hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje hakujärjestelmän käyttöön

Hakemuksen liitteet

Viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä tuenhakijan tulee ladata sähköiseen hakujärjestelmään tukihakemuksen liitteinä:

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • elokuvasäätiön hakulomake
 • elokuvan levityssopimus
 • elokuvan markkinointi- ja levityssuunnitelma (käytä säätiön pohjaa)
 • Katsojatilasto paikkakunnittain*
 • Ote kirjanpidosta, sisältäen hankkeen kustannuspaikan*
 • Kirjallinen raportti hankkeen toteutumisesta suunnitelmaan nähden*

*Liitetään loppuselvitysvaiheessa

Hakulomakkeet löytyvät säätiön kotisivuilta:

Lomakkeet

Pakolliset hakijan liitteet:

 • viimeiseksi valmistunut, tilintarkastajan hyväksymä tilinpäätös sisältäen:
  – tilinpäätöksen kaikki osat
  – tilintarkastuskertomuksen (jos hakija on OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan)
 • voimassa oleva enintään 6 kuukautta vanha kaupparekisteriote
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)
  Osakasluettelo toimitetaan hakijan liitteisiin kerran ja päivitetään, mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia.

Huomioitavaa:

 • Hakemuksen liitteet ladataan ko. hakemuksen liitteisiin, nimeten liitetyypin mukaan.
 • Yhteisöä koskevat asiakirjat ladataan Hakijan liitteisiin, nimeten liitetyypin mukaan.
 • Mikäli jotakin liitettä ei ole mahdollista toimittaa, täytyy puuttuvista liitteistä tehdä selvitys joka ladataan hakemusjärjestelmään.
 • Kaikki allekirjoitettavat dokumentit voi allekirjoittaa myös sähköisellä allekirjoituksella.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Maahantuontituki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Elokuva rikastuttaa ja monipuolistaa teattereiden ohjelmistoa ja edustaa ennakkoluulottomasti uusia elokuvamaita, -kulttuureita tai alakulttuureita. Elokuvan markkinointi- ja levitysstrategioista käy ilmi tavoitteena oleva tehokas levitys. Lisäksi otetaan huomioon elokuvasäätiön käytettävissä olevat määrärahat. Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa.

Tuen painopiste on niissä elokuvissa, jotka eivät ole kansainvälisten levitysyhtiöiden jakelussa ja jotka ilman tukea jäisivät tuomatta maahan.

Erityisehdot

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan maahantuontiin ja jakeluun,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Elokuvateatterilevitykseen tukea saanut elokuva on tekstitettävä suomeksi ja ruotsiksi.

Hakemuksen liitteenä toimitettavan kustannusselvityksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat tuensaajan kirjanpidossa olevat, maksetut nettomääräiset ja arvonlisäverottomat hankkeesta suoraan aiheutuneet kustannukset. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Tukihakemuksen liitteenä toimitetun kustannusselvityksen tulee olla kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama. Tuen kohteena olevan hankkeen kulut on kirjattava omalle kustannuspaikalleen hakijan kirjanpidossa. Intressiyhtiöiden väliset hankinnat on kirjattava katteettomina.

Kun säätiö on myöntänyt elokuvalle maahantuontitukea, tuensaajan on liitettävä elokuvan lehdistö- ja markkinointimateriaaleihin ja elokuvan esitystietoihin (myös Filmikamarin pressipalvelussa) maininta myönnetystä maahantuontituesta.

Päätöskäsittelyn edellytyksenä on, että elokuvan maahantuoja on järjestänyt elokuvan esityksen tuen käsittelijälle ennen hakemuksen käsittelyä. Esitys on järjestettävä DCP-kopiolla. Kopion tulee olla tekstitetty joko kotimaisilla kielillä tai englanniksi. Jos elokuvalle haetaan dubbauksen tukea, tulee esitys järjestää dubatulla, teatterilevitykseen tulevalla DCP-kopiolla. Katselukopio tulee toimittaa Elokuvasäätiölle ennen hakuajan päättymistä.

Maahantuontituen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on toimittanut elokuvatilastojen ylläpitämisen edellyttämät oikeat ja ajantasaiset tiedot.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on mm., että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista. Jos tuenhakijalla on useampia hankkeita tukisuhteessa säätiöön, tuensaajan hankkeita voidaan tältä osin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Säätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tuenhakijaa täydentämään aiemmin säätiölle toimittamaansa aineistoa.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta tai elokuvaa ei ole esitetty hakemuksen käsittelijälle. Hakuajan päättymisen jälkeen toimitetut hakemukset käsitellään seuraavalla hakukierroksella.

Tuen maksaminen

Maahantuontituki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille kahdessa erässä: ensimmäinen erä (50 % tukisummasta) tukipäätöksen jälkeen ja toinen erä kun tuen loppuselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää maahantuontituet elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 42.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Tukioppaat

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä