Hakuilmoitus: Markkinointi- ja levitystuki

Kenelle

Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle tai elokuvatuotantoyhtiölle. Tukea hakee elokuvan markkinoinnista päävastuun kantava taho, jolla tulee olla käytössään tarvittava asiantuntemus ja ammattitaito.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 26.10.2021 23:59

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 50.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 26.10.2021 klo 23:59.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tavoitteena on edistää kotimaisen elokuvatuotannon laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kotimaisen elokuvan saatavuutta ja katsojaosuutta.

Kenelle?

Tukea myönnetään ensisijaisesti säätiön kehittämis- ja tuotantotukea saaneille elokuville. Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle, joka on rekisteröity Suomessa ja jolla on elokuvan Suomen levitysoikeudet, tai elokuvatuotantoyhtiölle, joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Tukea hakee elokuvan markkinoinnista päävastuun kantava taho, jolla tulee olla käytössään tarvittava asiantuntemus ja ammattitaito.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Markkinointi- ja levitystuki on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvien pitkien tai lyhyiden näytelmä-, dokumentti-, animaatio- tai lastenelokuvien tai niiden yhdistelmien markkinointi- ja levityskustannuksiin.

Tukea voidaan myöntää kotimaisen elokuvan ja kansainvälisten yhteistuotantoelokuvien markkinointi- ja levityskustannuksiin Suomessa eri jakeluteissä ja alustoilla.

Vuoden 2019 alusta kuvailutulkkaus ja tekstitys heikkokuuloisille on pakollinen pitkille näytelmä- ja dokumenttielokuville.

Tuen määrä
Markkinointi- ja levitystuen enimmäismäärä on 120 000 euroa.

Tämän lisäksi elokuvasäätiö tukee elokuvan kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisille tarkoitetun tekstityksen kustannuksia enintään 7 000 eurolla. Tukea kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen haetaan erikseen oman tukimuodon kautta.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen säätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle hakukierrokselle.

Hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja tukihakemusjärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje hakujärjestelmän käyttöön 

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • Allekirjoitettu elokuvasäätiön mallin mukaan laadittu markkinointi- ja levityssuunnitelma
 • Elokuvasäätiön vahvistaman mallin mukaan laadittu kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • Allekirjoitetut levityssopimukset
 • Sopimukset tai sitovat vahvistukset rahoitussuunnitelman mukaisesta muusta rahoituksesta

Tuen myöntämisen edellytys on, että hankkeen muu rahoitus on varmistunut. Tuenhakijan tulee hakemuksessa sitovin vahvistuksin tai sopimuksin osoittaa, että markkinointi- ja levitystuen kohteena oleva suunnitelma on mahdollista toteuttaa.

 • Sopimukset yhteistyökumppanuuksista
 • Selvitys hakijan omarahoitusosuuden kattamisesta

Pakolliset hakijan liitteet:

 • viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu ja tilintarkastettu (jos OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan) tilinpäätös
 • voimassa oleva enintään 6 kuukautta vanha kaupparekisteriote
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku). Osakasluettelo toimitetaan vain kerran ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia)

Hakemus koostuu hakemuslomakkeesta sekä tukihakemusjärjestelmään ladattavista pakollisista 1) hakemuksen ja 2) hakijan liitteistä.

Suomen elokuvasäätiön budjetointi- ja raportointilomakkeet löytyvät elokuvasäätiön verkkosivuilta sivulta:

Lomakkeet

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan markkinointi- ja levityskustannuksiin,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemuksen arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat.

Hanketta arvioidaan markkinoinnin ja levityksen kokonaisuutena ottaen huomioon elokuvatyypille ominaiset kohderyhmät ja niiden tavoittamiseksi suunnitellut toimet. Lisäksi huomioidaan tuenhakijan ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Erityisehdot

 • Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että pitkälle näytelmä- tai dokumenttielokuvalle on tehty tai tekeillä kuvailutulkkaus ja tekstitys heikkokuuloisille
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
 • Tuensaajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä taloudellinen selvitys tuen käytöstä.
 • Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.
 • Tuensaaja sitoutuu toimittamaan säätiön tilastointia varten elokuvan ajantasaiset katsojamäärät elokuvateatterijakelussa, sekä DVD- ja VOD-jakelussa.
 • Tukea saaneissa elokuvissa pitää olla kielilain vaatimukset täyttävät tekstitykset.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tietoa päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää markkinointi- ja levitystukea koskevat valtionavustusasiat elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 50.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätietoja

Pirjo Koskelo

tuotantokontrolleri

• hakemusten käsittely, tukisopimukset: pitkien fiktioiden tuotantotuki ja slate-kehittämistuki

+358 9 6220 3031

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Tukioppaat

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä