Hakuilmoitus: Pitkien fiktioelokuvien markkinointi- ja levitystuki

Kenelle

Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle tai -yhteisölle tai elokuvatuotantoyhtiölle, joka on rekisteröity Suomessa ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 21.3.2023 16:00

Päätös

Päätökset julkistetaan 16.6.2023 mennessä.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 21.3.2023 klo 16:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tavoitteena on edistää kotimaisen elokuvatuotannon laajaa ja kattavaa tarjontaa ja jakelua ensisijaisesti teatterilevityksessä, eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kotimaisen elokuvan saatavuutta ja katsojaosuutta.

Tuen tavoitteena on vahvistaa kotimaisen pienen ja keskisuuren yleisön elokuvien asemaa kotimaan teatterilevityksessä, sekä vahvistaa kotimaisen suuren yleisön elokuvan kilpailukykyä kotimaassa.

Kenelle?

Tukea myönnetään ensisijaisesti säätiön kehittämis- ja tuotantotukea saaneille elokuville. Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle tai -yhteisölle tai elokuvatuotantoyhtiölle, joka on rekisteröity Suomessa ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Tukea hakee elokuvan markkinoinnista päävastuun kantava taho, jolla tulee olla käytössään tarvittava asiantuntemus ja ammattitaito.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tuki on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvien pitkien näytelmä-, animaatio- tai lastenelokuvien tai niiden yhdistelmien markkinointi- ja levityskustannuksiin.

Tukea voidaan myöntää kotimaisen elokuvan ja kansainvälisen yhteistuotantoelokuvan markkinointi- ja levityskustannuksiin Suomessa eri jakeluteissä ja alustoilla.

Tuki on tarkoitettu teatterilevityksessä ensi-iltansa saaville elokuville.

Tukea haetaan yhdellä hakemuksella kaikille elokuvan jakelukanaville, mukaan lukien tallenne-, ja suoratoistokanavat. Tukea ei myönnetä pelkästään tallenne- ja/tai suoratoistolevitykseen.

Tuen määrä
Markkinointi- ja levitystuen enimmäismäärä on 130 000 euroa.

Tämän lisäksi elokuvasäätiö tukee elokuvan kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisille tarkoitetun tekstityksen kustannuksia enintään 7 000 eurolla, erikseen haettavan tukimuodon kautta.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

 • hakemuslomake
 • hakemuksen liitteet
 • hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon tukioppaaseen. Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. 

Markkinointi- ja levitystuen tukiopas

Ohje tukihakemusjärjestelmän käyttöön

Hakemuksen liitteet

Tukihakemuksen pakolliset liitteet

Hakemuksen voi lähettää, kun kaikki pakolliset hakemusliitteet ovat ladattu tukihakemusjärjestelmään.

 • Allekirjoitettu elokuvasäätiön mallin mukaan laadittu markkinointi- ja levityssuunnitelma
 • Elokuvasäätiön vahvistaman mallin mukaan laadittu kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • Allekirjoitetut levityssopimukset
 • Sopimukset tai sitovat vahvistukset rahoitussuunnitelman mukaisesta muusta rahoituksesta
 • Sopimukset yhteistyökumppanuuksista
 • Selvitys hakijan omarahoitusosuuden kattamisesta

Mikäli jotain pakollista liitettä ei ole mahdollista toimittaa, tulee sen tilalla toimittaa vapaamuotoinen selvitys puuttuvasta liitteestä.

Hakijan liitteet

Ennen hakuajan päättymistä, lataa tuenhakijaa koskevat asiakirjat Hakijan liitteisiin.

 • Viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu tilinpäätös
 • Voimassa oleva kaupparekisteriote
 • Todistus verojen maksamisesta
 • Todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • Ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)

Elokuvasäätiön mallin mukainen markkinointi- ja levityssuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma löytyvät elokuvasäätiön verkkosivuilta kohdasta ohjeet ja lomakkeet:

Lomakkeet

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan markkinointi- ja levityskustannuksiin,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat. Hakijayhtiön omarahoitus ja muu rahoitus katsotaan hakemukselle eduksi arvioinnissa.

Hanketta arvioidaan markkinoinnin ja levityksen kokonaisuutena ottaen huomioon elokuvan yleisöpotentiaali, elokuvatyypille ominaiset kohderyhmät ja niiden tavoittamiseksi suunnitellut toimet. Lisäksi huomioidaan tuenhakijan ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.

Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Erityisehdot

 • Elokuvan katselukopio tulee toimittaa elokuvasäätiölle mahdollisimman valmiilla DCP-kopiolla, kuvalukon jälkeen. Perustelluista syistä katselu voidaan järjestää vaihtoehtoisella formaatilla. Hakijan tulee ilmoittaa katselukopion toimittamisen aikataulusta tuen käsittelijälle hakemuksen jättämisen yhteydessä.
 • Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että pitkälle näytelmä- tai dokumenttielokuvalle on tehty tai tekeillä kuvailutulkkaus ja tekstitys heikkokuuloisille
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista.
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
 • Tuensaajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä taloudellinen selvitys tuen käytöstä.
 • Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.
 • Tuensaaja sitoutuu toimittamaan säätiön tilastointia varten elokuvan ajantasaiset katsojamäärät elokuvateatterijakelussa, sekä tallenne- ja VOD-jakelussa.
 • Tukea saaneissa elokuvissa tulee olla kielilain vaatimukset täyttävät tekstitykset.
 • Yli 45 000 € hakemuksissa edellytetään elokuvasäätiön ulkopuolista rahoitusta.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen, eikä elokuvasäätiön pyytämiä tietoja tai lisäselvityksiä ole toimitettu määräaikaan mennessä täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää markkinointi- ja levitystukea koskevat valtionavustusasiat elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset julkistetaan 16.6.2023 mennessä.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätiedot

Esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, puh. 09 6220 3035

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Tukiopas

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä