Hakuilmoitus: Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille

Kenelle

Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle tai elokuvatuotantoyhtiölle, joka on rekisteröity Suomessa ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Päätös

Tuen haku on jatkuva. Hakemuksen käsittelyaika on noin 3–10 viikkoa sen saapumisesta liitteineen.

Hakuaika

Tuella elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille ei ole määrättyjä hakuaikoja. Haku on jatkuva.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tavoitteena on edistää kotimaisen elokuvatuotannon laajaa ja kattavaa tarjontaa ja jakelua ensisijaisesti teatterilevityksessä, sekä eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kotimaisen elokuvan saatavuutta ja katsojaosuutta.

Kenelle?

Tukea myönnetään ensisijaisesti säätiön kehittämis- ja tuotantotukea saaneille elokuville. Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle tai elokuvatuotantoyhtiölle, joka on rekisteröity Suomessa ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Tuen hakee elokuvan kuvailutulkkauksen ja tekstityksen heikkokuuloisille teettänyt taho.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tuki on tarkoitettu elokuvan kuvailutulkkauksesta ja tekstityksestä heikkokuuloisille aiheutuneisiin kustannuksiin.

Elokuvan kuvailutulkkaus ja heikkokuuloisille tarkoitettu tekstitys on pakollinen pitkille näytelmä- ja dokumenttielokuville, jotka ovat saaneet elokuvasäätiön markkinointi- ja levitystukea.

Jos elokuvan dialogi on pääosin muun kuin suomen- tai ruotsinkielistä, voidaan markkinointi- ja levitystukea saanut elokuva elokuvasäätiön harkinnan jälkeen vapauttaa kuvailutulkkausvelvoitteesta. Tekstitys heikkokuuloisille vaaditaan näissäkin tapauksissa ja siihen voi hakea tukea.

Kansainvälisiltä yhteistuotantoelokuvilta, joissa Suomi on vähemmistöyhteistuotantomaa, ei edellytetä kuvailutulkkausta ja tekstitystä heikkokuuloisille, vaikka elokuvasäätiö olisi myöntänyt elokuvalle markkinointi- ja levitystukea.

Tuen määrä
Tuen enimmäismäärä on 7 000 euroa.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

 • hakemuslomake
 • hakemuksen liitteet
 • hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon tukioppaaseen. Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä.

Tukiopas

Ohje tukihakemusjärjestelmän käyttöön

Hakemuksen liitteet

Tukihakemuksen pakolliset liitteet

Hakemuksen voi lähettää, kun kaikki pakolliset hakemusliitteet ovat ladattu tukihakemusjärjestelmään.

 • Allekirjoitettu levityssopimus
 • Elokuvasäätiön mallin mukainen kuluselvitys

Kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama ja allekirjoittama säätiön mallin mukaan laadittu kuluselvitys toteutuneista kustannuksista ja rahoituksesta.

Lomakkeet

Hakijan liitteet

Ennen hakuajan päättymistä, lataa tuenhakijaa koskevat asiakirjat Hakijan liitteisiin.

 • Viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu tilinpäätös
 • Voimassa oleva kaupparekisteriote
 • Todistus verojen maksamisesta
 • Todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • Ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)

HUOM! Hakemusjärjestelmässä on erilliset osiot hakemuksen ja hakijan liitteille. Liitteet on ladattava oikeaan paikkaan yllä esitetyn jaottelun mukaisesti.

HUOM! Mikäli jotakin liitettä ei ole mahdollista toimittaa, täytyy puuttuvista liitteistä tehdä selvitys, joka liitetään hakemuksen liitteeksi.

Kaikki allekirjoitettavat dokumentit voi allekirjoittaa myös sähköisellä allekirjoituksella.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan kuvailutulkkauksesta ja tekstityksestä heikkokuuloisille aiheutuneisiin kustannuksiin,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan,
jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat. Hakijayhtiön omarahoitus ja muu rahoitus katsotaan hakemukselle eduksi arvioinnissa.

Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Erityisehdot

 • Tuensaajan on pyrittävä siihen, että kuvailutulkkaus on yleisön saatavilla elokuvan ensi-iltapäivään mennessä.
 • Tuensaajan tulee sisällyttää kuvailutulkkaus ja heikkokuuloisten tekstitys itse julkaisemiinsa tallenteisiin ja VOD-julkaisuihin. Lisäksi tuensaaja sitoutuu tarjoamaan teettämäänsä kuvailutulkkausta ja heikkokuuloisten tekstitystä niille jakelijoille, joille luovuttaa elokuvan esitysoikeuksia.
 • Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
 • Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen, eikä elokuvasäätiön pyytämiä tietoja tai lisäselvityksiä ole toimitettu määräaikaan mennessä täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää markkinointi- ja levitystukea koskevat valtionavustusasiat elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös. 

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätiedot

Esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, puh. 09 6220 3035

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukimuodon tukioppaaseen

Tukiopas

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä