Hakuilmoitus: Tuki elokuvatuotantoyhtiöille, joiden ensi-iltaelokuville pandemia-ajan rajoitukset ovat aiheuttaneet taloudellisia menetyksiä(Covid-19-pandemia)

Kenelle

Suomen elokuvasäätiön tukemien, pandemiarajoitusten aikana elokuvateatteriensi-illassa olleiden elokuvien Suomessa rekisteröidylle tuotantoyhtiöille. Elokuvasäätiön tueksi katsotaan haun kohteena olevalle elokuvalle myönnetty kehittämis- ja/tai tuotanto- ja/tai markkinointi- ja levitystuki.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 1.11.2021 23:59

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 50.

Hakuaika

Haku päättyy 1.11.2021 klo 23:59

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa sekä turvata ammattimaisesti toteutetun elokuvatuotannon jatkuvuus ja monipuolisuus. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuki on tarkoitettu niiden elokuvatuotantoyhtiöiden tukemiseksi, joilla on ollut elokuva elokuvateatteriensi-illassa 10.4.2021–30.9.2021. Tarkoituksena on kattaa Covid-19-pandemiasta johtuneiden elokuvateatterituottojen vähenemisestä tuotantoyhtiöille aiheutunutta taloudellista alijäämää.

Tässä hakuilmoituksessa elokuvalla tarkoitetaan niitä kotimaisia tai kotimaisen tuotantoyhtiön yhteistuottamia fiktio- tai dokumenttielokuvia, jotka ovat olleet elokuvateatteriensi-illassa elokuvateattereissa yllä mainittuna ajanjaksona.

Tukea voi hakea Covid-19-pandemiasta johtuvien, 30.9.2021 mennessä toteutuneiden, kirjanpidossa olevien, maksettujen ja arvonlisäverottomien kustannusten kattamiseen, joita elokuvasäätiö ei ole aiemmin tukenut.

Kustannukset voivat olla esimerkiksi kyseisen elokuvan markkinoinnista ja levityksestä tuotantoyhtiölle aiheutuneet kustannukset, joita ei ole voitu kattaa elokuvateatterituotoilla tai muut sellaiset kustannukset, joita tuotantoyhtiö on joutunut kattamaan puuttuvien elokuvateatterituottojen vuoksi muulla tavoin. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi yhtiön kassavarojen puutteessa hankitun lisärahoituksen kulut.

Lisäksi voidaan tukea elokuvan loppuselvityksessä todettua kattamatonta omarahoitusosuutta.

Mikäli hakija on saanut tai saamassa muilta tahoilta tukea edellä mainittujen kustannusten kattamiseen, vähentää se saadun lisärahoituksen määrällä tämän haun perusteella myönnettyä tukea.

Covid-19-pandemian johdosta julkisista varoista myönnettävien tukien yhteissumma ei voi ylittää 1 800 000 € yhtä hakijaa tai konsernia kohtaan. (EU:n komission hyväksymä Suomen tilapäinen Covid-19-puiteohjelma).

Kenelle?

Suomen elokuvasäätiön tukemien, pandemiarajoitusten aikana elokuvateatteriensi-illassa olleiden elokuvien Suomessa rekisteröidylle tuotantoyhtiöille. Elokuvasäätiön tueksi katsotaan haun kohteena olevalle elokuvalle myönnetyt kehittämis- ja/tai tuotanto- ja/tai markkinointi- ja levitystuki.

Mihin tarkoitukseen tuki myönnetään?

Tuki on tarkoitettu niiden elokuvatuotantoyhtiöiden tukemiseksi, joilla on ollut elokuva elokuvateatteriensi-illassa 10.4.2021–30.9.2021. Tuen tavoitteena on kattaa Covid-19-pandemiasta johtuneista elokuvateatterituottojen laskusta tuotantoyhtiöille aiheutunutta taloudellista alijäämää.

Tukea voidaan myöntää vain hankkeeseen liittyviin välittömiin lisäkustannuksiin.

Miten haetaan?

Tukea haetaan elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen säätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu hakemuslomakkeesta sekä hakujärjestelmään ladattavista pakollisista 1) hakemuksen ja 2) hakijan liitteistä.

Ohje tukihakemusjärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen.

Hakemuksen liitteet

Alla mainitut liitteet tarvitaan hakemuksen arviointia varten, myös muita hakijan tilannetta selventäviä liitteitä saa lisätä hakemukseen.

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • Elokuvasäätiölle toimitettu tuotantotuen loppuselvitys.
 • Jos elokuva ei ole saanut elokuvasäätiön tuotantotukea niin on toimitettava vastaava tilintarkastajan vahvistama laskelma tuotannon kustannuksista ja rahoituksesta.
 • Kustannusselvitys muista tässä hakuilmoituksessa mainituista hyväksyttävistä kustannuksista.
 • Kustannusselvitysten tulee olla auktorisoidun tilintarkastajan varmentamia ja tilintarkastajan ja hakijan allekirjoittamia, jos haettu tukisumma on 20 000 euroa tai enemmän.
 • Kustannusselvitysten tulee olla kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttamia sekä kirjanpitäjän ja hakijan allekirjoittamia, jos haettu tukisumma on alle 20 000 euroa.
 • Kirjallinen selvitys hakijan hakemuksen kohteena olevassa tuotannossa aiheutuneista kustannuksista, joihin hakemuksen kustannuslaskelma perustuu.
 • Laskelma yhtiön saamista elokuvateatterituotoista hakemuksen kohteena olevan elokuvan osalta.
 • Kirjallinen selvitys kaikista tuotannolle Covid-19-pandemian vuoksi myönnetystä muusta rahoituksesta tai maksuhelpotuksista.

HUOM: Hakemuksen liitteet ladataan ko. hakemuksen liitteisiin. Kullekin liitteelle on valittava oikea liitetyyppi. Mikäli tarjolla ei ole sopivaa liitetyyppiä, valitse ”Muut liitteet”.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Tavoitteena on kattaa Covid-19-pandemiasta johtuneiden elokuvateatterituottojen laskusta tuotantoyhtiöille aiheutunutta taloudellista alijäämää niille elokuvatuotantoyhtiöille, joilla on ollut elokuva elokuvateatteriensi-illassa 10.04.2021 – 30.9.2021. Tuki on harkinnanvaraista tukea.

Hakemuksen arviointi ja hakemusten keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet, hakijan toimittamat liitteet ja tähän erityistarkoitukseen käytettävissä olevat määrärahat.

Sitä, kuinka paljon elokuvien katsojamäärät ovat pienentyneet ja yhtiöiden tuotot vastaavasti vähentyneet normaalitilanteeseen verrattuna, arvioidaan levitys- ja tuotantoyhtiöiden omien ennakkoarvioiden ja elokuvasäätiön oman arvion perusteella. Edellisten vuosien katsojatilastoja käytetään myös referenssinä tässä arvioinnissa.

Erityisehdot

 • Elokuvan tuotantotuen loppuselvityksen tulee olla hyväksytty elokuvasäätiössä viimeistään 19.11.2021
 • Hakemuksen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuenhakijalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
 • Kustannusten toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää todellisia toteutuneita kustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Loppuselvitys

Tuesta ei vaadita erillistä loppuselvitystä.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää elokuvatuotantojen lisätuotantotuesta elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Tiedon tehdystä päätöksestä saat sähköpostitse Hakijan tiedoissa antamaasi osoitteeseen.

Voit sopia ajan suullisen palautteen saamisesta esittelijältä lähettämällä hänelle sähköpostin.

Päätökset tehdään viikolla 50.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Tuen maksaminen
Elokuvatuotannon lisätuotantotuki maksetaan tuenhakijan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille yhdessä erässä tukipäätöksen jälkeen.

Lisätiedot

Lasse Saarinen (lasse.saarinen@ses.fi)

Matti Paunio (matti.paunio@ses.fi)