Veikkauksen edunvälittäjät: Arpajaislakiesitys valmisteltava uudelleen

15.8.2018

Hallituksen esitys eduskunnalle arpajaislain muuttamisesta aiheuttaisi toteutuessaan Veikkauksen edunsaajien rahoitukseen 55–145 miljoonan euron loven. Tämä tarkoittaisi 5,5–14,5 % vähennystä tieteen, taiteen, kulttuurin, liikunnan ja urheilun, sosiaali-, terveys ja nuorisotyön sekä raviurheilun ja hevoskasvatuksen rahoitukseen.

Suomalaisen rahapelialan yksinoikeusjärjestelmän oikeutus perustuu siihen, että sen on todettu olevan paras tapa ehkäistä rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Yksinoikeusjärjestelmää vahvistaa se, että rahapelituottoja käytetään yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseen.

Veikkauksen edunvälittäjät -verkosto pitää tärkeänä lakiesityksen tavoitetta vähentää pelihaittoja ottamalla käyttöön pakollisen tunnistautumisen sekä rajoittamalla peliaikaa ja pelitappioita.

– Lisääntyvät rajoitukset tulevat vähentämään pelaamista ja samalla pelaamisesta aiheutuvia haittoja. Tämä kehitys tuottaa monia suotuisia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja osaltaan vahvistaa suomalaisen rahapelijärjestelmän legitimiteettiä, toteaa verkoston puheenjohtaja Kimmo Levä.

Pelaamisen vähentyminen laskee pelituloja ja sen seurauksena rahaa on aikaisempaa vähemmän yleishyödyllisten tarkoitusten toteuttamiseen.

– Veikkauksen edunsaajien työ on erityisen merkittävää sosiaalisesti heikommassa asemassa olevan väestön tukemisessa sekä sitä kautta yhteiskunnallisten ongelmien vähentämisessä, näiden joukossa on peliongelmat, Levä jatkaa.

Vaikuttavuusarviointi puutteellinen

Lausunnolla olevan lakiesityksen suurin ja samalla perusteellinen ongelma on sen taustalle tehdyn vaikuttavuusarvioinnin puutteellisuus. Arvinoinnissa ei ole käytetty sen enempää kansainvälisiä kuin kansallisiakaan tutkimuksia pelitoiminnan hyötyjen ja haittojen yhteiskunnallisesta nettovaikutuksesta.

– Koska ei tiedetä, miten pelitulojen vähentyminen vaikuttaa yhteiskunnalliseen hyvinvointiin, pelihaittojen vähentämiseen tähtäävien toimien vaikutusarviointiin olisi kiinnitettävä merkittävästi enemmän huomiota, Levä tiivistää.

Lakiesityksen taloudellisessa vaikutusarvioinnissa kiinnitetään vahvasti huomiota uudistuksen arpajaisverotulojen vähentymiseen. Tämä on ristiriitaista. Arpajaisverotulojen vähentymisellä ei ole suoraa tai edes välillistä merkitystä rahapelihaittojen vähentämiseen eikä arpajaisverotulo ole myöskään vahvista rahapelijärjestelmän yksinoikeutta.

Tämän kokoinen leikkaus vähentäisi toteutuessaan huomattavasti Veikkauksen edunvälittäjien yleishyödyllisen toiminnan volyymia ja sen mukana suomalaisen pelijärjestelmän suotuisia liitännäisseurauksia.

– Leikkausta ei missään tapauksessa voi kuvata vaikuttavuusarvioinnissa käytetyllä toteamuksella ”esityksellä voi olla jossain määrin vaikutuksia myös yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaan.” Väheksyvää arvioita ja toteamusta pahentaa se, että valtio on viime vuodet ohjannut edunsaajien rahoituksen painopistettä veikkausvoittovaroilla rahoitettavaksi.  

Veikkauksen edunvälittäjät -verkoston näkemys on, että arpajaislakiuudistus on toteutettava siten, ettei edunsaajien työhön käytettävä rahoitus ja sitä kautta tuotetut yhteiskunnalliset hyödyt vaarannu.

– Käytännössä pelitulomenetyksiä voidaan kompensoida laskemalla arpajaisveroprosenttia tai luopumalla siitä kokonaan. Toinen vaihtoehto on, että valtio lisää verotulopohjaista budjettirahoitusta, Levä tiivistää tavoitteet.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta on valmisteltu hätiköidysti eikä Veikkauksen edunsaajien ja niitä edustavan Veikkauksen edunvälittäjät -verkoston osaamista ole hyödynnetty sen valmistelussa, kuten arpajaislain aikaisemmissa uudistuksissa on tehty.

Veikkauksen edunvälittäjäverkoston lausunto arpajaislaista

Lisätiedot:

Kimmo Levä                
Puheenjohtaja, Veikkauksen edunvälittäjät -verkosto        
Pääsihteeri, Suomen museoliitto
p. 040 166 2816
kimmo.leva@museoliitto.fi

Veikkauksen edunvälittäjät -verkostoon kuuluvat Finland Festivals ry, Suomen Akatemia, Suomen Elokuvasäätiö, Suomen Hippos ry, Suomen Kansallisooppera ja baletti, Suomen museoliitto ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Teatterit ry, Tieteellisten seurain valtuuskunta, Suomen Olympiakomitea ry, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja Taiteen edistämiskeskus.