Kino K13:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) § 10 ja § 24
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR)

20.4.2023

1. REKISTERINPITÄJÄ

Suomen elokuvasäätiö

2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Suomen elokuvasäätiö / Kino K13:n teatteripäällikkö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki

puh. (09) 6220 300
tietosuoja@ses.fi

3. REKISTERIN NIMI

Kino K13:n asiakasrekisteri

4. REKISTERÖIDYT HENKILÖT

Tilavuokrauksen tai tilavuokraustiedustelun tehneet henkilöt

5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kino K13:n tilavuokraustoiminta

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Postiosoite
  • Työnantaja
  • Laskutustiedot

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot kerätään tilavuokraustiedustelun yhteydessä sähköisellä lomakkeella.

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Elokuvasäätiö säilyttää vain yhteystietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta hävitetään tietoturvallisesti. Lomakkeen lähettänyt henkilö voi pyytää tietojensa poistamista milloin tahansa, jolloin kaikki häntä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Suomen elokuvasäätiön työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittely voidaan tarvittaessa ulkoistaa osittain myös kolmannelle osapuolelle, jolloin henkilötietoja käsitely voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti varmistetaan sopimuskäytännöin

Henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa rekisteröityneen suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten kutsulistoille. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Suomen elokuvasäätiö ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

  • käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
  • toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
  • tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

12. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kino K13:n asiakasrekisterin tietoturvallisuutta sekä henkilötietojen luottamuksellisuutta suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan kautta.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

Henkilötietoja käsittelevät vain elokuvasäätiön palveluksessa olevat henkilöt, jotka tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

13. REKISTERIN TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen elokuvasäätiö / Tietosuoja
Kanavakatu 12
00160 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@ses.fi.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa:

Kanavakatu 12
00160 Helsinki

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@ses.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@ses.fi

Rekisteritietoihin liittyvät kyselyt käsitellään kuukauden kuluessa.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.