Ryhmäpoikkeusasetus

Säätiön myöntämät tuet ovat EU:n perustamissopimuksen 107 artiklan mukaista valtiontukea, johon sovelletaan EU:n komission 26.11.2008 antamaa päätöstä Suomen elokuvatuotannon tukiohjelmasta (asetus (EU) n:o 651/2014), jäljempänä ryhmäpoikkeusasetus RPA, mukaisia säännöksiä.

Säätiön myöntämän tuen tulee täyttää RPA:n 1 – 9 artiklojen (yleiset säännökset) ja 54 artiklassa (audiovisuaalisia teoksia edistävät tukiohjelmat) säädetyt ehdot.

RPA:n mukaan tuki on suunnattava kulttuurituotteelle ja tukea voidaan myöntää audiovisuaalisten teosten tuotantoon; tuotantoa edeltävän vaiheen tukeen ja levitystukeen. Elokuvataiteen edistämisestä annetun
asetuksen 3 §:n mukaan tukea voidaan myöntää elokuvan valmistamiseen ja jakeluun, kun se muodostaa taiteellisen kokonaisuuden, sen sisältö perustuu kulttuuriarvoihin joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä ja elokuvaan sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja kun heille maksettavat palkat ja palkkiot muodostavat merkittävän osan tuotantokustannuksista.

RPA:n 53 artiklan (tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen) nojalla tukea voidaan myöntää muun muassa festivaaleille ja muuhun samankaltaiseen toimintaan. Artiklan mukaan tuki voi olla joko toiminta tai investointitukea.

RPA:n yleisten säännösten mukaan tukea ei tulisi soveltaa sellaisiin toimintoihin myönnettävään tukeen, jotka tuensaaja toteuttaisi joka tapauksessa myös ilman tukea, valtiontukitoimenpiteisiin, jotka ovat niihin liittyvien ehtojen vuoksi tai niiden rahoitustavan vuoksi unionin oikeuden vastaisia, erityisesti tukitoimenpiteisiin, joissa tuen myöntämisen ehtona on, että tuensaajalla on oltava päätoimipaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tai että sen on oltava pääasiallisesti sijoittautunut kyseiseen jäsenvaltioon. Vaatimus, jonka mukaan tuensaajalla on oltava tuen maksamisajankohtana toimipaikka tai sivuliike tuen myöntävässä jäsenvaltiossa, on kuitenkin sallittu.

Ehdoton edellytys on, että tukea ei voida myöntää yritykselle, jolle on annettu sellaiseen komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi (RPA 1 artikla 4 a kohta).