Gruppundantagsförordningen

Stiftelsens stöd är statligt stöd som beviljas enligt EU:s grundavtal 107. artikel. För stödet gäller EU-kommissionens beslut 26.11.2008 om Finlands filmproduktions stödprogram (förordning (EU) nr 651/2014), senare förordning av gruppundantag GUF, och dess bestämmelser.

Stöd som beviljats av filmstiftelsen bör uppfylla villkoren i GUF:s artiklar 1 – 9 (allmänna bestämmelser) och artikel 54 (stödprogram för främjandet av audiovisuella verk). Enligt GUF bör stödet riktas till kulturprodukter och stödet kan beviljas för produktion av audiovisuella verk samt för förproduktion och distribution. Enligt förordning 3 § för främjandet av filmkonst kan stöd beviljas för produktion och distribution av film då den utgör en konstnärlig helhet, dess innehåll grundar sig på kulturvärde och kulturidentitet, filmen innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

Enligt GUF:s 53. artikel (stöd för främjande av kultur och kulturarv) kan stöd beviljas bland annat för festivaler och annan liknande verksamhet. Enligt artikeln kan stödet vara antingen verksamhets- eller investeringsstöd.

Enligt GUF:s bestämmelser ska stödet inte användas till sådana åtgärder som stödmottagaren i varje fall skulle vidta också utan stöd, för statliga stödåtgärder som i sig, på grund av de villkor som är förbundna med dem eller metoden för att finansiera dem, medför en överträdelse av unionslagstiftningen, särskilt stödåtgärder som förenar beviljandet av stöd med en skyldighet för stödmottagaren att ha sitt huvudkontor i den berörda medlemsstaten eller till övervägande del vara etablerad i denna. Kravet på ett
driftställe eller en filial i den stödbeviljande medlemsstaten vid tidpunkten för utbetalning av stöd är dock tillåtet.

Stödet kan under inga omständigheter beviljas ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden (GUF artikel 1.4a).