Så här ansöker du om stöd

Finlands filmstiftelse delar ut statsunderstöd till den inhemska filmbranschen. Syftet med stödverksamheten är att främja och utveckla en mångsidig filmframställning, säkerställa att innehållet är tillgängligt i alla distributionskanaler och påskynda branschens internationalisering.

Stöd beviljas till yrkespersoner inom filmbranschen samt till organisationer och föreningar som är registrerade i Finland.

Former av stöd:

Ansökan

Undertexter på svenska: tryck CC längst ner i videon

Ansökningssystem

Alla ansökningar om filmstiftelsens stöd görs via vårt ansökningssystem. Inloggningen sker genom Suomi.fi-identifikation som är en gemensam identifikationstjänst för den offentliga förvaltningen. 

Bekanta dig noggrant med ansökningsinformationen och stödguiden för det aktuella stödet innan du ansöker om stödet. Observera att bilagorna är obligatoriska för en ansökan.

Ansökan om stöd kan lämnas in via stiftelsens ansökningssystem när som helst. Tidsfristen för största delen av ansökningarna fastställs enligt tidtabellen för de möten där beslut om stöd fattas. Ansökningsinformation gällande de stöd som för tillfället är aktuella publiceras inför varje handläggningsomgång.

Reservera tillräckligt med tid för att göra ansökan och skicka den i god tid innan ansökningstiden för handläggningsomgången i fråga upphör, så att du undviker eventuella dröjsmål på grund av att ansökningssystemet stockar sig. De ansökningar som lämnats in efter att tidsfristen löpt ut överförs inom en del stödkategorier automatiskt till nästa handläggningsomgång.

Handläggning

Handläggningstiden varierar mellan de olika stödformerna, men är i regel 3–10 veckor räknat från den dag då ansökningstiden löper ut fram till att stödbeslutet fattas. Ungefär en vecka efter att ansökningstiden löpt ut kan du i systemet kontrollera vem som är handläggare för din ansökan. Under handläggningstiden kan ansökningshandläggaren kontakta dig per e-post eller telefon om uppgifter i din ansökan behöver kompletteras.

Om du uppdaterar din ansökan eller dess bilagor i ansökningssystemet ska du alltid meddela om det per e-post till den handläggare/filmkonsulent som utsetts för att sköta din ansökan. Alla ändringar i ansökan ska ändå införas direkt i ansökningssystemet, vi kan inte ta emot ändringarna per e-post.

Under handläggningstiden ger vi inte respons om innehållet i ansökan eller information om det kommande beslutsförslaget.

Bekanta dig med vilka personer som ansvarar för stöden:

Filmstiftelses personal

Beslut

Den stödföredragande förbereder på basis av stödansökan ett beslutsförslag till filmstiftelsens styrelse. Grunden för bedömningen av ansökan utgörs bland annat av följande:

  • Den sökandes yrkesmässighet
  • Den sökandes förutsättningar att genomföra projektet
  • De bilagor och planer som krävs i ansökan
  • Eventuell annan finansiering för projektet
  • En bedömning av innehållet i projektet
  • En jämförelse med övriga projekt inom ansökningsomgången
  • Säkerställande av mångfald
  • Projektets ansvarsfullhet
  • Iakttagande av stiftelsens avtal och rapporteringsskyldighet i samband med tidigare beslut
  • Anslag som stiftelsen har till förfogande

Riktlinjer för övervägande av stödförslag på filmstiftelsens produktionsavdelning

Stödbesluten fattas på styrelsens beslutsmöte, varefter informationen om beslutet förs in i ansökningssystemet. Du får även ett formellt beslutsbrev om stödbeslutet per post.

Filmstiftelsens beslut är offentliga. Vi publicerar information om beviljade stöd på vår webbplats och informerar media om dem inom en vecka efter beslutsmötet.

I anslutning till projektet som beviljats understöd ska man alltid informera om det stöd som filmstiftelsen beviljat. Noggrannare information om användning av stiftelsens logo och vinjett hittar du i stödguiderna.

Bläddra i tidigare beslut:

Beslut om stöd

Se även: