Så här ansöker du om stöd

Finlands filmstiftelse delar ut stöd till den inhemska filmbranschen av Veikkaus vinstmedel. Syftet med stödverksamheten är att främja och utveckla en mångsidig filmframställning, säkerställa innehållens tillgänglighet i alla distributionskanaler och påskynda branschens internationalisering.

Stöd beviljas till yrkespersoner inom filmbranschen samt till organisationer och föreningar som är registrerade i Finland.

Former av stöd:

Undertexter på svenska: tryck CC längst ner i videon

Ansökan

Alla filmstiftelsens stöd ansöks via vårt ansökningssystem. På ansökningssystemet loggas in med hjälp av Suomi.fi-identifikation som är en gemensam identifikationstjänst för den offentliga förvaltningen. 

Bekanta dig noggrant med ansökningsinformationen och stödguiden för det aktuella stödet innan du ansöker om stödet. Observera speciellt bilagorna som är obligatoriska för ansökan.

Ansökan om stöd kan lämnas in via stiftelsens ansökningssystem när som helst. För den största delen av ansökningarna har det ändå fastställts en tidsfrist för ansökan i enlighet med tidtabellen för stödbeslutsmötena. För de stöd som kan sökas publiceras separata ansökningsinformationen för varje handläggningsomgång.

Reservera tillräckligt med tid för att göra ansökan och skicka den i god tid innan ansökningstiden för handläggningsomgången i fråga upphör, så att du undviker eventuella dröjsmål på grund av att ansökningssystemet stockar sig. Inom en del stödkategorier överförs ansökningar som har lämnats in i systemet efter att ansökningstiden har gått ut automatiskt till nästa handläggningsomgång.

Handläggning

Handläggningstiden för ansökningar är beroende på stödformen cirka 3–10 veckor räknat från den sista dagen på ansökningstiden till stödbeslutet. Du ser vem som är handläggare för din ansökan i ansökningssystem inom cirka en vecka från den sista ansökningsdagen. Under handläggningstiden kan ansökningshandläggaren kontakta dig per e-post eller telefon om du behöver komplettera uppgifter i din ansökan.

Om du uppdaterar din ansökan eller dess bilagor i ansökningssystemet ska du alltid meddela om det per e-post till den handläggaren/filmkonsulenten som utsetts för din ansökan. Alla ändringar i ansökan ska ändå laddas direkt i ansökningssystemet, dem kan vi inte ta emot per e-post.

Under handläggningstiden ger vi inte respons om innehållet i ansökan eller information om det kommande beslutsförslaget.

Bekanta dig med vilka personer som ansvarar för stöden:

Filmstiftelses personal

Beslut

Den stödföredragande förbereder på basis av stödansökan ett beslutsförslag till filmstiftelsens styrelse. Grund för bedömningen av ansökan utgör bland annat:

  • Den sökandes yrkesmässighet
  • Den sökandes förutsättningar att genomföra projektet
  • De bilagor och planer som krävs i ansökan
  • Eventuell annan finansiering för projektet
  • En bedömning av innehållet i projektet
  • En jämförelse med övriga projekt inom ansökningsomgången
  • Säkerställande av mångfald
  • Projektets ansvarsfullhet
  • Iakttagande av stiftelsens avtal och rapporteringsskyldighet i samband med tidigare beslut
  • Anslag som stiftelsen har till förfogande

Riktlinjer för övervägande av stödförslag på filmstiftelsens produktionsavdelning

Stödbesluten fattas på styrelsens beslutsmöte, varefter beslutsinformationen förs in i ansökningssystemet. Du får även ett formellt beslutsbrev om stödbeslutet per post.

Filmstiftelsens beslut är offentliga. Vi sätter ut informationen om beviljade stöd på vår webbplats och informerar media om dem inom en vecka efter beslutsmötet.

I anslutning till det understödda projektet ska man alltid informera om det stöd som filmstiftelsen beviljat. Noggrannare information om användning av stiftelsens logo och vinjett hittar du i stödguiderna.

Bläddra i tidigare beslut:

Beslut om stöd

Se även: