Finlands filmstiftelses strategi 2026

En livskraftig filmbransch

Kultur är en unik nationell resurs som stärker människornas välbefinnande och samhörighet. Mångsidig och kreativ kultur av hög kvalitet är ett kännetecken för ett civiliserat samhälle. Den främjar landsbilden och skapar både själsligt och ekonomiskt välstånd. Utan kultur finns ingen nationell identitet, inga gemensamma värderingar och inget kulturarv.

Audiovisuell kultur skapar sysselsättning, är effektfull och når publiken. Filmer är en av finländarnas mest populära kulturupplevelser som är lättillgänglig för alla medborgare. Den finländska film- och tv-produktionen är också mycket konkurrenskraftig internationellt och vi får inte gå miste om dess tillväxtpotential.

Det offentliga stödet till filmbranschen, som genom skatteintäkter återgår till staten både direkt och indirekt, gör det möjligt att öka både den privata finansieringen och exportinkomsterna samt trygga verksamhetsvillkoren för hela den audiovisuella branschen.

Finlands filmstiftelse arbetar på ett unikt sätt i hjärtat av branschen. Stiftelsen stöder alla delområden som är viktiga med tanke på en fungerande och sund audiovisuell industri: upphovsmännen, berättelserna, företagen och publikerna. Filmstiftelsen möjliggör existensen av ett biografnätverk som täcker hela landet och säkerställer ett mångsidigt filmutbud för både den breda publiken och mer riktade grupper. Stiftelsen hjälper finländska upphovsmän och berättelser att lyckas även internationellt.

Många år av eftersatt utveckling inom den offentliga finansieringen av filmkultur och de nedskärningar som hotar den gör att de kommande åren blir mycket utmanande för både filmstiftelsens verksamhet och hela den audiovisuella branschens överlevnad. Utvecklingen av produktions- och visningsteknologin samt den ökade användningen av artificiell intelligens medför nya möjligheter för den audiovisuella branschen, men kräver också tydliga gemensamma spelregler för att trygga lönsamheten av kreativt arbete.

Vi är:

En nyfiken och stimulerande arbetsgemenskap

  • Vi är närvarande för varandra och arbetar för att upprätthålla en bra sammanhållning.
  • Vi utvecklar branschen tillsammans med våra kunder och samarbetspartner.
  • Vi identifierar felen och lär oss av dem.

På samma sida som branschen

  • Vi agerar förutsägbart och begripligt.
  • Vi är ambitiösa och fördomsfria i vår stödverksamhet.
  • Vi satsar på lättillgängliga tjänster.

En sakkunnig och ansvarsfull partner

  • Vi anpassar oss flexibelt till tidens förändringar.
  • Vårt arbete är känt och tillgängligt för den breda publiken.
  • Vi är en uppskattad möjliggörare inom filmbranschen.

På vår verksamhet inverkar följande:

Klimatförändringarna

Att utveckla en mer ekologiskt hållbar produktion och distribution är avgörande för att förhindra klimatförändringar och miljöförstöring.

Den demografiska förändringen

Invandringen, den åldrande befolkningen och de allt större regionala skillnaderna kommer att förändra också filmpublikerna och möjligheterna att nå dem.

Teknologins utveckling

Utnyttjandet av artificiell intelligens och omställningen inom distributionsmetoderna påverkar det kreativa arbetet, filmproduktionen och tittarvanorna.

Kulturfinansieringens framtid

Nedskärningarna i statens kulturbudget under de närmaste åren kommer också att påverka de offentliga stöden inom filmbranschen.

Våra fokusområden under de kommande tre åren:

1. Tryggande av filmstiftelsens effektiva verksamhet

Vi strävar efter att stärka ställningen för en oberoende filmstiftelse och dess profil gentemot beslutsfattarna. Vi arbetar för att öka filmstiftelsens verksamhetsmedel för att åtgärda den konstanta bristen på resurser. Vi svarar på det ökade antalet ansökningar genom att förenkla våra handläggningsprocesser. Vi vill upprätthålla personalens arbetsglädje genom att fokusera på kärnuppgifterna och utreda möjligheterna att utnyttja artificiell intelligens.

2. Ökad finansiering

Vi arbetar för att öka kulturfinansieringen enligt målprogrammet för den audiovisuella branschen. Vi strävar efter att säkerställa kanaliseringen av de extra medel som genereras av AVMS-direktivet via filmstiftelsen för vidare fördelning.

3. Stödpolitik som motsvarar behoven

Vi planerar en mer flexibel stödpolitik där stödmedlen årligen allokeras till de med tanke på branschens verksamhet mest akuta behoven. Vi vill främja en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar produktionskultur samt jämlikhet och likabehandling inom filmbranschen genom utbildning, finansiering och stödkriterier i samarbete med de andra aktörerna i branschen.

4. Tryggande av inhemsk och internationell filmdistribution

Vi strävar efter att säkerställa verksamhetsbetingelserna för det rikstäckande biografnätverket genom att anslå mer stödmedel för att uppdatera föråldrad visningsteknik på små och medelstora orter. Vi stöder distributionen i utlandet genom att satsa på internationellt övertygande projekt och upphovsmän.

 

 

 

 

För mer information kontakta:

Lasse Saarinen

direktör

+358 9 6220 3023

Matti Paunio

produktionschef

• leder produktionsavdelningen
• internationella utbildnings- och finansieringsprojekt
• representant för Finland i Eurimages-fonden
• stöd för främjande av annan filmkultur

+358 09 6220 3038

Niina Otva

förvaltningschef

• ekonomi och administration
• direktörens suppleant

+358 9 6220 3028

Jaana Puskala

chef för internationella avdelningen

• leder internationell promotion
• stöd för kulturexport av fiktiva långfilmer

+358 9 6220 3026

Reetta Hautamäki

kommunikationschef

• leder kommunikations- och forskningsverksamheten

+358 9 6220 3044

Nyheter: