Finlands filmstiftelse

Vårt uppdrag är att stöda och främja den finländska filmbranschen. Vi beviljar understöd för professionell produktion av film och för visning och distribution av film via olika distributionskanaler. Vi svarar även centralt för kulturexporten av finländsk film och beviljar stöd för filmernas internationella spridning.

Filmstiftelses värden:

”Vi är en serviceinriktad expertorganisation, vars verksamhet bygger på positiv växelverkan. Vi skapar förtroende genom vårt förutsägbara och rättvisa sätt att arbeta. Vi utvecklar vår verksamhet med mod, nyfikenhet och öppenhet.”

Finlands filmstiftelse grundades år 1969. Det är en självständig stiftelse som hör till verksamhetsområdet för kulturpolitik och lyder under Undervisnings- och kulturministeriets styrning. Stiftelsens understödsverksamhet styrs av statsunderstödslagen, lagen om främjande av filmkonsten och den notifikation om statens understödsprogram för film som EU-kommissionen har godkänt.

Stiftelsen får sina medel från spelmonopolet Veikkaus enligt det anslag som beviljats för främjande av filmkonsten.

Lasse Saarinen är filmstiftelsens direktör.