Finlands filmstiftelse

Vi har i uppdrag att stöda och främja den finska filmbranschen. Vi beviljar understöd för professionell produktion av film och för visning och distribution av sådan via olika distributionskanaler. Vi svarar centralt även för kulturexporten av finsk film och beviljar stöd för filmernas internationella spridning.

Filmstiftelses värden:

”Vi är en serviceinriktad expertorganisation, vars verksamhet bygger på positiv växelverkan. Vårt väl planerade och rättvisa sätt att arbeta skapar förtroende. Vi utvecklar vår verksamhet med mod, nyfikenhet och öppenhet.”

Finlands filmstiftelse grundades år 1969. Den är en självständig stiftelse som hör under verksamhetsområdets för kulturpolitik inom undervisnings- och kulturministeriet styrning.

Statsunderstödslagen, lagen om främjande av filmkonsten och den förordning som utfärdats med stöd av den och den notifikation om statens understödsprogram för film, vilken EU-kommissionen godkänt, styr stiftelsens understödsverksamhet.

Stiftelsen får sina medel av det anslag, som beviljas för främjande av filmkonsten av vinstmedel ifrån Veikkaus Ab och penningsspelsverksamheten.

Lasse Saarinen är filmstiftelsens direktör.