Finlands filmstiftelse

Vårt uppdrag är att stöda och främja den finländska filmbranschen. Vi beviljar understöd för professionell produktion av film och för visning och distribution av film via olika distributionskanaler. Vi svarar även centralt för kulturexporten av finländsk film och beviljar stöd för filmernas internationella spridning.

Finlands filmstiftelse grundades år 1969. Det är en självständig stiftelse som hör till verksamhetsområdet för kulturpolitik och lyder under Undervisnings- och kulturministeriets styrning. Stiftelsens understödsverksamhet styrs av statsunderstödslagen, lagen om främjande av filmkonsten och den notifikation om statens understödsprogram för film som EU-kommissionen har godkänt.

Stiftelsen får sina medel från undervisnings- och kulturministeriet för främjande av filmkonsten.

Lasse Saarinen är filmstiftelsens direktör.