Finlands filmstiftelses dataskyddsbeskrivning för arbetssökande

Personuppgiftslag (523/1999) § 10 och § 24
EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR)

25.5.2018

1. REGISTERANSVARIG

Finlands filmstiftelse

2. KONTAKTUPPGIFTER I ÄRENDEN ANGÅENDE REGISTRET

Finlands filmstiftelse / Dataskyddsombud
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors

tel. (09) 6220 300
tietosuoja@ses.fi

3. REGISTRETS NAMN

Finlands filmstiftelses rekryteringsregister

4. REGISTRERADE PERSONER

Personer som söker anställning hos Finlands filmstiftelse

5. ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL FÖR REGISTRET

Behandling av rekryteringsverksamheten på Finlands filmstiftelse

6. REGISTRETS INNEHÅLL

Uppgifter om sökanden

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Information gällande arbetsansökan

 • Information om utbildning, arbetserfarenhet och kompetens
 • Arbetsansökan
 • CV
 • Bild
 • Eventuella rekommendationer, arbetsintyg, arbetsprov

7. LAGBUNDEN INSAMLING AV UPPGIFTER

Uppgifterna i rekryteringsregistret erhålls av kunden själv via internet, per e-post, telefon eller med blankett.

8. LAGRINGSTID FÖR UPPGIFTER

Uppgifter om arbetssökandn lagras hos stiftelsen sex (6) månader ifall arbetssökanden inte anhåller om förlängd lagringstid av goda skäl. Arbetssökanden kan också anhålla om att uppgifterna raderas före lagringstiden går ut. Material som innehåller personuppgifter raderas på datasäkert sätt.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De anställda på Finlands filmstiftelse som sköter rekryteringsprocessen kan behandla personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Behandling av personuppgifter kan vid behov delvis outsourcas också till tredje part. Då säkerställs behandlingen av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning och på adekvat sätt med avtalspraxis.

10. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Finlands filmstiftelse varken överför eller lämnar ut personuppgifter om kunden till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11. REGELRÄTT UTLÄMNING AV UPPGIFTER

Vi lämnar ut uppgifter till tredje parter endast i följande fall:

 • Utomstående expert anlitas i rekryteringsprocessen
 • Kunden har gett sitt samtycke
 • På begäran av behöriga myndigheter eller andra instanser enligt gällande lagstiftning

12. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Datasäkerheten för filmstiftelsens rekryteringsregister och sekretessen kring personuppgifterna skyddas av bland annat brandvägg, skyddade it-områden, tillträdeskontroll, nyttjanderätt och kryptering samt aktiv övervakning.

Manuellt material som gäller kundregistret lagras i skyddade lokaler. Digitala uppgifter finns i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska lösningar.

Personuppgifterna behandlas endast av personer som tjänstgör på filmstiftelsen. De identifierar sig i systemet med personligt användarnamn och lösenord.

13. GRANSKNINGSRÄTT AV REGISTRET

Arbetssökanden har enligt personuppgiftslagens 26 – 28 § rätt att granska de uppgifter som finns lagrade i registret.

Granskningsbegäran bör levereras skriftligt försedd med underteckning till adressen:

Finlands filmstiftelse / Dataskydd
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors

eller per e-post till adressen tietosuoja@ses.fi.

Granskningsbegäran kan även framföras personligen på adressen:

Kanalgatan 12
00160 Helsingfors

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras eller raderas genom att anmäla det skriftligt till ovannämnda postadress eller per e-post till tietosuoja@ses.fi.

Förfrågningar som gäller registeruppgifter behandlas inom en månad.

14. ÄNDRING AV DATASKYDDSBESKRIVNINGEN

Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster och förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om det på vår webbplats. Ändringarna kan även basera sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att ni regelbundet bekantar er med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.