Suomen elokuvasäätiön työnhakijoiden tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) § 10 ja § 24
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR)

1. REKISTERINPITÄJÄ

Suomen elokuvasäätiö

2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Suomen elokuvasäätiö / Tietosuojavaltuutettu
Kanavakatu 12
00160 Helsinki

puh. (09) 6220 300

tietosuoja@ses.fi

3. REKISTERIN NIMI

Suomen elokuvasäätiön rekrytointirekisteri.

4. REKISTERÖIDYT HENKILÖT

Suomen elokuvasäätiön tukiasiakkaat.

5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Suomen elokuvasäätiön harjoittaman rekrytointitoiminnan hoitaminen.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilön perustiedot

 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Työhakemukseen liittyvät tiedot

 • Tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja osaamisesta
 • Työhakemus
 • Ansioluettelo
 • Kuva
 • Mahdolliset suositukset, työtodistukset, työnäytteet

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekrytointirekisterin tiedot saadaan työnhakijalta itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella.

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Työnhakijan tietoja säilytetään elokuvasäätiössä kuusi (6) kuukautta ellei työnhakija pyydä säilytysaikaa pidennettävän perustellusta syystä. Työnhakija voi myös pyytää tietojen poistamista ennen kuuden kuukauden määräajan täyttymistä. Henkilötietoja sisältävät aineistot hävitetään tietoturvallisesti.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Suomen elokuvasäätiön rekrytointiprosessia hoitavat työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittely voidaan tarvittaessa ulkoistaa osittain myös kolmannelle osapuolelle, jolloin henkilötietoja käsittely voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti varmistetaan sopimuskäytännöin.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Suomen elokuvasäätiö ei siirrä tai luovuta työnhakijan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa.
 • käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

12. REKISTERIN SUOJAUKSEN PEIRAATTEET

Elokuvasäätiön rekrytointirekisterin tietoturvallisuutta sekä henkilötietojen luottamuksellisuutta suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan kautta.

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat ohjelmistossa, joka on palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattu.

Henkilötietoja käsittelevät vain elokuvasäätiön palveluksessa olevat henkilöt, jotka tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

13. REKISTERIN TARKASTUSOIKEUS

Työnhakijalla on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen elokuvasäätiö / Tietosuoja
Kanavakatu 12
00160 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@ses.fi.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa:

Kanavakatu 12
00160 Helsinki

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@ses.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää säätiötä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tiedotukseen sekä mielipidetutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@ses.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista asiakasrekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@ses.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia elokuvasäätiötä siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@ses.fi.

Rekisteritietoihin liittyvät kyselyt käsitellään kuukauden kuluessa.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Kaikki elokuvasäätiön tietosuojaselosteet