Prislista

Prislista på avgiftsbelagda tjänster fr.o.m. 4.6.2019.

Moms 24% tillförs prisen.

Delgivning av handlingar

Enligt 34§ i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet debiterar Finlands filmstiftelse för att söka fram uppgifter och lämna ut kopior och utskrifter enligt denna prislista, ifall tjänsten inte är avgiftsfri enligt 34§ i nämnda lag.

Ifall de begärda handlingarna förutsätter att sekretessbelagda uppgifter stryks (till exempel enligt 24§ 1 moment 20 punkten) före de lämnas ut, prissätts arbetet för att stryka dessa uppgifter enligt timtaxa.

Att lämna ut en kopia av en av Filmstiftelsens ursprungliga handlingar 1 sida 5 € ; de följande sidorna 0,60 € ; minimidebitering 15 € / fakturering (1–3 handlingar)
Att söka fram och lämna ut uppgifter 75 € för varje påbörjad timme

För att lämna ut vanliga uppgifter debiterar vi enligt timtaxa för den tid det tar att skriva ut och kopiera handlingarna. Vi debiterar inte för att söka fram uppgifterna. När en handling inte finns i filmstiftelsens stödsystem eller i dess register över handlingar, debiterar vi också för den tid det tar att söka fram uppgifterna.

Övriga tjänster

Övriga avgifter

Expertarbete (beställda utredningar, forskningar, framställning av innehåll) 150 € för varje påbörjad timme
Porto- och leveranskostnader Enligt postens avgifter
Avgift för mottagningsbevis Enligt postens avgifter

Finlands filmstiftelses biograf Kino K13

Hyra

Hyra för filmbranschen och filmkulturella evengemang vardagar 100 € / timme; veckoslut och helger 200 € / timme
Hyra för övriga vardagar 200 € / timme; veckoslut och helger 300 € / timme
Kontrollvisning av film vardagar kl 8:00–17:00 150 € / visning
Att hyra foajén utan teknik vardagar 150 € / timme; veckoslut och helger 250 € / timme
Filmhyrning Enligt överenskommelse

Minimifakturering under veckoslut och helger är 2 1⁄2 timmar.

I prisen ingår auditoriets teknik och en (1) person som sköter tekniken. Vid behov hjälper vi gärna med teknisk planering i krävande evenemang. Ytterligare teknik som beställs av utomstående leverantör fakturerar vi för enligt överenskommelse.

Personal

Teknisk planering av evenemanget 40 € / timme
Extra personal (vaktmästare, en extra tekniker) 40 € / timme

Klassificering av bildprogram för produktions- och distributionsbolag

Klassificering av bildprogram 2 € / minut + grundavgift 8 € / bildprogram

lägsta avgift 60 €