Ansvarsfullhet inom filmbranschen

På den här sidan har vi samlat uppgifter om filmstiftelsens arbete för en mångfaldig och ansvarsfull filmkultur. Dessutom erbjuder vi material som hjälper oss att tillsammans främja tillgänglighet, jämlikhet, trygghet och det ekologiska inom filmbranschen.

Filmstiftelsen vill stödja mångfaldig och tillgänglig film, samt rättvis och jämlik verksamhetskultur inom filmbranschen. En ekologisk och socialt hållbar filmbransch är livskraftig även i framtiden. Målet är en förnybar intressant filmkultur, som tilltalar en bred publik.

Tillgänglig filmkultur

Tillgänglighet i filmbranschen betyder i all enkelhet att olika människogrupper, oberoende av bakgrund, kan delta i att göra film och njuta av filmkultur.

Av de filmer som får filmstiftelsens marknadsförings- och distributionsstöd förutsätts att syntolkning och textning för hörselskadade erbjuds. Filmstiftelsen beviljar också stöd för syntolkning och för att skapa textning.

Med hjälp av appen MovieReading kan man i sin mobiltelefon ladda ner och lyssna på syntolkade filmer för synskadade. Även Yle Arenan erbjuder syntolkade filmer.

Man kan ansöka om filmstiftelsens stöd för anskaffning av utrustning och renovering för att förbättra tillgängligheten i  biografer.

I början av år 2021 publicerades en tillgänglighetsguide för biografer. Olika organisationer har tillsammans framställt guiden.

På webbplatsen Kultur för alla webbplats finns det information och verktyg för att främja tillgängligheten i kulturtjänster.

Filmföreställningarnas tillgänglighet

Jämlikhet och jämställdhet

Enligt Finlands filmstiftelses strategi vill vi främja jämlikhet och likabehandling inom filmbranschen.

Vi samlar statistiska uppgifter om mångfalden i filmmakargrupper i produktionsrapporter, som (från och med år 2020) görs om alla filmer och serier som fått produktionsstöd av filmstiftelsen. I produktionsrapporterna framgår också uppgifter om mångfalden hos de personer som figurerar i filmerna och serierna. Man kan bekanta sig med rapporteringsblanketten på Blanketter-sidan.

Vi ger ut statistik om bland annat jämställdhet i olika filmmakargrupper i statistikpublikationen Elokuvavuosi, som utkommer varje år.

Filmstiftelsen är med i New Dawn -fonden, vars målsättning är att göra det lättare för filmregissörer som representerar diskriminerade grupper att komma in i branschen. Fonden ger produktionsstöd till långa fiktions- och dokumentärfilmer.

WIFT Finland bygger ett jämställdhetsverktyg för den finländska filmbranschen, för vilket den har fått stöd för främjande av annan filmkultur. Verktyget publiceras 2024.

Vi stöder utbildningsprojektet Academy of Moving People and Images. Utbildningsprojektet hjälper människor att komma in i den finländska filmbranschen, och riktar sig till dem som har flyttat till Finland från utlandet, och till etniska grupper som är underrepresenterade inom den finländska filmbranschen.

Arbetarskydd

Vi fordrar att de filmer som fått produktionsstöd av filmstiftelsen följer Finlands arbetarskyddslagstiftning. En förutsättning för produktionsstödet är att stödmottagaren garanterar att anställda och förmän inom produktionen har fått tydliga anvisningar om hur de ska hantera eventuella trakasserier eller osakligt beteende. En redogörelse för hur dessa anvisningar delgivits de anställda och förmännen fodras också.

Bekanta dig också med Arbetarskyddscentralens webbplats:

Arbetarskyddscentralen

Samarbetsföreningen för de riksomfattande konstnärsorganisationerna, Forum Artis, publicerade etiska riktlinjer för konst- och kultursektorn i mars 2023. Undervisnings- och kulturministeriet hade gett Forum Artis i uppdrag att utarbeta riktlinjerna. Finlands filmstiftelse intervjuades i processen.

Etiska anvisningar

Förebyggande av osakligt bemötande, trakasserier och sexuella trakasserier

År 2018, publicerade filmstiftelsen i samarbete med flera andra organisationer anvisningar för hur man kan förebygga sexuella trakasserier inom branschen. Audiovisual Producers Finland – APFI ry uppdaterade anvisningarna 2024. De finns tillgängliga gratis på finska, svenska och engelska.

Att filma intima scener

Vi har under hösten 2020 publicerat skådespelaren Saara Kotkaniemis anvisningar för hur man spelar in intima scener i filmer. Anvisningarna innehåller praktiska rekommendationer och råd till skådespelare, regissörer, producenter och andra i arbetsgruppen. De bygger på en utredning (pdf, på finska) som Kotkaniemi gjorde genom att intervjua 40 skådespelare och 20 regissörer.

 

En guide för hur man arbetar med intimitetskoordinatorer kompletterar riktlinjerna. Intimitetskoordinator Pia Rickman har utarbetat guiden och den är utgiven sommaren 2021.

Ekologisk hållbarhet

Vi har förbundit oss till principerna för hållbar utveckling i vår verksamhet. Filmstiftelsen använder sedan 2021 miljöhanteringssystemet Ekokompassen.

Vår miljöplan

I augusti 2020 gjorde vi vår första miljöundersökning riktad till produktionsbolag. Meningen är att utveckla ett mätinstrumet som följer miljömedvetenhet och -åtgärder i branschen.

Miljövänlig audiovisuell produktion

Filmstiftelsen deltar i ett forum för filmbranschen sammankallat av Audiovisual Producers Finland APFI. Forumet kallas ”Gröna runda bordet” (fritt översatt till svenska). Kring det runda bordet sitter olika berörda parter och förhandlar om den audiovisuella branschens gemensamma riktlinjer, som främjar miljövänlig produktion. Syftet är att skapa ett instrument för att mäta produktioners miljöpåverkan.

Som ett resultat av rundabordsarbetet inledde producentföreningen APFI projektet ”Strategi för hållbar utveckling och miljöprogram för av-branschen i Finland”. Föreningen fick filmstiftelsens stöd för främjande av annan filmkultur våren 2021.

År 2019 gav AVEK, APFI och Aalto-universitetet ut en praktisk guidebok som handlar om att minska miljöavtrycket i av-produktioner (på finska och engelska). Guiden kallas Ekosetti.

Ekosetti

Lapin elokuvakomissio har gjort en egen guide för filmningar i Lappland.

Film Lapland Guide of Conduct

Miljömedvetenhet på biografer

Snart kommer en ekologisk guide för biografer att publiceras av Creative Export Innovations. Guiden görs med hjälp av filmstiftelsens stöd för främjande av annan filmkultur. Vi är medlemmar i de nordiska filminstitutens Nordic Sustainability Working Group.

Tipsa om intressanta ekologiska projekt

Känner du till något projekt, seminarium eller någon publikation som har att göra med miljöavtrycket i filmbranschen? Via våra kanaler delar vi gärna information om hur man kan minska miljöpåverkan i branschen. Tips kan skickas till marjo.pipinen@ses.fi.