Ansvarsfullhet inom filmbranschen

På denna sida har vi samlat uppgifter om filmstiftelsens arbete för mångfaldig och ansvarsfull filmkultur. Därtill finns det material, med hjälp av vilket vi tillsammans kan främja det ekologiska, tillgängligheten, jämlikheten och tryggheten inom filmbranschen.

Filmstiftelsen vill stödja mångfaldig och tillgänglig film samt rättvis och jämlik verksamhetskultur inom filmbranschen. En ekologisk och socialt hållbar filmbransch är livskraftig även i framtiden. Målet är en förnybar intressant filmkultur, som tilltalar en bred publik.

Tillgänglig filmkultur

Tillgänglighet i filmbranschen betyder i all enkelhet att olika människogrupper, oberoende av bakgrund, kan delta i att göra film och njuta av filmkultur.

Av de filmer som får filmstiftelsens marknadsförings- och distributionsstöd förutsätts, att syntolkning och textning för hörselskadade erbjuds. Filmstiftelsen beviljar också stöd för syntolkning och för att skapa textning.

Med hjälp av MovieReading-appen kan man i sin mobiltelefon ladda ner och lyssna på syntolkade filmer för synskadade. Även Yle Arena erbjuder syntolkade filmer.

Man kan ansöka om filmstifltelsens stöd för anskaffning av utrustning och renovering för att renovera biografer med syfte att förbättra tillgängligheten.

I början av år 2021 publicerades en tillgänglighetsguide för biografer. Olika organisationer har tillsammans framställt guiden.

Kultur för alla -servicens webbplats finns det information och verktyg för att främja tillgängligheten i kulturtjänster.

Jämlikhet och jämställdhet

Enligt Finlands filmstiftelses strategi främjar vi jämlikhet genom att rättvist stödja olika filmmakargrupper.

Vi samlar statistiska uppgifter om mångfalden i filmmakargrupper med produktionsrapporter, som (från och med år 2020) görs om alla filmer och serier som fått produktionsstöd av filmstiftelsen. Av produktionsrapporterna framgår också uppgifter om mångfalden hos de personer som figurerar i filmerna och serierna. Man kan bekanta sig med rapporteringsblanketten på Blanketter-sidan.

Vi ger ut statistik om bland annat jämställdhet i olika filmmakargrupper i Elokuvavuosi-statistikpublikationen, som utkommer varje år.

Filmstiftelsen är med i New Dawn -fonden, som mål att göra det lättare för filmregissörer som representerar diskriminerade grupper att komma in på branschen. Fonden ger produktionsstöd till långa fiktions- och dokumentärfilmer.

Vi stöder Academy of Moving People and Images-utbildningsprojektet, vars syfte är att hjälpa människor som flyttat till Finland från utlandet och att hjälpa etniska grupper som är underrepresenterade i den finska filmbranschen att komma in i den.

Filmstiftelsen stöder årligen Internationella samefilminstitutets verksamhet med ett bidrag beviljat av Undervisnings- och kulturministeriet. Institutet har gett ut riktlinjer för att arbeta med samer och samekulturen:

Pathfinder Guidelines

Arbetarskydd

Vi fordrar att de filmer som fått produktionsstöd av filmstiftelsen följer Finlands arbetarskyddslagstiftning. En förutsättning för produktionsstödet är, att stödmottagaren garanterar att anställda och förmän inom produktionen har fått tydliga anvisningar om hur de ska agera om de eventuellt ställs inför trakasseri eller osakligt beteende. Därtill ska redogöras för hur dessa anvisningar delgivits de anställda och förmännen inom produktionen.

Bekanta dig också med Arbetarskyddscentralens webbplats:

Arbetarskyddscentralen

Förebyggande av sexuellt trakasseri

Filmstiftelsen och flera andra organisationer gav i samarbete ut anvisningar om hur man kan förebygga sexuellt trakasseri i vår bransch. Anvisningarna delades ut till produktionsbolag, och de finns tillgängliga gratis på finska, svenska och engelska.

Att filma intima scener

Hösten 2020 publicerade vi skådespelaren Saara Kotkaniemis anvisningar om att spela in intima scener i film. Anvisningarna innehåller praktiska rekommendationer och råd till skådespelare, regissörer, producenter och andra i arbetsgruppen. De bygger på en utredning (pdf, på finska) som Kotkaniemi gjorde genom att intervjua 40 skådespelare och 20 regissörer.

 

En guide om att arbeta med intimitetskoordinatorer kompletterar riktlinjerna. Intimitetskoordinator Pia Rickman har utarbetat guiden och den är utgiven sommaren 2021.

Ekologisk hållbarhet

Vi har förbundit oss till principerna om hållbar utveckling i vår verksamhet. Filmstiftelsen använder Ekokompassen-miljöhanteringssystemet.

I augusti 2020 gjorde vi vår första miljöundersökning riktad till produktionsbolag. Meningen är att utveckla ett mätinstrumet som följer miljömedvetenhet och -åtgärder i branschen.

Miljövänlig audiovisuell produktion

Filmstiftelsen deltar i ett forum för filmbranschen sammankallat av Audiovisual Producers Finland APFI, Gröna runda bordet (fritt översatt). Kring det runda bordet sitter olika berörda parter och förhandlar om den audiovisuella branschens gemensamma riktlinjer, som främjar miljövänlig produktion. Syftet är att skapa ett instrument att mäta produktioners miljöpåverkan med.

Som resultat av rundabordsarbetet inledde producentföreningen APFI ”Strategi för hållbar utveckling och miljöprogram för av-branschen i Finland” –projektet. Föreningen fick filmstiftelsens stöd för främjande av annan filmkultur våren 2021.

År 2019 gav AVEK, APFI och Aalto universitetet ut en praktisk guidebok som handlar om att minska miljöavtrycket i av-produktioner (på finska och engelska). Guiden kallas Ekosetti.

Ekosetti

Lapin elokuvakomissio har gjort en egen guide för filmningar i Lappland.

Film Lapland Guide of Conduct

Miljömedvetenhet på biografer

Det kommer snart ut en ekologisk guide för biografer av Creative Export Innovations, som fick filmstiftelsens stöd för främjande av annan filmkultur för att göra guiden.

Tipsa om intressanta ekologiska projekt

Känner du till något projekt, seminarium eller någon publikation som har att göra med miljöavtrycket i filmbranschen? Vi delar gärna ut information om att minska miljöpåverkan i filmbranschen via våra kanaler. Tipsen kan skickas till marjo.pipinen@ses.fi.