Finlands filmstiftelses miljöplan

Publicerad 21.2.2024

Vi agerar hållbart och ansvarsfullt

Finlands filmstiftelse arbetar för att främja och stödja en miljömässigt mer hållbar filmbransch och utvecklar sin verksamhet i enlighet med principerna om kontinuerlig förbättring.

Vi har förbundit oss att minska vår verksamhets miljöpåverkan och att göra vad vi kan för att motverka klimatförändringar och miljöförstöring. Enligt vår strategi främjar vi en hållbar och ansvarsfull verksamhet vid filmproduktion, distribution och visning i samverkan med aktörerna i branschen.

Mål för miljöpolitiken
Målet för Finlands filmstiftelses miljöplan är att minska miljöbelastningen från stiftelsens egen verksamhet samt att främja mer ekologiska verksamhetssätt inom alla delområden för produktion och distribution av filmer.

Främjande av ekologisk, social och ekonomisk ansvarsfullhet inom filmbranschen är filmstiftelsens strategiska fokus för 2024–2026.

Vi stöder en mer hållbar produktion, visning och distribution av filmer med hjälp av utbildning, kommunikation och stödkriterier i samarbete med övriga aktörer i branschen. Vi utför aktivt miljöarbete med hjälp av miljösystemet Ekokompassen, i Ekoteamet som består av filmstiftelsens arbetstagare på olika avdelningar samt i inhemska och internationella samarbetsnätverk.

Vår målsättning är att

1) Främja utvecklingen av miljövänliga verksamhetsmodeller

 • Vi utvecklar en ny strategi till beslutsfattare som fokuserar på påverkansåtgärder för att främja utvecklingen av stiftelsens finansiering och därmed även lanseringen av ekologiska incitament eller stödinstrument avsedda för filmproduktion.
 • Vi genomför en uppföljningsundersökning av 2020 års undersökning om produktionsbolagens miljöansvar, för att kartlägga bolagens miljöstrategier, aktuella hållbarhetsåtgärder i produktionerna och attityder mot en mer ekologisk verksamhetskultur.
 • Vi inkluderar de sökandes miljöplaner i stödansökningarna.
 • Vi har ett nära samarbete med de övriga nordiska länderna för att utveckla gemensamma miljökriterier och verksamhetsmodeller via Scandinavian Films Nordic Sustainability Working Group. I det första gemensamma projektet utbildas 19 ekokoordinatorer i de nordiska länderna för audiovisuella produktioner och samtidigt utarbetas ett utbildningsprogram för att filmskolorna ska kunna erbjuda kursen för ekokoordinatorer i samtliga nordiska länder.
 • Vi utvecklar en gemensam miljöstrategi för den inhemska audiovisuella branschen som en del av styrgruppen för miljösystemet för produktioner som förvaltas av Audiovisual Producers Finland – APFI.
 • Vi kommunicerar aktivt och omfattande om miljöansvarsprojekt, utbildningar och praxis som rör filmbranschen.
 • Vi utarbetar guider för en mer ekologisk verksamhet i samarbete med andra aktörer i filmbranschen.
 • Vi ordnar utbildningstillfällen och seminarier om miljöansvar för filmproduktions- och distributionsfältet.
 • Vi möjliggör användningen av mer ekologiska färdsätt inom ramen för filmstiftelsens resebidrag.
 • Vi delar information om innehållet i filmstiftelsens evenemang även i digital form och vi uppmuntrar att alla som deltar på plats använder kollektiva färdmedel.

2) Agera hållbart och i enlighet med principerna för kontinuerlig förbättring

 • Vi minskar vår miljöbelastning samt minskar och kompenserar vårt koldioxidavtryck. Vi strävar efter att agera exemplariskt och aktivt utveckla vår verksamhet.
 • Vi sparar energi genom att reglera ventilationen och belysningen. Vi byter lamporna i biograf K13 till energieffektivare lampor och undviker spillenergi. Vi utreder och planerar installation av solpaneler.
 • Vi upprätthåller och utvecklar avfallssorteringen och följer upp hur den fungerar. Vi vägleder vid behov besökarna i biograf K13 i sorteringen och rekommenderar kärluthyrnings- och cateringstjänster.
 • Vi utvecklar de digitala processerna och våra arbetsmetoder. Vi utarbetar anvisningar för vår personal för att minimera det digitala fotspåret.
 • Vi skaffar produkter med eftertanke och på ett så ekologiskt sätt som möjligt genom att gynna återvunna och miljömärkta produkter. Vid våra evenemang serverar vi grönsaksbetonad kost och undviker matsvinn genom att bedöma beställningsmängderna utifrån förhandsanmälningarna.
 • Vi utarbetar anvisningar för ekologiskt resande för vår personal. Vi uppmuntrar personalen till miljövänliga arbetsresor genom att erbjuda biljetter till kollektivtrafiken och gratis användning av stadscyklar som anställningsförmåner. Personalen har även möjlighet att distansarbeta. Vi klimatkompenserar flygresor genom att donera tio procent av flygpriserna till objekt som återställer miljön eller ökar kolsänkorna. Endast nödvändig personal deltar i evenemang som kräver flygresor och vi prioriterar direktflyg.
 • Vi utbildar ny personal i vår praxis och våra värderingar, erbjuder utbildning och information samt arbetar aktivt för miljöfrågor.

Läs mer:

Ansvarsfullhet