Filmstiftelsens styrelse och ledning

Finlands filmstiftelse är en självständig stiftelse, som styrs av verksamhetsområdet för kulturpolitik inom undervisnings- och kulturministeriet. Styrelsen och direktören utgör stiftelsens förvaltningsorgan.

Undervisnings- och kulturministeriet utser stiftelsens styrelse, styrelsen utser stiftelsens direktör och direktören utser övriga befattningshavare för stiftelsen.

Styrelsen

Förvaltningsorganen och deras uppgifter definieras i stiftelsens stadgar, som förnyades år 2011. Till stiftelsens styrelse väljs minst fem och högst åtta styrelsemedlemmar för en mandatperiod på tre kalenderår. Bland medlemmarna väljs ordförande och viceordförande. Personliga suppleanter utses för medlemmarna. Medlemmarna kan väljas för högst två mandatperioder i följd.

Styrelsen har i uppgift:

 • att svara för att stiftelsens egendom sköts omsorgsfullt och ekonomiskt
 • att utöva tillsyn över stiftelsens förvaltning
 • att fastställa stiftelsens verksamhetsberättelse och bokslut och behandla revisionsberättelsen och att besluta om de åtgärder som förvaltningen under verksamhetsåret förutsätter
 • att godkänna stiftelsens verksamhetsplan och budget och att välja revisorer
 • att godkänna stiftelsens stadgar och arbetsordning
 • att godkänna riktlinjer som gäller understöd
 • att besluta om strategi och verksamhetsprinciper för stiftelsen
 • att utnämna och avskeda verkställande direktören
 • att besluta på föredragning om de understöd stiftelsen beviljar

Finlands filmstiftelses styrelse 1.1.2022–31.12.2022:

Medlemmar Period Suppleanter Period
Anne Brunila (ordf.) 2022–2024 Anna Heiskanen 2022–2024
Tommi Saarikivi (vice ordf.) 2022–2024 Jari Muikku 2022–2024
Antti Alanen 2022–2024 Juha Samola 2022–2024
Laura Kolbe 2022–2024 Raija-Sinikka Rantala 2022–2024
Maija Kuusi 2023–2025 KooPee Hiltunen 2023–2025
Leif Jakobsson 2023–2025 Pirjo Airaksinen 2023–2025

Filmstiftelsens direktör

Finlands filmstiftelsens direktör är Lasse Saarinen.

Till direktörens uppgifter hör:

 • att leda och utveckla stiftelsens verksamhet enligt den strategi styrelsen godkänt eller enligt andra riktlinjer
 • att verkställa styrelsens beslut
 • att svara för stiftelsens löpande förvaltning
 • att anställa och avskeda stiftelsens befattningshavare

Direktörens mandatperiod är högst fem år. Efter en mandatperiod kan hen utnämnas till direktör igen för högst en mandatperiod till. Ny direktör utses alltid genom ett öppet ansökningsförfarande.