Filmstiftelsens styrelse och ledning

Finlands filmstiftelse är en självständig stiftelse, som styrs av verksamhetsområdet för kulturpolitik inom undervisnings- och kulturministeriet. Styrelsen och direktören utgör stiftelsens förvaltningsorgan.

Undervisnings- och kulturministeriet utser stiftelsens styrelse, styrelsen utser stiftelsens direktör och direktören utser övriga befattningshavare för stiftelsen.

Styrelsen

Förvaltningsorganen och deras uppgifter definieras i stiftelsens stadgar, som förnyades år 2011. Till stiftelsens styrelse väljs för en mandatperiod på tre kalenderår minst fem och högst åtta medlemmar och bland dem väljs ordförande och viceordförande. Personliga suppleanter utnämns för medlemmarna. Medlemmarna kan väljas för högst två mandatperioder i följd.

Styrelsen har i uppgift:

 • att svara för att stiftelsens egendom sköts omsorgsfullt och ekonomiskt
 • att utöva tillsyn över stiftelsens förvaltning
 • att fastställa stiftelsens verksamhetsberättelse och bokslut och behandla revisionsberättelsen och att besluta om åtgärder som förvaltningen under verksamhetsåret förutsätter
 • att godkänna stiftelsens verksamhetsplan och budget och att välja revisorer
 • att godkänna stiftelsens stadgar och arbetsordning
 • att godkänna riktlinjer som gäller understöd
 • att besluta om strategi och verksamhetsprinciper för stiftelsen
 • att utnämna och avskeda verkställande direktören
 • att besluta på föredragning om de understöd stiftelsen beviljar

 

Medlemmar Period Suppleanter Period
Anne Brunila (ordf.) 2019–2021 Anna Heiskanen 2019–2021
Lauri Kaira (vice ordf.) 2019–2021 Leif Jakobsson 2019–2021
Antti Alanen 2019–2021 Tommi Saarikivi 2019–2021
Tuomas Auvinen 2019–2021 Raija-Sinikka Rantala 2019–2021
Maija Kuusi 2020–2022 KooPee Hiltunen 2020–2022
Riitta Heinämaa 2020–2022 Pirjo Airaksinen 2020–2022

 

Filmstiftelsens direktör

Finlands filmstiftelsens direktör är Lasse Saarinen.

Direktören har i uppgift:

 • att leda och utveckla stiftelsens verksamhet enligt den strategi styrelsen godkänt eller enligt andra riktlinjer
 • att verkställa styrelsens beslut
 • att svara för stiftelsens löpande förvaltning
 • att anställa och avskeda stiftelsens befattningshavare

Direktörens mandatperiod är högst fem år. Efter en mandatperiod kan hen utnämnas till direktör igen för högst en mandatperiod till. Ny direktör utses alltid efter öppet ansökningsförfarande.