Finlands Filmstiftelses dataskyddsbeskrivning för statistik

Personuppgiftslag (523/1999) § 10 och § 24
EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR)

28.4.2020

1. REGISTERANSVARIG

Finlands filmstiftelse

2. KONTAKTUPPGIFTER I ÄRENDEN ANGÅENDE REGISTRET

Finlands filmstiftelse / Dataskyddsombud
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors

tel. (09) 6220 300
tietosuoja@ses.fi

3. REGISTRETS NAMN

Finlands filmstiftelses produktionsregister

4. REGISTRERADE PERSONER

Personer som jobbar i produktioner som stöds av Finlands filmstiftelse

5. ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL FÖR REGISTRET

Personuppgifterna i Finlands filmstiftelses produktionsregister behandlas för att övervaka användningen av det beviljade stödet, för att säkerställa riktigheten i de anmälda uppgifterna och för att rättigheter och skyldigheter till följd av avtal mellan stiftelsen och kunden och till följd av lagstiftningen ska uppfyllas.

6. REGISTRETS INNEHÅLL

Grunduppgifter om kunden

 • Namn
 • Joobtitel
 • Födelseår
 • Födelseland
 • Kön
 • Ersättning för arbete

Uppgifter relaterade till produktionen

 • Namnet på karaktären
 • Ledande / stödande roll
 • Karaktärens kön
 • Karaktärens språk
 • Karaktärens ålder
 • Om karaktären tillhör en språkminoritet
 • Om karaktären tillhör en synlig minoritet
 • Om karaktären tillhör en sexuell eller könsminoritet

7. LAGBUNDEN INSAMLING AV UPPGIFTER

Uppgifterna om stiftelsens kunder samlas in via internet i samband med att kunderna rapporterar hur stöden används.

8. LAGRINGSTID FÖR UPPGIFTER 

Filmstiftelsen lagrar endast för statistiken relevanta uppgifter, för vilka det finns rättslig grund för behandling. Uppgifter som inte längre behövs, föråldrade uppgifter eller uppgifter, för vilka det inte för övrigt finns någon grund för behandling, raderas på datasäkert sätt.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De anställda på Finlands filmstiftelse kan behandla personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av personuppgifter kan vid behov delvis outsourcas också till tredje part. Då säkerställs behandlingen av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning och på adekvat sätt med avtalspraxis.

Personuppgifter kan överföras eller lämnas ut med kundens samtycke även till tillfälliga register, såsom evenemangs- eller undersökningsregister. Uppgifter i dessa register behandlas endast enligt registrens användningsändamål, som tillkännages separat.

Kunduppgifter kan lämnas ut för vetenskaplig eller historisk forskning.

10. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Finlands filmstiftelse varken överför eller lämnar ut personuppgifter om kunden till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifter kan dock vid behov överföras eller lämnas ut till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i den utsträckning personuppgiftslagen tillåter det, om kunden har gett sitt samtycke.

11. REGELRÄTT UTLÄMNING AV UPPGIFTER

Vi lämnar ut uppgifter till tredje parter endast i följande fall:

 • Kunden har gett sitt samtycke
 • På begäran av behöriga myndigheter eller andra instanser enligt gällande lagstiftning
 • För statistisk, vetenskaplig eller historisk forskning med den förutsättning, att uppgifterna har ändrats så, att det inte längre går att identifiera personen i fråga

12. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Datasäkerheten för filmstiftelsens kundregister och sekretessen kring personuppgifter skyddas av bland annat brandvägg, skyddade it-områden, tillträdeskontroll, nyttjanderätt och kryptering samt aktiv övervakning.

Manuellt material som gäller kundregistret lagras i skyddade lokaler. Digitala uppgifter finns i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska lösningar.

Databaserna finns i lokaler som övervakas dygnet runt.

Personuppgifterna behandlas endast av personer som tjänstgör på filmstiftelsen. De identifierar sig i systemen med personligt användarnamn och lösenord.

Datakommunikationen i filmstiftelsens webbtjänst är krypterad och kunden identifierar ifrågavarande tjänst genom digital certifiering.

13. GRANSKNINGSRÄTT AV REGISTRET

Kunden har enligt personuppgiftslagens 26 – 28 § rätt att granska de uppgifter som finns lagrade i registret.

Granskningsbegäran bör levereras skriftligt försedd med underteckning till adressen:

Finlands filmstiftelse / Dataskydd
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors

eller per e-post till adressen tietosuoja@ses.fi.

Granskningsbegäran kan även framföras personligen på adressen:

Kanalgatan 12
00160 Helsingfors

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras genom att anmäla det skriftligt till ovannämnda postadress eller per e-post till tietosuoja@ses.fi.

Den registrerade har rätt att förbjuda stiftelsen att behandla uppgifterna i kommunikation och i opinionsundersökningar genom att anmäla det skriftligt till ovannämnda postadress eller per e-post till tietosuoja@ses.fi.

Den registrerade har rätt att kräva att hens uppgifter raderas ur kundregistret genom att anmäla det skriftligt till ovannämnda postadress eller per e-post till tietosuoja@ses.fi

Den registrerade har rätt att begära att filmstiftelsen överför hens uppgifter till ett annat system via allmänt använd dataöverföring. Rätten gäller endast uppgifter, som den registrerade själv har gett den registeransvariga. Om begäran av överföring av uppgifter bör meddelas skriftligt till ovannämnda postadress eller per e-post till tietosuoja@ses.fi.

Förfrågningar som gäller registeruppgifter behandlas inom en månad.

14. ÄNDRING AV DATASKYDDSBESKRIVNINGEN

Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster och förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om det på vår webbplats. Ändringarna kan även basera sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att ni regelbundet bekantar er med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.