Finlands filmstiftelses dataskyddsbeskrivning för ansökningssystem

Personuppgiftslag (523/1999) § 10 och § 24
EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR)

25.5.2018

1. REGISTERANSVARIG

Finlands filmstiftelse

2. KONTAKTUPPGIFTER I ÄRENDEN ANGÅENDE REGISTRET

Finlands filmstiftelse / Kommunikationschef
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors

tel. (09) 6220 300
tietosuoja@ses.fi

3. REGISTRETS NAMN

Finlands filmstiftelses kundregister

4. REGISTRERADE PERSONER

Finlands filmstiftelses stödkunder

5. ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL FÖR REGISTRET

Personuppgifter som registrerats i Finlands filmstiftelses kundregister behandlas för att identifiera kunden, i behandlingen av ansökningar, för utbetalning av stöd och förverkligandet av kontrakt mellan stiftelsen och stödmottagaren, samt för att uppfylla rättigheter och skyldigheter i lagstiftningen.

Personuppgifter används också med kundens lov för att meddela om för ansökningsprocessen väsentlig information, meddelanden om stödbeslut, utvecklandet av kundservice samt statistik och analys av stiftelsens stödverksamhet.

6. REGISTRETS INNEHÅLL

Kundens information

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post address
 • Nätsidor
 • Yrke

Registreringsinformation

 • Användarnamn
 • Lösenord

Personliga uppgifter

 • Personbeteckning
 • Bankkonto

Information angående tjänster

 • Tidigare stödbeslut

Eventuella andra uppgifter

  • Arbetsgivare
  • Tidigare projekt
  • Ansvarsuppgifter inom filmbranschens organisationer
  • Annan information kunden själv utgett

7. LAGBUNDEN INSAMLING AV UPPGIFTER

Personuppgifter samlas av kunden själv i samband med registrering, inlämningen och behandlingen av en stödansökning och vid upprättandet av avtal. Informationen samlas in via internet, e-post, telefon eller formulär.

8. LAGRINGSTID FÖR UPPGIFTER

Filmstiftelsen lagrar endast kontaktuppgifter, för vilka det finns rättslig grund för behandling. Uppgifter som inte längre behövs, föråldrade uppgifter eller uppgifter, för vilka det inte för övrigt finns någon grund för behandling, raderas på datasäkert sätt.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De anställda på Finlands filmstiftelse kan behandla personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av personuppgifter kan vid behov delvis outsourcas också till tredje part. Då säkerställs behandlingen av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning och på adekvat sätt med avtalspraxis.

Personuppgifter kan överföras eller lämnas ut med kundens samtycke även till tillfälliga register, såsom evenemangs- eller forskningsregister. Uppgifter i dessa register behandlas endast enligt registrets användningsändamål, som tillkännages separat.

Personuppgifter kan utges för vetenskapliga eller historiska forskningar.

10. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Finlands filmstiftelse varken överför eller lämnar ut personuppgifter om kunder till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifter kan dock vid behov överföras eller lämnas ut till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i den utsträckning personuppgiftslagen tillåter det, om kunden har gett sitt samtycke.

11. REGELRÄTT UTLÄMNING AV UPPGIFTER

Vi lämnar ut uppgifter till tredje parter endast i följande fall:

 • Kunden har gett sitt samtycke.
 • På begäran av behöriga myndigheter eller andra instanser enligt gällande lagstiftning.
 • För statistisk, vetenskaplig eller historisk forskning med den förutsättning, att uppgifterna har ändrats så, att det inte längre går att identifiera personen i fråga.

12. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Datasäkerheten för filmstiftelsens kundregister och sekretessen kring personuppgifterna skyddas av bland annat brandvägg, skyddade it-områden, tillträdeskontroll, nyttjanderätt och kryptering samt aktiv övervakning.

Digitala uppgifter finns i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska lösningar.

Databaserna finns i lokaler som övervakas dygnet runt.

Personuppgifterna behandlas endast av personer som tjänstgör på filmstiftelsen. De identifierar sig i systemet med personligt användarnamn och lösenord.

13. GRANSKNINGSRÄTT AV REGISTRET

Kunden har enligt personuppgiftslagens 26–28 § rätt att granska de uppgifter som finns lagrade i registret.

Granskningsbegäran bör levereras skriftligt försedd med underteckning till adressen:

Finlands filmstiftelse / Dataskydd
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors

eller per e-post till adressen tietosuoja@ses.fi.

Granskningsbegäran kan även framföras personligen på adressen:

Kanalgatan 12
00160 Helsingfors

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras genom att anmäla det skriftligt till ovannämnda postadress eller per e-post till tietosuoja@ses.fi.

Den registrerade har rätt att förbjuda stiftelsen att behandla uppgifterna i kommunikation och i opinionsundersökningar genom att anmäla det skriftligt till ovannämnda postadress eller per e-post till tietosuoja@ses.fi.

Den registrerade har rätt att kräva att hens uppgifter raderas ur kundregistret genom att anmäla det skriftligt till ovannämnda postadress eller per e-post till tietosuoja@ses.fi

Den registrerade har rätt att begära att filmstiftelsen överför hens uppgifter till ett annat system via allmänt använd dataöverföring. Rätten gäller endast uppgifter, som den registrerade själv har gett den registeransvariga. Om begäran av överföring av uppgifter bör meddelas skriftligt till ovannämnda postadress eller per e-post till tietosuoja@ses.fi.

Förfrågningar som gäller registeruppgifter behandlas inom en månad.

14. ÄNDRING AV DATASKYDDSBESKRIVNINGEN

Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster och förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om det på vår webbplats. Ändringarna kan även basera sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att ni regelbundet bekantar er med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.