Filmstiftelsens produktionsavdelnings riktlinjer för övervägande av stödförslag

Utgångspunkten för övervägandet är 2§ i lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen, enligt vilken Finlands filmstiftelse stöder en mångsidig och professionell filmproduktion, ett brett och heltäckande filmutbud i Finland samt internationalisering av inhemsk film. Enligt filmlagen är delaktighet, pluralism, kulturell mångfald och konstens frihet utgångspunkter för att uppnå dessa mål.

6§ i lagen definierar statsunderstödens användningsändamål, enligt vilket produktionsstöd kan beviljas för en sådan film som betraktas som en kulturprodukt och:

 1. som bildar en konstnärlig helhet
 2. vars innehåll baserar sig på kulturvärden som har sitt ursprung i kulturidentiteten
 3. i vars produktion skapande upphovsmän och utövande konstnärer har gjort en betydande insats och de löner och arvoden som betalas till dem utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

Föredragandens förslag baserar sig i sista hand på dennes egna övervägande enligt tjänsteansvaret.

Det egentliga beslutet om stöd fattas av filmstiftelsens styrelse.

Allmänna riktlinjer för föredragandens övervägande är bl.a. följande:

För varje ansökningsomgång:

 • Kvaliteten på manuskriptet och filmplanen
 • Potentialen i projektet och betydelsen av dess ändamål
 • Helhetsnivån på projektet i förhållande till övriga projekt i ifrågavarande ansökningsomgång
 • Hur realistisk projektets produktionsekonomiska plan är i förhållande till den konstnärliga planen och dess potential
 • Professionaliteten hos dem som har konstnärligt och produktionellt huvudansvar och produktionsbolagets uppskattade förmåga att förverkliga projektet enligt planen
 • Tillgängliga stödmedel

Helheten med 1–3 års tidsintervall:

 • Uppfyller de föreslagna projektens helhet filmkulturens krav på mångfald, pluralism och jämlikhet
 • Mångfalden bedöms bl.a. enligt olika sorters publik, filmskapare och filmgenrer
 • Att beakta projekt som har internationell potential bland samtliga föreslagna projekt
 • Att beakta debutregissörer bland samtliga föreslagna projekt
 • Att beakta filmer avsedda för den breda allmänheten och filmer för mer begränsade målgrupper bland samtliga föreslagna projekt

Tillbaka till Så här ansöker du om stöd

Ytterligare information:

Matti Paunio

produktionschef

• leder produktionsavdelningen
• internationella utbildnings- och finansieringsprojekt
• representant för Finland i Eurimages-fonden
• stöd för främjande av annan filmkultur

+358 09 6220 3038