Tidslinjen för beslutningsprocessen

Behandlingen och bedömningen av ansökningar om filmstiftelsens produktionsstöd samt beredningen av beslutsförslag och publikationen av beslutsuppgifter tar ungefär tio veckor efter att ansökningstiden gått ut.

Här är en beskrivning av vad som händer inom stiftelsen i olika skeden av beslutningsprocessen:

Vecka 1
Ansökningstiden går ut

Filmkonsulent utses för ansökningarna och informationen matas in i systemet. Föredragningslistorna utarbetas efter filmkonsulenter.

 • Information om filmkonsulenten visas i uppgifterna i stödansökan ungefär en vecka efter att ansökningstiden gått ut.
 • Om filmen tidigare har fått stöd från filmstiftelsen, utses samma filmkonsulent för den nya ansökan som tidigare.

Veckorna 2–5
Behandling av ansökningar

En filmkonsulent behandlar ungefär 40–60 ansökningar under en ansökningsomgång beroende på filmkonsulent.

 • Filmkonsulenter och andra stödbeslutshandläggare som känner till ansökningarna och produktionsprocesserna ansvarar för beredningen av besluten om produktionsstöd.
 • Om en ansökan behöver kompletteras under handläggningstiden, kontaktar filmkonsulenten eller handläggaren den sökande.
 • Under handläggningstiden lämnar vi inte ut information om beslutsförslaget.

Veckorna 6–7
Beredning av beslutspresentationen

Förberedande möte (Valko) och beredning av beslutspresentationen till filmstiftelsens styrelse.

 

 • I det förberedande mötet deltar förutom filmkonsulenterna och andra beslutshandläggare också personer som anges i stiftelsens arbetsordning samt direktören för filmstiftelsen.
 • Syftet med mötet är att säkerställa att projektet som ska stödjas uppfyller kriterierna för beviljande av statsunderstöd.
 • Direktören har vid mötet som uppgift att säkerställa att besluten som presenteras motsvarar de riktlinjer som filmstiftelsens styrelse godkänt innan styrelsen fattar beslut.

Vecka 8
Styrelsen granskar förslagen

Styrelsen granskar ungefär 200 beslutsförslag under en beslutsomgång.

 • Styrelsen fattar årligen beslut om över 1 700 understödsansökningar utöver styrelsens övriga uppgifter.
 • Undervisnings- och kulturministeriet utser 5–8 ledamöter till stiftelsens styrelse för en verksamhetsperiod på tre kalenderår.

Vecka 9
Styrelsens beslutsmöte

Styrelsen fattar beslut i statsunderstödsärenden om produktionsstöd utifrån presentationen av filmkonsulenter och om andra statsunderstödsärenden utifrån presentationen av direktören för filmstiftelsen.

 • Efter styrelsens beslutsmöte matas alla beslutsuppgifter individuellt in i systemet för stödansökningar.
 • För varje beslut genereras ett beslutsbrev som undertecknas.

Vecka 10
Offentliggörande av beslut

När styrelsens stödbeslut har behandlats inom stiftelsen och är klart, skickas ett meddelande om beslutet till e-postadressen som den sökande angett i sina uppgifter.

 • Besluten offentliggörs samtidigt för alla sökande så snart beslutsuppgifterna har matats in i systemet och beslutsbreven har undertecknats.
 • Besluten offentliggörs senast det datum som anges i ansökningsinformation.
 • Om hen vill, får den sökande motiveringarna för beslutet av stödföredraganden.
 • Följande ansökningsperioder öppnas så snart som möjligt efter att understödsbesluten har offentliggjorts för de sökande.
 • Från beslutsmötet är det bara 2–3 veckor till utgången av nästa ansökningsperiod med undantag av sommarpausen.