Hakuilmoitus: 50/50-tuotantotuki

Kenelle

Tuotantotukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhtiö: oy, ay, ky ja osuuskunta), jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan tuottamiseen ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 10.1.2023 16:00

Päätös

Päätökset julkaistaan 17.3.2023 mennessä.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 10.1.2023 klo 16:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa sekä turvata ammattimaisesti toteutetun elokuvatuotannon jatkuvuus ja monipuolisuus. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tarkoituksena on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä kotimaista elokuvatuotantoa sekä laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua.

Edellä mainitun lisäksi:

Tuen tavoitteena on tukea elokuvia, joilla on suuri yleisöpotentiaali kotimaassa, nopeuttaa päätösprosessia ja sitä kautta elokuvien tuotantoon saattamista.

Tuotantoyhtiö voi hakea tämän hakumuodon kautta tukea elokuvalle, jonka rahoituksesta vähintään 50 prosenttia on rahoituspäätöksin tai sitovin aiekirjein (LOC) vahvistunut. Elokuvasäätiön maksimituki elokuvatuotantoon on 50 prosenttia tuotantokustannuksista.

50/50-tuotantotuen pisteytyslomake

Hakukelpoisia ovat tuotannot, joiden kuvaukset alkavat päätösvuoden aikana. Tukipäätökset pyritään tekemään kunkin vuoden ensimmäisessä päätöskokouksessa.

Kenelle?

Tuotantotukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhtiö: oy, ay, ky ja osuuskunta), jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan tuottamiseen ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

50/50-tuotantotuki on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvien pitkien näytelmäelokuvien valmistamiseen.

Tuotantotukea ei myönnetä valmista elokuvaa varten. Elokuvaa pidetään valmiina, kun sen esityskopio on valmistunut.

Tuen määrä
50/50-tuotantotuen määrä on vähintään 400 000 € ja enintään 600 000 €.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Elokuvaa varten myönnetty elokuvasäätiön kehittämistuki lasketaan osaksi tuotantotukea.

Miten haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

 • hakemuslomake
 • hakemuksen liitteet
 • hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon tukioppaaseen.

Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle käsittelykierrokselle.

Tukihakemuksen jättäminen 50/50-hakumuotoon ei ole este Tuotantotukihakemuksen jättämiselle. Kielteisen tukipäätöksen 50/50-hakumuodosta saaneiden elokuvahankkeiden on mahdollista hakea Tuotantotukea tai 50/50-tuotantotukea tulevilla hakukierroksilla.

Ohje tukihakemusjärjestelmän käyttöön

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • Elokuvan käsikirjoitus
 • Yhden sivun synopsis
 • Elokuvasäätiön mallin mukainen tuotantosuunnitelma
 • Yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio, kustannukset ilman arvonlisäveroa huomioiden
 • Elokuvasäätiön mallin mukainen rahoitussuunnitelma
 • Elokuvasäätiön mallin mukainen markkinointi- ja levityssuunnitelma
 • 50/50-tuotantotuen pisteytyslomake

Hakijan liitteet

Ennen hakuajan päättymistä, lataa tuotantoyhtiötä koskevat asiakirjat Hakijan liitteisiin.

 • Viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu tilinpäätös
 • Voimassa oleva kaupparekisteriote
 • Todistus verojen maksamisesta
 • Todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • Ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)

Katso tarkemmat ohjeet liitteistä tukioppaasta:

Tuotantotuen tukiopas

Elokuvasäätiön mallin mukainen 50/50-tuotantotuen pisteytyslomake, tuotantosuunnitelma, budjetointi- ja raportointilomakkeet löytyvät elokuvasäätiön verkkosivuilta:

Lomakkeet

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan valmistamiseen,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat.

Elokuvahanketta arvioidaan sisällöllisenä, ilmaisullisena ja tuotannollisena kokonaisuutena. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon tuenhakijan taiteelliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.

Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Erityisehdot

 • Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
 • Elokuvasäätiö tekee tuensaajan kanssa tukisopimuksen
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
 • Tuensaajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä taloudellinen selvitys tuen käytöstä.
 • Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen, eikä elokuvasäätiön pyytämiä tietoja tai lisäselvityksiä ole toimitettu määräaikaan mennessä täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kehittämis- ja tuotantotukea koskevat valtionavustusasiat tukiesittelijän esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset julkaistaan 17.3.2023 mennessä.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätiedot

Tuotantokontrolleri Pirjo Koskelo, pirjo.koskelo@ses.fi, +358 9 6220 3031

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

50/50-tuotantotuen tukiopas

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä