Tukiopas

Tuotantotuki

Tämä tukiopas täydentää tuotantotuen hakuilmoitusta. Tutustu molempiin huolella ennen tukihakemuksen jättämistä.

HakuilmoituksetNäin haet tukia

Näin teet hakemuksen:

 • Perehdy huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.
 • Kirjaudu Suomi.fi-tunnistautumisen kautta tukihakemusjärjestelmään.
 • Täytä järjestelmässä hakemus. Hakemus koostuu seuraavista osioista:
  1) hakemuslomake
  2) hakemuksen liitteet
  3) hakijan liitteet
 • Lähetä hakemus liitteineen määräaikaan mennessä.

Tidslinjen för beslutningsprocessen

Päätösprosessin aikajana

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön hakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja elokuvan nimi!

1. Yleistä

Elokuvan määritelmä

Tässä tukioppaassa elokuva ja elokuvatuotanto tarkoittaa taiteelliseen suunnitelmaan perustuvaa pitkää tai lyhyttä näytelmä-, animaatio- ja dokumenttielokuvaa, dokumentti- ja animaatiosarjoja tai näiden yhdistelmiä.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa sekä turvata ammattimaisesti toteutetun elokuvatuotannon jatkuvuus ja monipuolisuus. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tarkoituksena on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä kotimaista elokuvatuotantoa sekä laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua.

Kenelle?

Tuotantotukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhtiö: oy, ay, ky ja osuuskunta), jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan tuottamiseen ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Esimerkiksi yksityinen elinkeinonharjoittaja, toiminimi tai rekisteröity yhdistys eivät ole Suomessa rekisteröityjä yhtiöitä.

Ammatillisten edellytysten näkökulmasta on keskeistä, että tuotantoyhtiö hallitsee tuen kohteena olevan elokuvan tuottamisen eri osa-alueet ja valmiin elokuvan tarkoituksenmukaisen levityksen ja muun käytön.

Taloudellisten edellytysten näkökulmasta on puolestaan keskeistä, että elokuvan tuotantoyhtiöllä on tarvittava maksuvalmius ja vakavaraisuus, jotta se kykenee valmistamaan elokuvan sekä selviytymään yllättävistä kustannusvaikutuksista, joita voi aiheutua elokuvan tuotannon aikana.

Kehittämis- ja tuotantotukea ei voida myöntää valtion laitokselle, kunnalle, kuntayhtymälle tai seurakunnalle eikä valtioenemmistöiselle yhtiölle tai edellä mainittuihin verrattavalle yhteisölle tai laitokselle. Kehittämis- ja tuotantotukea ei myöskään voida myöntää televisiotoiminnan harjoittajalle eikä elokuvia verkossa välittävälle yhteisölle taikka sellaiselle elokuvan tuotantoyhtiölle, jonka osakkaana on yksi tai useampi televisiotoiminnan harjoittaja tai elokuvia verkossa välittävä yhteisö vähintään 15 prosentin osuudella.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?

Tuotantotuki on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvien elokuvien valmistamiseen. Elokuva voi olla pitkä tai lyhyt näytelmäelokuva, animaatioelokuva, dokumenttielokuva, dokumenttisarja, animaatiosarja tai näiden yhdistelmä.

Tuotantotukea ei myönnetä valmista elokuvaa varten. Elokuvaa pidetään valmiina, kun sen esityskopio on valmistunut.

Tuen määrä

Tuotantotuen enimmäismäärä on 1 200 000 euroa.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset sivulta.

Elokuvaa varten myönnetty elokuvasäätiön kehittämistuki lasketaan osaksi tuotantotukea.

Miten ja milloin tukea haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

1) hakemuslomake
2) hakemuksen liitteet
3) hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen. Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle käsittelykierrokselle.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Tuotantotukihakemuksia käsittelevät:

Kirsi Hatara

tukiesittelijä

• pitkien fiktioiden kehittämistuki ja tuotantotuki
• vähemmistöyhteistuotannot
• draamasarjojen (jakso vähintään 22 min) kehittämistuki
• slate-tuki
• 50/50-tuotantotuki

+358 9 6220 3029

Ilkka Mertsola

tukiesittelijä

• kehittämistuki, tuotantotuki / pitkät fiktiot
• draamasarjojen (jakso vähintään 22 min) kehittämistuki
• slate-tuki
• 50/50-tuotantotuki

+358 9 6220 3012

Eero Tammi

tukiesittelijä

• käsikirjoitusapuraha / dokumenttielokuvat ja -sarjat
• kehittämistuki / dokumenttielokuvat ja -sarjat, lyhytelokuvat, animaatio- ja draamasarjat (jakso alle 22 min)
• tuotantotuki / dokumenttielokuvat ja -sarjat, lyhytelokuvat, animaatiosarjat

+358 9 6220 3025

Pirjo Koskelo

tuotantokontrolleri

• hakemusten käsittely, tukisopimukset: pitkien fiktioiden tuotantotuki ja slate-kehittämistuki

+358 9 6220 3031

Susanna Haarla

tuotantokoordinaattori

• hakemusten käsittely: käsikirjoitusapuraha
• hakemusten käsittely, tukisopimukset: dokumentti- ja lyhytelokuvien tuotantotuki

+358 9 6220 3033

Hyvä hakemus ja sujuva asiointi

Elokuvasäätiössä käsitellään noin 250­–300 hakemusta per hakukierros ja päätöksiä tuotanto-osastolla on vuosittain noin 1 300. Hakemusten arvioinnin ja keskinäisen vertailun kannalta on oleellista, että hakemus on selkeä ja huolellisesti laadittu kokonaisuus.

Hyvässä hakemuksessa aihe, käsikirjoitus, työ- ja taloudelliset suunnitelmat on esitetty johdonmukaisesti ja ilmentävät elokuvahankkeen kokonaishallintaa käsikirjoitusvaiheesta aina elokuvan levittämiseen asti.

Laatiessasi hakemusta ole selkeä ja kerro olennainen. Ota huomioon elokuvatuottamisen toimintaympäristö ja sen realiteetit, esimerkiksi miten elokuvan rahoitus ja levitys ovat suhteessa elokuvan teemaan, aiheeseen ja lajiin. Pohdi, miten haettava tuki vastaa tuen tavoitteita, ja mitä erityistä juuri tässä elokuvassa on.

Hakemukset ja Hakijan liitteet

Elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmässä on kaksi eri näkymää:

 1. Hakemukset, jonne ladataan kaikki hakemukseen liittyvät tiedot ja liitteet
 2. Hakijan liitteet, jonne ladataan ajantasaiset tuotantoyhtiön asiakirjat

Sujuva käsittely

Hakemusliitteitä ladatessa huolehdi, että

 • lomakkeet ovat päivättyjä ja ajan tasalla olevia.
 • liitteisiin on kirjattu ajantasainen työryhmä.
 • sopimukset ovat molempien sopijaosapuolien allekirjoittamia.
 • elokuvan pituus on yhteneväinen kaikessa dokumentaatiossa.
 • luvut ovat yhteneväiset kaikessa dokumentaatiossa esim. kustannusarvioissa, rahoitussuunnitelmassa sekä elokuvasäätiön mallin mukaisessa kehittämis- tai tuotantosuunnitelmassa.
 • täytä elokuvasäätiön mallin mukainen kehittämis- tai tuotantosuunnitelma mahdollisimman kattavasti ja vältä lomakkeessa viittauksia erillisiin liitteisiin.
 • käyttäessäsi elokuvasäätiön mallin mukaisia lomakkeita käytä viimeisimpiä versioita.

Liitteiden ja tietojen päivittäminen

Huomiothan, että elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmä ei automaattisesti ilmoita säätiön työntekijöille järjestelmään päivitetyistä tiedoista ja liitteistä. Kerro asiasta ao. tukiesittelijälle tai muulle asiaa käsittelevälle henkilölle sähköpostitse.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön tukihakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja elokuvan nimi.

Pakollisten liitteiden lisäksi hakemukseen voi liittää muita täydentäviä liitteitä.

Jos Hakemuksen liitteet -pudotusvalikosta ei löydy valmiiksi nimettyä liitetyyppiä, valitse Muut liitteet.

Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.

Mitä ehtoja hakijan tulee täyttää?

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksiä on:

 • Tuenhakija on noudattanut aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut elokuvasäätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista.
 • Elokuvan rahoitus on oleellisin osin varmistunut. Tuenhakijan tulee hakemuksessa sitovin vahvistuksin (LOC) tai sopimuksin osoittaa, että tuotantotuen kohteena oleva elokuvahanke on mahdollista toteuttaa. Arvion hakemusvaiheen toteutuneen rahoituksen riittävyydestä tekee elokuvasäätiö.
 • Elokuvalle on taattu ammattimainen levitys, joka mahdollistaa tarkoituksenmukaisen ja mahdollisimman laajan yleisön ja näkyvyyden julkisten esitys- ja jakelumuotojen kautta.

Haettaessa tukea kansainvälisen yhteistuotannon suomalaiseen vähemmistöosuuteen, otetaan tukipäätöstä tehtäessä lisäksi huomioon elokuvahankkeen kiinnostavuus suomalaisen yleisön kannalta, edellytykset yhteistuottajien yhteistyön jatkuvuuteen sekä suomalainen tuotannollinen ja taiteellinen panos.

Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen, eikä elokuvasäätiön pyytämiä tietoja tai lisäselvityksiä ole toimitettu määräaikaan mennessä täydennyspyynnöstä huolimatta.

Millä perusteella hakemusta arvioidaan?

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan valmistamiseen,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat.

Elokuvahanketta arvioidaan sisällöllisenä, ilmaisullisena ja tuotannollisena kokonaisuutena. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon tuenhakijan taiteelliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.

Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Miten päätös tehdään?

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kehittämis- ja tuotantotukea koskevat valtionavustusasiat tukiesittelijän esittelystä.

Päätökset pyritään tekemään 8–10 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen, joka sisältää tuen ehdot sekä oikaisuvaatimusosoituksen ohjeineen. Tiedon tehdystä päätöksestä saat Hakijan tiedoissa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Suomen elokuvasäätiö tekee tukisopimuksen elokuvan tuotantoyhtiön kanssa ennen tuotantotuen maksamista.

2. Tuotantotukihakemus

Tee tukihakemusjärjestelmässä hakemus, joka koostuu seuraavista osioista:

 1. hakemuslomake
 2. hakemuksen liitteet
 3. hakijan liitteet

Elokuvasäätiö nimeää hakemukselle tukiesittelijän. Tieto tukiesittelijästä näkyy tukihakemuksen tiedoissa noin viikon kuluttua hakuajan päättymisen jälkeen. Jos elokuva on saanut aikaisemmin tukea elokuvasäätiöstä, säätiö nimeää uudelle hakemukselle saman tukiesittelijän kuin aiemmin.

Mikäli hakemustanne tulee täydentää käsittelyaikana, tukiesittelijä tai käsittelijä ottaa sinuun yhteyttä.

Käsittelyaikana emme anna tietoa päätösesityksestä.

Tuotantotukihakemuksen pakolliset liitteet

Hakemuksen voi lähettää, kun kaikki pakolliset hakemusliitteet ovat ladattu tukihakemusjärjestelmään.

Tuotantotuki on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvien elokuvien valmistamiseen.

Rahoitussuunnitelman ja kustannusarvion tulee sisältää kaikki rahoitus ja kustannukset, joita elokuvan valmistaminen edellyttää esityskopioon (DCP tai muu mahdollinen esitysformaatti) asti.

Vähemmistöyhteistuotannot

Milloin haette tukea kansainväliseen yhteistuotannon suomalaiseen vähemmistöosuuteen, tulee hakemusjärjestelmään ladata edellä mainittujen tukihakemuksen liitteiden (elokuvan käsikirjoitus, yhden sivun synopsis, markkinointi- ja levityssuunnitelma) lisäksi:

Hakijan liitteet

Ennen hakuajan päättymistä, lataa tuotantoyhtiötä koskevat asiakirjat Hakijan liitteisiin.

Tilintarkastusvelvollisuus

Tilintarkastuslaista löytyy säädökset siitä, milloin rekisteröidyllä yhteisöllä ei ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa.

Säätiön tuen ollessa vähintään 20 000 euroa, tuen loppuselvityksessä annetun kustannusselvityksen tulee kuitenkin aina olla auktorisoidun tilintarkastajan varmentama.

3. Päätös

Kun Suomen elokuvasäätiön hallituksen tekemä tukipäätös on elokuvasäätiössä käsitelty ja valmis, saat tiedon päätöksestä Hakijan tiedoissa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tukipäätös on luettavissa hakemuksen Päätös-näkymästä.

Halutessaan hakija saa päätöksen perusteet tukiesittelijältä suullisesti. Sovi ajankohta tukiesittelijän kanssa.

Päätöksenteon jälkeen Hakemusliitteet-kansio sulkeutuu.

Myönteisen tukipäätöksen jälkeen saat Hakemuksen tiedoissa antamaasi sähköpostiosoitteeseen ohjeistuksen siitä, kuinka tukipäätöksestä edetään sopimukseen.

Lataa tukisopimuksen liitteet Sopimusliitteet-kansioon.

Lataa tuen käytön seurantaa ja selvittämistä koskevat liitteet Raportointi ja loppuselvitys -kansioon.

Elokuvasäätiön logo ja alkutunniste: käyttö lopputeksteissä ja muissa materiaaleissa

Elokuvasäätiön tuensaajien tulee käyttää elokuvasäätiön logoa materiaaleissaan muiden rahoittaja- ja yhteistyötahojen logojen rinnalla.

Elokuvasäätiön alkutunniste tulee liittää jokaisen tuotantotukea saaneen elokuvan (kansainvälisiä vähemmistöyhteistuotantoja lukuun ottamatta) alkuteksteihin muiden rahoittajien, levitysyhtiöiden tai tuotantoyhtiöiden tunnisteiden joukkoon kaikissa levityskanavissa (elokuvateatterit, tv, festivaalit, verkkoalustat).

Tarkemmat ohjeet

4. Tuotantotukisopimus

Tuotantotuesta on allekirjoitettava tukisopimus säätiön ja tuensaajan välillä kuuden (6) kuukauden kuluessa myönteisen tukipäätöksen tekemisestä, muutoin tukipäätös raukeaa.

Lataa Sopimusliitteet tukihakemusjärjestelmän Sopimusliitteet-kansioon. Tukisopimus allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign -palvelussa.

Tuensaaja vastaa siitä, että kaikki tukisopimusliitteet on lisätty ja päivitetty tukihakemusjärjestelmän Sopimusliitteet-kansioon, ennen kuin pyytää aikaa tukisopimuksen tekemiseen tuotantotukisopimuksista vastaavalta henkilöltä.

Mikäli tuotantotukea saaneella elokuvalla on selvittämätön kehittämistuki, sen loppuselvityksen tulee olla hyväksytty elokuvasäätiössä ennen tuotantotukisopimuksen allekirjoittamista. Loppuselvitysmenettely on kirjattu kehittämistuen tukioppaaseen.

Tukisopimuksessa vahvistetaan tuen kohteena olevan elokuvan kustannukset ja rahoitus sekä muut elokuvan toteuttamisen edellyttämät sopimukset.

Vahvistetusta kustannusarviosta ja tuen kohdentamisesta voidaan poiketa vain elokuvasäätiön kirjallisella suostumuksella. Tuensaaja vastaa hankkeen toteutumisesta tukisopimuksessa sovitulla tavalla ja aikataulussa.

Elokuvasäätiön kansainvälisellä osastolla on tuensaajan kanssa neuvoteltuaan oikeus ilmoittaa elokuva, jolle on myönnetty tuotantotukea, kansainvälisiin ei-kaupallisiin elokuvatapahtumiin. Jos tuensaaja tarjoaa itse omalla kustannuksellaan elokuvaa vastaaviin kansainvälisiin tapahtumiin, on tuensaaja velvollinen ilmoittamaan siitä elokuvasäätiön kansainväliselle osastolle.

Kansainvälisen myynnin tilastointi

Pitkän näytelmäelokuvan ja pitkän dokumenttielokuvan tuotantotuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuenhakija sitoutuu toimittamaan elokuvasäätiölle tilaston kansainvälisestä myynnistä 5 vuoden ajan elokuvan valmistumisvuodesta lähtien.

Elokuvasäätiö noudattaa tilastojen julkaisussa ISI:n (International Statistical Institute) tilastoalan ammattietiikkajulistuksessa linjattuja periaatteita eikä yksittäisen tuotantoyhtiön, elokuvan tai draamasarjan tietoja julkisteta.

Tukisopimusliitteet

Lataa sopimusliitteet Sopimusliitteet-kansioon Liitetyypin mukaan. Jos tiedostolle ei löydy pudotusvalikosta valmiiksi nimettyä liitetyyppiä, valitse Muut liitteet.

Tuotantotukisopimuksen edellytyksenä on, että olet toimittanut tuotantoyhtiötä koskevat asiakirjat Tukioppaan kohdan 2. Tuotantotukihakemus -> Hakijan liitteet mukaisesti. Ladatkaa tuotantoyhtiötä koskevat asiakirjat hakujärjestelmään Hakijan liitteisiin.

Vähemmistöyhteistuotannot

Milloin tuki on myönnetty kansainvälisen yhteistuotannon suomalaiseen vähemmistöosuuteen, tukisopimus tehdään suomalaisesta vähemmistöosuudesta. Lataa vähemmistöyhteistuotannon sopimusliitteet Sopimusliitteet-kansioon Liitetyypin mukaan.

5. Tuen maksaminen

Tuotantotuki maksetaan viidessä erässä (5) tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille:

1. erä 20 % tukisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen

2. erä 50 % elokuvan kuvausten alkaessa

Maksamisen edellytyksenä on tukihakemusjärjestelmään Sopimusliitteet-kansioon ladatut:

 • tuottajan vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus kuvausten alkamisesta sisältäen päättymispäivän ja kuvauspäivien lukumäärän
 • vakuus siitä, että tuotannossa työskenteleville työntekijöille ja esihenkilöille on annettu selkeät ohjeet siitä, miten heidän tulee toimia mahdollista häirintää tai epäasiallista käytöstä kohdatessaan. Lisäksi tulee selvittää tapa, millä nämä ohjeet on saatettu tuotannossa työskentelevien työntekijöiden ja esihenkilöiden tietoon.
 • todistus elokuvatuotantovakuutuksesta, kun elokuvan kokonaiskustannukset ovat vähintään 500 000 €

Mikäli kuvaukset tehdään kahdessa tai useammassa kuvausjaksossa, voi elokuvasäätiö jakaa 2. maksuerän useampaan osaan. Tämä jakaminen ei koske ns. second-unit-kuvauksia.

3. erä 10 % elokuvan pääkuvausjakson päätyttyä, kun säätiön vahvistaman mallin mukaan laadittu ja kirjanpitäjän vahvistama väliselvitys on hyväksytty säätiössä.

Tuensaaja on velvollinen antamaan elokuvasäätiön vahvistaman mallin mukaan laaditun väliselvityksen tuotannon edistymisestä pääkuvausjakson tai viimeisen kuvausjakson päätyttyä.

Väliselvityksestä tulee käydä ilmi tuotantokustannusten ja rahoituksen toteutuminen suhteessa tuotantotukisopimuksen liitteenä olevaan kustannusarvioon ja rahoitukseen, sekä arvio tulevista kustannuksista ja rahoituksesta.

Väliselvityksen tulee olla kirjanpitäjän vahvistama.

Väliselvityksen tulee sisältää kirjallinen selvitys tuotannon etenemisestä tehtyihin suunnitelmiin nähden, jäljellä olevista työvaiheista ja aikataulusta sekä olennaisista poikkeamista budjettiin nähden. Säätiö voi pyytää väliselvityksen hyväksymiseksi tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuensaajalta.

Lataa väliselvitys tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon.

4. erä 10 % kun elokuvasäätiön tukiesittelijä on hyväksynyt elokuvan kuvaleikatun työkopion

5. erä 10 % tai enintään 20 000 euroa, kun loppuselvitys on hyväksytty säätiössä

Jos 10 % osuus tuesta on enemmän kuin 20 000 euroa, erotus maksetaan 3. erän yhteydessä.

 

Ilmoita sopimusliitteistä

Lähetä tieto tukihakemushakujärjestelmään ladatuista 2. maksuerän sopimusliitteistä sekä väliselvityksestä sähköpostitse:

Pitkien näytelmäelokuvien tuotantotuki: pirjo.koskelo@ses.fi

Dokumenttielokuvien, lyhytelokuvien ja sarjojen tuotantotuki: susanna.haarla@ses.fi

6. Valvonta

Elokuvasäätiö seuraa ja valvoo tuen käyttöä. Elokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa tuen maksamisesta ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia. Elokuvasäätiö voi myös lykätä tuen maksamista tarkastusten ajaksi.

Tuensaajan projektiseurannan järjestäminen

Tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tuensaajan tulee järjestää hankkeen taloudellinen seuranta siten, että ”audit trail” eli kirjausten yhteys tuotantoyhtiön tilinpäätökseen ja tuotannon kulu- ja loppuselvityksiin on luotettavasti, aukottomasti ja läpinäkyvästi todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta.

Elokuvasäätiöllä on aina oikeus tuensaajan kirjanpidon ja hallinnon tarkastamiseen kokonaisuudessaan.

Tuensaaja on velvollinen toimittamaan kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tuen kohteena olevan elokuvahankkeen tukisopimuksen kaikkine liitteineen. Tuensaajan laiminlyödessä tämän velvollisuutensa, elokuvasäätiöllä on oikeus toimittaa kyseiset asiakirjat tukisopimuksessa nimetylle kirjanpitäjälle ja tilintarkastajalle.

Tuensaajan on huomioitava ja annettava kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tiedoksi elokuvasäätiön ohjeet ja suositukset elokuvatuotantoyrityksessä noudatettavista kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastusperiaatteista.

Käyttöajan pidennys

Erityisestä syystä johtuvaa käyttöajan pidennystä haetaan kirjallisesti. Kirjallinen selvitys käyttöajan pidennyksestä lähetetään sähköpostitse:

pirjo.koskelo@ses.fi:

 • Slate-kehittämistuki
 • Pitkien näytelmäelokuvien tuotantotuki

tai:

susanna.haarla@ses.fi:

 • Dokumenttielokuvien, lyhytelokuvien ja sarjojen tuotantotuki

Lataa lisäaikapyyntö myös tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon ja valitse liitetyypin nimeksi Loppuselvityksen lisäaikapyyntö.

Ilmoitusvelvollisuus

Tuensaajan tulee antaa Suomen elokuvasäätiölle oikeat ja riittävät tiedot tukipäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi.

Tuensaajan tulee ilmoittaa viipymättä elokuvasäätiölle kaikista muutoksista, joka vaikuttaa tuen käyttötarkoituksen toteutumiseen tai tuen käyttöön. Tuen käyttöön vaikuttavia muutoksia ovat myös tuettavan hankkeen toteuttamisen laadussa, laajuudessa tai rahoituksessa tapahtuvat muutokset. Säätiöllä on lisäksi aina oikeus saada tuensaajalta hankkeen kulloistakin tilannetta koskevia tietoja sekä seurata hankkeen kehittymistä

Kirjallinen selvitys muutoksesta tulee lähettää sähköpostitse tukiesittelijälle, joka on esitellyt tuen. Selvityksen perustana on tuensaajan ja elokuvasäätiön välillä tehty tukisopimus, jonka ehdoista voidaan poiketa vain elokuvasäätiön kirjallisella suostumuksella.

7. Tuotantotuen loppuselvitys

Loppuselvitys on annettava elokuvasäätiölle viimeistään tukisopimukseen kirjatun loppuselvityspäivämäärän mukaisesti.

Loppuselvityksessä tulee esittää elokuvan toteutunut rahoitus ja kustannukset esityskopioon (DCP tai muu mahdollinen esitysformaatti) asti.

Loppuselvityksen tulee sisältää:

Taloudellinen loppuraportointi yhteistuotannoissa, joissa elokuvasäätiön tuensaaja on päätuottaja

Jos elokuvahankeen toteuttamiseen on osallistunut useampi tuotantoyhtiö, tulee elokuvasäätiölle toimitettavan loppuselvityksen erittelyn ja yhteenvedon sisältää kaikkien yhteistuotantoyhtiöiden toteutuneet kulut ja rahoituksen, alkaen oikeuksien hankinnasta 1. esityskopion valmistumiseen.

Taloudellinen loppuraportointi yhteistuotannoissa, joissa elokuvasäätiön tuensaaja on mukana vähemmistöosuudella

Elokuvasäätiölle toimitettava loppuselvitys laaditaan perustuen säätiön kanssa tehtyyn tukisopimukseen ja suomalaiseen vähemmistöosuuteen.

Satunnaiset kulut

Satunnaisia kuluja voidaan loppuselvityksessä hyväksyä enintään tukisopimuksessa vahvistetun kustannusarvion mukainen määrä. Mikäli budjetin todetaan ylittyneen, tulee tuensaajan vähentää ylitys satunnaisista kuluista. Tuensaaja saa kirjata hyväkseen vähentämättömän osuuden tukisopimuksessa vahvistetun kustannusarvion mukaisesta varauksesta satunnaisiin kuluihin.

Hallintokulut

Hallintokuluina saa tuotantoyhtiön kiinteitä yleiskustannuksia sisällyttää hankkeelle enintään 5 % toteutuneista tuotantokustannuksista. Tuotantoyhtiön eri elokuvahankkeille jyvitetyt hallintokustannukset eivät saa ylittää yhtiölle aiheutuneita todellisia, kirjanpidon mukaisia yleiskustannuksia.

Oma kalusto

Loppuraportissa esitetystä oman kaluston käytöstä ja muista sisäisistä siirroista on tehtävä eritelty laskelma. Mikäli näissä erissä on tapahtunut muutosta suhteessa budjetoituun, tulee tuensaajan antaa tästä riittävä selvitys.

Tarkastusmenettely

Lataa loppuselvitys tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon.

Lähetä tieto tukihakemusjärjestelmään ladatusta loppuselvityksestä sähköpostilla taloushallinnon asiantuntija Pirjo Harmaiselle: pirjo.harmainen@ses.fi.

Loppuselvitys puuttuu -automaattiviesti poistuu vasta, kun tukiselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä ja tuotantotuen viimeinen maksuerä on maksettu.

Hakemuksen Maksutiedot-näkymästä näet, koska tuen maksuerät on maksettu.

Elokuvasäätiö voi pyytää loppuselvityksen hyväksymiseksi tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuensaajalta. Suomen elokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia (valtionavustuslaki 16 §).

Tuensaajan on huolehdittava siitä, että elokuvasäätiöllä on oikeat ja riittävät tiedot tarkastuksen suorittamiseen.

Loppuselvityksen perusteella elokuvasäätiö hyväksyy hankkeen lopulliset kustannukset ja rahoituksen.

Mikäli hankkeen toteutunut rahoitus ylittää hankkeen todelliset toteutuneet kustannukset, elokuvasäätiö vähentää rahoituksen ylittävän osuuden maksamatta olevasta tukierästä. Mikäli ylimenevä osuus on suurempi kuin tuen maksamatta oleva erä, tuensaajan on viipymättä palautettava ko. ylimenevä osuus elokuvasäätiölle.

Valtionavustuksen palauttaminen

Valtionavustuslaki (688/2001) 20§:

Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

Valtionavustuslain (688/2001) 20§:ssä säädetyn lisäksi on noudatettava seuraavia tuen palauttamista koskevia ehtoja:

 • Tuen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan tuen tai osan siitä, jos avustusta ei ole käytetty sen ajan kuluessa, jolloin se on tuen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan käytettävä, mikäli Suomen elokuvasäätiö ei ole myöntänyt haettua lisäaikaa.
 • Palautettava määrälle on maksettava korkolain (633/1982) 3§:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Korko lasketaan tuen viimeisestä maksupäivästä palautuksen suorituspäivään.
 • Palautuksen yhteydessä on mainittava viestikentässä tuen kohde ja hakemusnumero.

Tuki tulee palauttaa Suomen elokuvasäätiön pankkitilille:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

8. Maksatuksen keskeytys ja takaisinperintä

Mikäli tuen saaja ei palauta tukea elokuvasäätiölle valtionavustuslain 20 §:n mukaisesti, tuen tai sen osan takaisinperintään ryhdytään valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen annetun lain 9 § ja 10§:n mukaisesti.

9 § Maksatuksen keskeytys

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten maksatuksen keskeyttämiseen liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä tehtävä Taiteen edistämiskeskukselle esitys elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämisestä, jos elokuvasäätiön tietoon on tullut seikka, jonka nojalla valtionavustuksen maksaminen voidaan valtionavustuslain mukaan keskeyttää. Taiteen edistämiskeskus päättää maksatuksen keskeyttämisestä sekä valtionavustuksen maksamisen jatkamisesta tai lopettamisesta Suomen elokuvasäätiön esityksen perusteella.

Päätös valtionavustuksen maksamisen keskeyttämisestä on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön esityksestä.

Maksamisen keskeyttämistä koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on liitettävä esitykseensä riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten maksatuksen keskeyttämistä koskevissa asioissa.

10 § Takaisinperintä

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten takaisinperintään liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä ilmoitettava Taiteen edistämiskeskukselle elokuvasäätiön tietoon tulleesta seikasta, jonka nojalla elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen takaisinperintään voidaan tai tulee valtionavustuslain mukaan ryhtyä. Taiteen edistämiskeskus päättää valtionavustuksen takaisinperinnästä.

Takaisinperintäpäätös on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön ilmoituksesta.

Takaisinperintää koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on toimitettava Taiteen edistämiskeskukselle riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten takaisinperintää koskevissa asioissa.

Säätiön myöntämät tuet perustuvat elokuvakulttuurin edistämisestä annettuun lakiin (1174/2018). Myönnettyyn tukeen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Julkista hallintotehtävää hoidettaessa säätiö noudattaa, hallintolain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa lain (621/1999), kielilain (423/2003), saamen kielilain (1086/2003), arkistolain (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa lain (13/2003) ja tietosuojalain (9/2018) säädöksiä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.