Tukiopas

Kehittämistuki

Tämä tukiopas täydentää kehittämistuen hakuilmoitusta. Tutustu molempiin huolella ennen tukihakemuksen jättämistä.

HakuilmoituksetNäin haet tukia

HUOM! Tämä opas astuu voimaan elokuun 2023 hakukierroksesta. Ennen 1.8.2023 myönnettyjä kehittämistukia koskeva tukiopas löytyy täältä.

Näin teet hakemuksen:

 • Perehdy huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.
 • Kirjaudu Suomi.fi-tunnistautumisen kautta tukihakemusjärjestelmään.
 • Täytä järjestelmässä hakemus. Hakemus koostuu seuraavista osioista:
  1) hakemuslomake
  2) hakemuksen liitteet
  3) hakijan liitteet
 • Lähetä hakemus liitteineen määräaikaan mennessä.

Päätösprosessin aikajana

 

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiön hakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja elokuvan nimi!

1. Yleistä

Elokuvan määritelmä

Tässä tukioppaassa elokuva ja elokuvatuotanto tarkoittaa taiteelliseen suunnitelmaan perustuvaa pitkää tai lyhyttä näytelmä-, animaatio- ja dokumenttielokuvaa, draama-, dokumentti- ja animaatiosarjoja tai näiden yhdistelmiä.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa sekä turvata ammattimaisesti toteutetun elokuvatuotannon jatkuvuus ja monipuolisuus. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tarkoituksena on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä kotimaista elokuvatuotantoa sekä laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua.

Kenelle?

Kehittämistukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhteisö: oy, ay, ky ja osuuskunta), jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan tuottamiseen ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Esimerkiksi yksityinen elinkeinonharjoittaja, toiminimi tai rekisteröity yhdistys eivät ole Suomessa rekisteröityjä yhtiöitä.

Ammatillisten edellytysten näkökulmasta on keskeistä, että tuotantoyhtiö hallitsee tuen kohteena olevan elokuvan tuottamisen eri osa-alueet ja valmiin elokuvan tarkoituksenmukaisen levityksen ja muun käytön.

Taloudellisten edellytysten näkökulmasta on puolestaan keskeistä, että elokuvan tuotantoyhtiöllä on tarvittava maksuvalmius ja vakavaraisuus, jotta se kykenee valmistamaan elokuvan sekä selviytymään yllättävistä kustannusvaikutuksista, joita voi aiheutua elokuvan tuotannon aikana.

Kehittämis- ja tuotantotukea ei voida myöntää valtion laitokselle, kunnalle, kuntayhtymälle tai seurakunnalle eikä valtioenemmistöiselle yhtiölle tai edellä mainittuihin verrattavalle yhteisölle tai laitokselle. Kehittämis- ja tuotantotukea ei myöskään voida myöntää televisiotoiminnan harjoittajalle eikä elokuvia verkossa välittävälle yhteisölle taikka sellaiselle elokuvan tuotantoyhtiölle, jonka osakkaana on yksi tai useampi televisiotoiminnan harjoittaja tai elokuvia verkossa välittävä yhteisö vähintään 15 prosentin osuudella.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?

Kehittämistuki on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvien elokuvien kehittämiseen. Elokuva voi olla pitkä tai lyhyt näytelmäelokuva, animaatioelokuva, dokumenttielokuva, draamasarja, animaatiosarja, dokumenttisarja tai näiden yhdistelmä.

Tuen kohteena voi olla mm. käsikirjoituksen kirjoituttaminen ja edelleen kehittäminen, tuotanto-, kuvaus- ja lavastussuunnitelmat sekä muut kustannusarvion ja rahoitusjärjestelyjen edellyttämät toimenpiteet.

Tuen määrä

Kehittämistuen enimmäismäärä on 250 000 euroa.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Kehittämistukea voi hakea ja sitä voidaan myöntää useammassa erässä suhteessa elokuvahankkeen kehittämiseen ja kehittymiseen. Elokuvahanketta varten myönnetyt elokuvasäätiön kehittämistuet lasketaan osaksi tuotantotukea ja ne vaikuttavat siten tuotantotuen enimmäismäärään.

Miten ja milloin tukea haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

1) hakemuslomake
2) hakemuksen liitteet
3) hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen. Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle käsittelykierrokselle.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Kehittämistukihakemuksia käsittelevät:

Kirsi Hatara

tukiesittelijä

• pitkien fiktioiden kehittämistuki ja tuotantotuki
• vähemmistöyhteistuotannot
• draamasarjojen (jakso vähintään 22 min) kehittämistuki
• slate-tuki
• 50/50-tuotantotuki

+358 9 6220 3029

Ilkka Mertsola

tukiesittelijä

• kehittämistuki, tuotantotuki / pitkät fiktiot
• draamasarjojen (jakso vähintään 22 min) kehittämistuki
• slate-tuki
• 50/50-tuotantotuki

+358 9 6220 3012

Eero Tammi

tukiesittelijä

• käsikirjoitusapuraha / dokumenttielokuvat ja -sarjat
• kehittämistuki / dokumenttielokuvat ja -sarjat, lyhytelokuvat, animaatio- ja draamasarjat (jakso alle 22 min)
• tuotantotuki / dokumenttielokuvat ja -sarjat, lyhytelokuvat, animaatiosarjat

+358 9 6220 3025

Mira Kupari

tuotantokoordinaattori

• sijaisuus 10.1.–30.9.2024
• hakemusten käsittely, tukisopimukset: kehittämistuki

+358 9 6220 3014

Hyvä hakemus ja sujuva asiointi

Elokuvasäätiössä käsitellään noin 250–300 hakemusta per hakukierros ja päätöksiä tuotanto-osastolla on noin 1 300 hakemusta vuodessa. Hakemusten arvioinnin ja keskinäisen vertailun kannalta on oleellista, että hakemus on selkeä ja huolellisesti laadittu kokonaisuus.

Hyvässä hakemuksessa aihe, käsikirjoitus, työ- ja taloudelliset suunnitelmat ovat esitetty johdonmukaisesti ja ilmentävät elokuvahankkeen kokonaishallintaa käsikirjoitusvaiheesta aina levittämiseen asti.

Laatiessasi hakemusta ole selkeä ja kerro olennainen. Ota huomioon elokuvatuottamisen toimintaympäristö ja sen realiteetit, esimerkiksi miten elokuvan rahoitus ja levitys ovat suhteessa elokuvan teemaan, aiheeseen ja lajiin. Pohdi, miten haettava tuki vastaa tuen tavoitteita ja mitä erityistä juuri tässä elokuvassa on.

Hakemukset ja Hakijan tiedot

Elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmässä on kaksi eri näkymää:

 1. Hakemukset, jonne ladataan kaikki hakemukseen liittyvät tiedot ja liitteet
 2. Hakijan liitteet, jonne ladataan ajan tasalla olevat tuotantoyhtiön asiakirjat

Sujuva käsittely

Hakemusliitteitä ladatessa huolehdi, että

 • lomakkeet ovat päivättyjä ja ajan tasalla olevia.
 • liitteisiin on kirjattu ajantasainen työryhmä.
 • sopimukset ovat molempien sopijaosapuolien allekirjoittamia.
 • elokuvan pituus on yhteneväinen kaikessa dokumentaatiossa.
 • luvut ovat yhteneväiset kaikessa dokumentaatiossa esim. kustannusarvioissa, rahoitussuunnitelmassa sekä elokuvasäätiön mallin mukaisessa kehittämis- tai tuotantosuunnitelmassa.
 • täytä elokuvasäätiön mallin mukainen kehittämissuunnitelma- tai tuotantosuunnitelma mahdollisimman kattavasti ja vältä lomakkeessa viittauksia erillisiin liitteisiin.
 • käyttäessäsi elokuvasäätiön mallin mukaisia lomakkeita käytä viimeisimpiä versioita.

Liitteiden ja tietojen päivittäminen

Huomioithan, että elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmä ei automaattisesti ilmoita säätiön työntekijöille järjestelmään päivitetyistä tiedoista ja liitteistä. Kerro asiasta ao. tukiesittelijälle tai muulle asiaa käsittelevälle henkilölle sähköpostitse.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön tukihakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja elokuvan nimi.

Pakollisten liitteiden lisäksi hakemukseen voi liittää muita täydentäviä liitteitä.

Jos Hakemuksen liitteet -pudotusvalikosta ei löydy valmiiksi nimettyä liitetyyppiä, valitse Muut liitteet.

Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.

Mitä ehtoja hakijan tulee täyttää?

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on:

 • Tuenhakija on noudattanut aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut elokuvasäätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista.
 • Uutta kehittämistukea haettaessa, edellinen samalle elokuvalle myönnetty selvittämätön kehittämistuen loppuselvitys tulee toimittaa tukijärjestelmään viimeistään viimeisenä hakupäivänä. Samaan elokuvahankkeeseen ei myönnetä uutta kehittämistukea ennen kuin edellisen kehittämistuen loppuselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä.
 • Elokuvan hakemuksen kohteena olevan kehittämisvaiheen rahoitus on varmistunut. Tuenhakijan tulee sitovin vahvistuksin tai sopimuksin osoittaa, että kehittämistuen kohteena oleva työsuunnitelma on toteutettavissa.

Haettaessa tukea kansainvälisen yhteistuotannon suomalaiseen vähemmistöosuuteen, otetaan tukipäätöstä tehtäessä lisäksi huomioon elokuvahankkeen kiinnostavuus suomalaisen yleisön kannalta, edellytykset yhteistuottajien yhteistyön jatkuvuuteen sekä suomalainen tuotannollinen ja taiteellinen panos.

Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen, eikä elokuvasäätiön pyytämiä tietoja tai lisäselvityksiä ole toimitettu määräaikaan mennessä täydennyspyynnöstä huolimatta.

Millä perusteella hakemusta arvioidaan?

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan kehittämiseen,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat.

Elokuvahanketta arvioidaan sisällöllisenä, ilmaisullisena ja tuotannollisena kokonaisuutena. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon tuenhakijan taiteelliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.

Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Miten päätös tehdään?

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kehittämis- ja tuotantotukea koskevat valtionavustusasiat tukiesittelijän esittelystä.

Päätökset pyritään tekemään 8–10 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen, joka sisältää tuen ehdot sekä oikaisuvaatimusosoituksen ohjeineen. Tiedon tehdystä päätöksestä saat Hakijan tiedoissa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Suomen elokuvasäätiö tekee tukisopimuksen elokuvan tuotantoyhtiön kanssa ennen kehittämistuen maksamista.

2. Kehittämistukihakemus

Tee tukihakemusjärjestelmässä hakemus, joka koostuu seuraavista osioista:

1) hakemuslomake
2) hakemuksen liitteet
3) hakijan liitteet

Elokuvasäätiö nimeää hakemukselle tukiesittelijän. Tieto tukiesittelijästä näkyy tukihakemuksen tiedoissa noin viikon kuluttua hakuajan päättymisen jälkeen. Jos elokuva on saanut aikaisemmin tukea elokuvasäätiöstä, säätiö nimeää uudelle hakemukselle saman tukiesittelijän kuin aiemmin.

Mikäli hakemustanne tulee täydentää käsittelyaikana, tukiesittelijä tai käsittelijä ottaa sinuun yhteyttä.

Käsittelyaikana emme anna tietoa päätösesityksestä.

Kehittämistukihakemuksen pakolliset liitteet

Hakemuksen voi lähettää, kun kaikki pakolliset hakemusliitteet ovat ladattu tukihakemusjärjestelmään.

Kehittämistuki on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvien elokuvien kehittämiseen.

Rahoitussuunnitelman ja kustannusarvion tulee sisältää rahoitus ja kustannukset, joita tuen kohteena oleva kehittämisvaihe edellyttää.

Suomen elokuvasäätiön mallin mukaiset kehittämissuunnitelma, budjetointi- ja raportointilomakkeet ovat ladattavissa elokuvasäätiön verkkosivuilta.

Vähemmistöyhteistuotannot

Milloin haette tukea kansainvälisen yhteistuotannon vähemmistöosuuteen, tulee tukihakemusjärjestelmään ladata edellä mainittujen liitteiden lisäksi:

Hakijan liitteet

Ennen hakuajan päättymistä, lataa tuotantoyhtiötä koskevat asiakirjat Hakijan liitteisiin.

Tilintarkastusvelvollisuus

Tilintarkastuslaista löytyy säädökset siitä, milloin rekisteröidyllä yhteisöllä ei ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa.

Säätiön tuen ollessa vähintään 20 000 euroa, tuen loppuselvityksessä annetun kustannusselvityksen tulee kuitenkin aina olla auktorisoidun tilintarkastajan varmentama.

3. Päätös

Kun Suomen elokuvasäätiön hallituksen tekemä tukipäätös on elokuvasäätiössä käsitelty ja valmis, saat tiedon päätöksestä Hakijan tiedoissa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tukipäätös on luettavissa hakemuksen Päätös-näkymästä.

Halutessaan hakija saa päätöksen perusteet tukiesittelijältä suullisesti. Sovi ajankohta tukiesittelijän kanssa.

Päätöksenteon jälkeen Hakemusliitteet-kansio sulkeutuu.

Myönteisen tukipäätöksen jälkeen saat Hakemuksen tiedoissa antamaasi sähköpostiosoitteeseen ohjeistuksen siitä, kuinka tukipäätöksestä edetään sopimukseen.

Lataa tukisopimuksen liitteet Sopimusliitteet-kansioon.

Lataa tuen käytön seurantaa ja selvittämistä koskevat liitteet Raportointi ja loppuselvitys -kansioon.

Elokuvasäätiön logo ja lopputekstit

Elokuvasäätiön tuensaajien tulee käyttää elokuvasäätiön logoa materiaaleissaan muiden rahoittaja- ja yhteistyötahojen logojen rinnalla. Logo on saatavilla suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi.

Säätiön myöntämä tuki tulee mainita myös elokuvan tai sarjan lopputeksteissä ajantasaisen logon kanssa. Myönnetyn tuen mainitseminen lopputeksteissä koskee myös niitä tuotantoja, jotka ovat saaneet pelkästään säätiön kehittämistuen.

Säätiön logot

4. Kehittämistukisopimus

Kehittämistuesta on allekirjoitettava tukisopimus elokuvasäätiön ja tuensaajan välillä kolmen (3) kuukauden kuluessa myönteisen tukipäätöksen tekemisestä, muutoin tukipäätös raukeaa.

Tarkista, että sopimuksen liitteenä toimitettavat tuen kohteena olevan kehittämisvaiheen kehittämissuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma vastaavat tehtyä kehittämistukipäätöstä.

Lataa Sopimusliitteet tukihakemusjärjestelmän Sopimusliitteet-kansioon. Tukisopimus allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign -palvelussa.

Tuensaaja vastaa siitä, että kaikki tukisopimusliitteet on lisätty ja päivitetty tukihakemusjärjestelmän Sopimusliitteet-kansioon, ennen kuin pyytää aikaa tukisopimuksen tekemiseen kehittämistukisopimuksista vastaavalta henkilöltä

Tukisopimuksessa vahvistetaan tuen kohteena olevan kehittämisvaiheen kehittämissuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä muut elokuvasäätiön tukisopimuksen edellyttämät sopimukset.

Vahvistetusta kustannusarviosta ja tuen kohdentamisesta voidaan poiketa vain säätiön kirjallisella suostumuksella. Tuensaaja vastaa hankkeen toteutumisesta tukisopimuksessa sovitulla tavalla ja aikataulussa.

Tukisopimusliitteet

Lataa sopimusliitteet Sopimusliitteet-kansioon Liitetyypin mukaan. Jos tiedostolle ei löydy pudotusvalikosta valmiiksi nimettyä liitetyyppiä, valitse Muut liitteet.

Kehittämistukisopimuksen edellytyksenä on, että olette toimittaneet elokuvasäätiölle tuotantoyhtiötä koskevat asiakirjat tukioppaan kohdan 2. Kehittämistukihakemus/Hakijan liitteet mukaisesti. Ladatkaa tuotantoyhtiötä koskevat asiakirjat Hakijan liitteisiin.

5. Tuen maksaminen

Kehittämistuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille kahdessa erässä:

1. erä (80 %) tukisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen

2. erä (20 %) loppuselvityksen tultua hyväksytyksi elokuvasäätiössä

6. Valvonta

Elokuvasäätiö seuraa ja valvoo tuen käyttöä. Elokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa tuen maksamisesta ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia. Elokuvasäätiö voi myös lykätä tuen maksamista tarkastusten ajaksi.

Tuensaajan projektiseurannan järjestäminen

Tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tuensaajan tulee järjestää hankkeen taloudellinen seuranta siten, että ”audit trail” eli kirjausten yhteys tuotantoyhtiön tilinpäätökseen ja tuotannon kulu- ja loppuselvityksiin on luotettavasti, aukottomasti ja läpinäkyvästi todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta.

Elokuvasäätiöllä on aina oikeus tuensaajan kirjanpidon ja hallinnon tarkastamiseen kokonaisuudessaan.

Tuensaaja on velvollinen toimittamaan kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tuen kohteena olevan elokuvahankkeen tukisopimuksen kaikkine liitteineen. Tuensaajan laiminlyödessä tämän velvollisuutensa, elokuvasäätiöllä on oikeus toimittaa kyseiset asiakirjat tukisopimuksessa nimetylle kirjanpitäjälle ja tilintarkastajalle.

Tuensaajan on huomioitava ja annettava kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tiedoksi elokuvasäätiön ohjeet ja suositukset elokuvatuotantoyrityksessä noudatettavista kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastusperiaatteista.

Käyttöajan pidennys

Erityisestä syystä johtuvaa käyttöajan pidennystä haetaan kirjallisesti.

Lataa lisäaikapyyntö tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon ja valitse liitetyypin nimeksi Loppuselvityksen lisäaikapyyntö.

Lähetä tieto tukihakemusjärjestelmään ladatusta lisäaikapyynnöstä sähköpostitse:

mira.kupari@ses.fi

Ilmoitusvelvollisuus

Tuensaajan tulee antaa Suomen elokuvasäätiölle oikeat ja riittävät tiedot tukipäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi.

Tuensaajan tulee ilmoittaa viipymättä säätiölle kaikista muutoksista, joka vaikuttaa tuen käyttötarkoituksen toteutumiseen tai tuen käyttöön. Tuen käyttöön vaikuttavia muutoksia ovat myös tuettavan hankkeen toteuttamisen laadussa, laajuudessa tai rahoituksessa tapahtuvat muutokset. Säätiöllä on lisäksi aina oikeus saada tuensaajalta hankkeen kulloistakin tilannetta koskevia tietoja sekä seurata hankkeen kehittymistä

Kirjallinen selvitys muutoksesta tulee lähettää sähköpostitse tukiesittelijälle, joka on esitellyt tuen. Selvityksen perustana on tuensaajan ja elokuvasäätiön välillä tehty tukisopimus, jonka ehdoista voidaan poiketa vain elokuvasäätiön kirjallisella suostumuksella.

7. Kehittämistuen loppuselvitys

Loppuselvitys on annettava elokuvasäätiölle viimeistään vuoden (1) kuluttua tukisopimuksen allekirjoituspäivämäärästä.

Loppuselvityksen tulee sisältää:

Oman kaluston käyttö ja sisäiset siirrot

Loppuraportissa esitetystä oman kaluston käytöstä ja muista sisäisistä siirroista on tehtävä eritelty laskelma.

Mikäli näissä erissä on tapahtunut muutosta suhteessa budjetoituun, tulee tuensaajan antaa tästä riittävä selvitys.

Tarkastusmenettely

Lataa loppuselvitys tukihakemusjärjestelmään Raportointi- ja loppuselvityskansioon.

Lähetä tieto tukihakemusjärjestelmään ladatusta loppuselvityksestä sähköpostilla taloushallinnon asiantuntija Pirjo Harmaiselle: pirjo.harmainen@ses.fi

Kehittämistuen loppuselvityksen hyväksyminen on kaksivaiheinen prosessi. Ensin tukea esitellyt tukiesittelijä käy loppuselvityksen läpi ja hyväksyy kehittämistuella tehdyn työn. Toisessa vaiheessa  taloushallinnon asiantuntija tarkastaa taloudellisen loppuraportin.

Loppuselvitys puuttuu -automaattiviesti poistuu vasta, kun tukiselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä ja kehittämistuen viimeinen maksuerä on maksettu.

Hakemuksen Maksutiedot-näkymästä näet, koska tuen maksuerät on maksettu.

Elokuvasäätiö voi pyytää loppuselvityksen hyväksymiseksi tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuensaajalta. Suomen elokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia (valtionavustuslaki 16 §).

Tuensaajan on huolehdittava siitä, että elokuvasäätiöllä on oikeat ja riittävät tiedot tarkastuksen suorittamiseen.

Loppuselvityksen perusteella elokuvasäätiö hyväksyy hankkeen lopulliset kustannukset ja rahoituksen.

Mikäli hankkeen toteutunut rahoitus ylittää hankkeen todelliset toteutuneet kustannukset, elokuvasäätiö vähentää rahoituksen ylittävän osuuden maksamatta olevasta tukierästä. Mikäli ylimenevä osuus on suurempi kuin tuen maksamatta oleva erä, tuensaajan on viipymättä palautettava ko. ylimenevä osuus elokuvasäätiölle.

Valtionavustuksen palauttaminen

Valtionavustuslaki (688/2001) 20§:

Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

Valtionavustuslain (688/2001) 20§:ssä säädetyn lisäksi on noudatettava seuraavia tuen palauttamista koskevia ehtoja:

 • Tuen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan tuen tai osan siitä, jos avustusta ei ole käytetty sen ajan kuluessa, jolloin se on tuen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan käytettävä, mikäli elokuvasäätiö ei ole myöntänyt haettua lisäaikaa.
 • Palautettavalle määrälle on maksettava korkolain (633/1982) 3§:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Korko lasketaan tuen viimeisestä maksupäivästä palautuksen suorituspäivään.
 • Palautuksen yhteydessä on mainittava viestikentässä tuen kohde ja hakemusnumero.

Tuki tulee palauttaa Suomen elokuvasäätiön pankkitilille:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

8. Maksatuksen keskeytys ja takaisinperintä

Mikäli tuensaaja ei palauta tukea elokuvasäätiölle valtionavustuslain 20 §:n mukaisesti, tuen tai sen osan takaisinperintään ryhdytään valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen annetun lain 9 § ja 10§:n mukaisesti.

9 § Maksatuksen keskeytys

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten maksatuksen keskeyttämiseen liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä tehtävä Taiteen edistämiskeskukselle esitys elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämisestä, jos elokuvasäätiön tietoon on tullut seikka, jonka nojalla valtionavustuksen maksaminen voidaan valtionavustuslain mukaan keskeyttää. Taiteen edistämiskeskus päättää maksatuksen keskeyttämisestä sekä valtionavustuksen maksamisen jatkamisesta tai lopettamisesta Suomen elokuvasäätiön esityksen perusteella.

Päätös valtionavustuksen maksamisen keskeyttämisestä on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön esityksestä.

Maksamisen keskeyttämistä koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on liitettävä esitykseensä riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten maksatuksen keskeyttämistä koskevissa asioissa.

10 § Takaisinperintä

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten takaisinperintään liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä ilmoitettava Taiteen edistämiskeskukselle elokuvasäätiön tietoon tulleesta seikasta, jonka nojalla elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen takaisinperintään voidaan tai tulee valtionavustuslain mukaan ryhtyä. Taiteen edistämiskeskus päättää valtionavustuksen takaisinperinnästä.

Takaisinperintäpäätös on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön ilmoituksesta.

Takaisinperintää koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on toimitettava Taiteen edistämiskeskukselle riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten takaisinperintää koskevissa asioissa.

Säätiön myöntämät tuet perustuvat elokuvakulttuurin edistämisestä annettuun lakiin (1174/2018). Myönnettyyn tukeen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Julkista hallintotehtävää hoidettaessa säätiö noudattaa, hallintolain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa lain (621/1999), kielilain (423/2003), saamen kielilain (1086/2003), arkistolain (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa lain (13/2003) ja tietosuojalain (9/2018) säädöksiä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.