Hakuilmoitus: Digitaalisen monikanavajakelun markkinointi- ja levitystuki

Kenelle

Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle tai Suomessa rekisteröidylle yhteisölle, joka hallinnoi elokuvan levitysoikeuksia Suomessa.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 29.10.2021 23:59

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 50.

Hakuaika

Haku päättyy 29.10.2021 klo 23:59.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Digitaalisen monikanavajakelun markkinointi- ja levitystuen tavoitteena on edistää kotimaisen elokuvaohjelmiston markkinointia ja saatavuutta suoratoistopalveluissa (VOD) ja muilla digitaalisilla alustoilla sekä DVD- ja BluRay -tallenteilla.

Kenelle?

Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle tai Suomessa rekisteröidylle yhteisölle, joka hallinnoi elokuvan levitysoikeuksia Suomessa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tuki on tarkoitettu kotimaisen elokuvan digitaalisen monikanavajakelun ja tallenteen tuotanto-, markkinointi- ja levityskustannuksiin eri levityskanavissa.

Tuen määrä
Tukea voidaan myöntää enintään 70 % tuotanto-, markkinointi- ja levityskustannuksista. Elokuvan ensimmäistä monikanavajulkaisua voidaan tukea enintään 10 000 eurolla, edellyttäen, että elokuva ei ole aikaisemmin saanut kotimaisen elokuvan markkinointi- ja levitystukea samaan tarkoitukseen.

Elokuvan uudelleen julkaisua suoratoistopalvelua (VOD) tai muita digitaalisia alustoja varten, DVD- ja BluRay- tai muuna digitaalisena tallenteena voidaan tukea enintään 2 500 eurolla. Tukea ei myönnetä uudelleen julkaistavien elokuvien masterointikuluihin.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä toimittamalla hakemus kaikkine liitteineen määräaikaan mennessä elokuvasäätiölle.

Tukihakemusjärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje tukihakemusjärjestelmän käyttöön

Tuki haetaan kustannusselvityslomakkeella hankkeen toteutumisen jälkeen.

Hakemuksen pakolliset liitteet

Viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä tuenhakijan tulee ladata sähköiseen hakujärjestelmään tukihakemuksen liitteinä:

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • elokuvasäätiön kustannusselvityslomake
 • elokuvan levityssopimukset
 • elokuvan levityssuunnitelma
 • kustannusselvitys kirjanpitäjän vahvistamana
 • tiedot tallenteen tekstityksistä

HUOM! Hakemuksen liitteet ladataan ko. hakemuksen liitteisiin nimeten liitetyypin mukaan.

Hakulomakkeet löytyvät säätiön kotisivuilta: 

Lomakkeet ja ohjeet

Pakolliset hakijan liitteet:

 • viimeiseksi valmistunut, tilintarkastajan hyväksymä tilinpäätös sisältäen:
  • tasekirjan
  • tilintarkastuskertomuksen (jos hakija on OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan)
 • voimassa oleva, enintään 6 kk vanhan kaupparekisteriote
 • enintään kolme kuukautta vanha verovelkatodistus
 • enintään kolme kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)
  osakasluettelo toimitetaan vain kerran ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia.

HUOM! Yhteisöä koskevat asiakirjat ladataan Hakijan liitteisiin.

HUOM! Mikäli jotakin liitettä ei ole mahdollista toimittaa, täytyy puuttuvista liitteistä tehdä selvitys, joka liitetään hakemuksen liitteeksi.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Digitaalisen monikanavajakelun markkinointi- ja levitystuki on harkinnanvaraista tukea, jota voidaan myöntää edellyttäen, että digitaalisen jakelun tai tallenteen kustannukset eivät sisälly elokuvan kotimaisen elokuvan markkinointi- ja levitystuen budjettiin.

Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Tukea saanut tallenne lisää elokuvan saavutettavuutta eri jakelukanavissa ja katsojaryhmissä. Hakijalla on elokuvan monikanavajakelua koskeva levityssuunnitelma sopimuksineen.

Ensisijaisesti tuki koskee elokuvasäätiön tukemia hankkeita, mutta voi ottaa huomioon myös tuotannot, jotka eivät ole saaneet elokuvasäätiön tukea, jos ne muuten täyttävät tukiehdot. Lisäksi otetaan huomioon elokuvasäätiön käytettävissä olevat määrärahat. Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa.

Erityisehdot

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan jakeluun digitaalisessa muodossa tai tallenteena

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä;
 3. ja johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Hakemuksen liitteenä toimitettavan kustannusselvityksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat tuensaajan kirjanpidossa olevat, maksetut nettomääräiset ja arvonlisäverottomat hankkeesta suoraan aiheutuneet kustannukset. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Kun säätiö on myöntänyt elokuvalle digitaalisen monikanavajakelun markkinointi- ja levitystukea, on tuensaaja velvollinen liittämään tallenteen krediitteihin sekä markkinointi- ja esittelymateriaaleihin maininnan myönnetystä tuesta.

Tuen kohteena olevan hankkeen kulut on kirjattava omalle kustannuspaikalleen hakijan kirjanpidossa. Tukihakemuksen liitteenä toimitetun kustannusselvityksen tulee olla kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama.

Hakemuksen käsittelyn edellytyksenä on, että elokuvan julkaisija on toimittanut julkaisusta katselukopion tuen käsittelijälle. Katselukopion on oltava kaupalliseen levitykseen päätyvää kopiota vastaava.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on, että tallenne on varustettu tekstityksellä heikkokuuloisia varten ja tekstitetty myös toisella kotimaisella kielellä. Tekstitysvaatimuksista voidaan poiketa erityisen painavista syistä. Toisen kotimaisen kielen ja kuulovammaisten tekstityksiä edellytetään kuitenkin kaikilta julkaisuilta, joiden elokuviin kyseiset tekstitykset on aiemmin teetetty. Mikäli elokuvalle on teetetty kuvailutulkkaus, se on sisällytettävä tuettavaan julkaisuun.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on mm., että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista. Jos tuenhakijalla on useampia hankkeita tukisuhteessa säätiöön, tuensaajan hankkeita voidaan tältä osin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Säätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tuenhakijaa täydentämään aiemmin säätiölle toimittamaansa aineistoa.

Hakemusta ei käsitellä, jos hakemus on toimitettu hakuajan päättymisen jälkeen tai on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja toimiteta sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta. Tarvittaessa tuen valmistelija avustaa hakijaa hakemukseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteystiedot löytyvät tämän hakuilmoituksen lopusta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää digitaalisen monikanavajakelun markkinointi- ja levitystuet elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 50.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Tuen maksaminen
Digitaalisen monikanavajakelun tuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille yhdessä erässä tukipäätöksen jälkeen.

Lisätiedot

Ulla Leisio

esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija

• sijaisuus 2.8.2021–28.2.2022
• teatterien ja levittäjien tuet

+358 9 6220 3035

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Tukioppaat

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä