Ansökningsinformation: Marknadsförings- och distributionsstöd för digitala plattformar

För vem?

Stödet kan beviljas distributionsbolag eller registrerade föreningar/sammanslutningar.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 29.10.2021 23:59

Beslut

Beslut görs under vecka 50.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 29.10.2021 kl 23:59.

Syfte

Filmstfitelsens mål är att främja ett omfattande utbud och distribution av film. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet. Stödet är ämnat för att främja inhemsk och internationell professionell förevisnings- och distributionsverksamhet.

Syftet med marknadsförings- och distributionsstödet för digitala plattformar är att främja tillgången och marknadsföringen av inhemska filmer i streamingtjänster (VOD) eller andra digitala plattformar samt DVD- och Bluray-distributionen i Finland.

För vem?

Marknadsförings- och distributionsstödet för digitala plattformar kan beviljas finska distributionsbolag eller registrerade föreningar/sammanslutningar som administrerar filmens distribution i Finland.

För vad och hur mycket?

Stödet är ämnat för inhemska filmers digitala distribution och kopians produktions-, marknadsförings- och distributionskostnader inom olika distributionskanaler.

Stödbelopp
Stöd kan beviljas för högst 70 % av filmens marknadsförings- och distributionskostnader. Filmens premiärlansering på digitala plattformar stöds med högst 10 000 euro, förutsatt att filmen inte fått marknadsförings- och distributionsstöd tidigare.

Filmens nylansering på streamingtjänster (VOD) eller andra digitala plattformar, DVD- och BluRay- eller andra digitala kopior stöds med högst 2500 euro. Inget stöd kommer att beviljas för masteringskostnaderna för återutgivna filmer.

Tidigare stödbeslut hittas på tukipäätökset-webbsidan.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökan består av den elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner till ansökningssystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Stödet ska att sökas med formulär för kostnadskalkyl efter projektet har slutförts.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan:

 • filmstiftelsens formulär för kostnadskalkyl
 • filmens distributionsavtal
 • filmens distributionsplan
 • kostnadsutredning, styrkt av en bokförare
 • information om kopians textning

Obs! Avtalsbilagor laddas upp bland ansökningens bilagor och namnges enligt bilagetyp.

Ansökningsblanketter finns på stiftelsens webbplats:

Blanketter

Bilagor som innehåller information om den sökande:

 • det senaste fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor: balansbok och revisionsberättelse
 • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
 • ett högst 3 månader gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett högst 3 månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

OBS! Dokument som gäller sammanslutningar laddas upp bland Bilagor om den sökande.

OBS! Om det inte går att lämna in någon av bilagorna måste de saknade bilagorna förklaras och förklaringen ska bifogas som en bilaga till ansökan.

Hur bedöms ansökningen?

Stödet beviljas enligt bedömning och kan beviljas förutsatt att budgeten för inhemska filmers marknadsförings- och distributionsstöd inte innehåller den digitala distributionens kostnader.

Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter. Som grund för bedömningen av ansökan används bland annat följande kriterier:

Stöd beviljas för kopior som främjar filmens tillgänglighet bland olika distributionskanaler och publiker. Stödmottagaren har en distributionsplan med tillhörande avtal för filmens distribution på olika plattformar.

Stödet gäller i första hand projekt som stiftelsen beviljat tidigare stöd för, men också produktioner som inte fått stöd kan beaktas ifall de i övrigt fyller stödets villkor. Vidare beaktas stiftelsens budget och övrig eller egen finansiering för projektet ses som en fördel i bedömningen.

Specialvillkor

Stöd kan beviljas för distribution i digitalt format eller kopior av filmer som anses vara kulturprodukter,

 1. som bildar en konstnärlig helhet
 2. vars innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet
 3. som innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna

Godtagbara kostnader i utredningen är sådana nettokostnader exklusive mervärdesskatt som uppstått till följd av projektet och som upptagits i stödmottagarens bokföring. Om stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatten kan kostnaderna godkännas inklusive mervärdesskatt.

Då stiftelsen har beviljat filmen stöd för digitala kopior är stödmottagaren skyldig att bifoga ett omnämnande av det beviljade stödet i filmens kreditlista.

Kostnaden för ett projekt som får stöd måste bokas mot dess eget kostnadsställe i den sökandes bokföring. Kostnadsutredningen som bifogas i slutrapporten bör vara styrkt av en bokförare.

Ett krav för behandling av ett beslut är att filmens importör har lämnat in en visningskopia till filmstiftelsen. Visningskopian måste motsvara kopian för kommersiell distribution.

Ett positivt stödbeslut är villkorat av att filmen har textning för nedsatt hörsel och på ett annat inhemskt språk. Textningskrav kan undantas av särskilt tvingande skäl. Textning på ett annat modersmål och för nedsatt hörsel krävs dock för alla filmer som tidigare har texting i frågan. Om filmen redan har syntolkning måste den ingå i publikationen som stöds.

Villkor för beviljat stöd är bl.a. att den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd. Ifall stödmottagaren har flera stödprojekt med stiftelsen kan dessa ses som en helhet. Stiftelsen kan be stödmottagaren att komplettera tidigare material förrän innan beslut om beviljat stöd görs.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran. Visnings- och distributionsspecialist kan hjälpa den sökande med frågor. Kontaktinformation finns i slutet av ansökningsinformationen.

Beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd på basis av direktörens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 50.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Betalning av stöd
Stödet betalas in på stödmottagarens finska bankkonto i en rate efter beslut.

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet