Hakuilmoitus: Elokuvalevittäjien lisätoimintatuki

Kenelle

Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvalevitysyhtiölle, jolla on ollut toimintaa tukiajalla 13.3.–31.12.2020.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 1.12.2020 23:59

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 51.

Hakuaika

Haku päättyy 1.12.2020 klo 24:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Elokuvalevittäjien lisätoimintatuen tavoitteena on turvata elokuvajakelijoiden toimintaedellytyksiä Covid-19-pandemian aikana ja sen jälkeen.

Elokuvalevittäjien lisätoimintatuki on tukea tulevan toiminnan mahdollistamiseksi sellaisille toimijoille, joiden toiminnan harjoittaminen on merkittävästi vaikeutunut koronapandemian takia 13.3.–31.12.2020.

Koronapandemian johdosta, julkisista varoista myönnettävien tukien yhteissumma ei voi ylittää 800 000 € yhtä hakijaa tai konsernia kohtaan. Näihin tukiin ei lasketa hakijan saamia de minimis -tukia.

Kenelle?

Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvalevitysyhtiölle, joka on rekisteröity Suomessa ja jolla on ollut toimintaa tukiajalla 13.3.–31.12.2020.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen apuraha?

Elokuvalevittäjien lisätoimintatuki on tukea tulevan toiminnan mahdollistamiseksi sellaisille toimijoille, joiden toiminnan harjoittaminen on merkittävästi vaikeutunut koronapandemian takia 13.3.–31.12.2020. Hakemuksessa esitetään arvio tukiajan 13.3.–31.12.2020 tuloista ja menoista.

Elokuvalevittäjien lisätoimintatuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille yhdessä erässä.

Miten haetaan?

Tukea haetaan hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään viikon kuluessa rekisteröitymisen saavuttua elokuvasäätiöön.

Hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje hakujärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Hakemuksen liitteet

Alla mainitut liitteet tarvitaan hakemuksen arviointia varten.

Pakolliset hakemuksen liitteet:

  • Elokuvasäätiön tulo- ja kustannusarviolomake, jonka hakija ja hakijan kirjanpitäjä ovat allekirjoituksillaan vahvistaneet
    Lomakkeella esitetään levitystoiminnan tulot ja menot 13.3.–31.10.2020 sekä arvio 1.11.–31.12.2020 syntyvistä tuloista ja menoista.
  • Kirjallinen selvitys kaikista hakijalle Covid-19-pandemian aiheuttamien haittojen vuoksi myönnetyistä muista tuista. Selvityksestä tulee käydä ilmi tukien summat sekä mihin tarkoitukseen ja mille ajalle ne on myönnetty.

Lomakkeet

HUOM: Hakemuksen liitteet ladataan ko. hakemuksen liitteisiin. Kullekin liitteelle on valittava oikea liitetyyppi. Mikäli tarjolla ei ole sopivaa liitetyyppiä, valitse ”Muut liitteet”.

Hakijan liitteet:

  • Viimeksi valmistunut tilinpäätös, mukaan lukien tasekirja ja tilintarkastuskertomus.
  • Voimassa oleva enintään 6 kk vanhan kaupparekisteriote.
  • Ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku). Osakasluettelo toimitetaan vain kerran ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia.

HUOM: Yhteisöä koskevat asiakirjat ladataan Hakijan liitteisiin.

HUOM: Mikäli jotakin liitettä ei ole mahdollista toimittaa, tulee puuttuvasta liitteestä tehdä selvitys, joka liitetään hakemuksen liitteeksi. Tuen käsittelijä neuvoo tarvittaessa hakemusten liitteiden kanssa. Yhteystiedot löytyvät hakuilmoituksen lopusta.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Elokuvalevittäjien lisätoimintatuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Tukea myönnettäessä arvioidaan tuen tarvetta ja sen vaikuttavuutta. Hakemusten vertailussa otetaan huomioon kunkin hakijan markkinaosuus tukijaksolla. Vertailuun käytetään virallisia elokuvatilastoja vuosilta 2019–2020. Lisäksi otetaan huomioon elokuvasäätiölle tähän tarkoitukseen myönnetyn erillismäärärahan riittävyys.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on toimittanut elokuvatilaston ylläpitämisen edellyttämät oikeat ja ajantasaiset tiedot sekä tilinpäätöstiedot vuosittain.

Erityisehdot

Päätös elokuvalevittäjien lisätoimintatuesta tehdään elokuvasäätiölle toimitetun tulo- ja kustannusarvion sekä muiden liitteiden pohjalta. Arvioinnissa käytetään myös virallista elokuvatilastoa.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on muun muassa, että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista. Säätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tuenhakijaa täydentämään aiemmin säätiölle toimittamaansa aineistoa.

Tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tuensaajan tulee järjestää hankkeen taloudellinen seuranta siten, että ”audit trail” eli kirjausten yhteys tuensaajan tilinpäätökseen ja hankkeen kuluselvityksiin on luotettavasti, aukottomasti ja läpinäkyvästi todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta. Säätiöllä on aina oikeus tuensaajan kirjanpidon ja hallinnon tarkastamiseen kokonaisuudessaan.

Tuensaajan on huomioitava ja annettava kirjanpitäjälleen ja/tai tilintarkastajalleen tiedoksi säätiön ohjeet ja suositukset elokuvatuotantoyrityksessä noudatettavista kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastusperiaatteista.

Hakemusta ei käsitellä, jos hakemus on toimitettu hakuajan päättymisen jälkeen tai on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja toimiteta sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta. Tarvittaessa tuen valmistelija avustaa hakijaa hakemukseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteystiedot löytyvät tämän hakuilmoituksen lopusta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää elokuvalevittäjien toimintatuet elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 51.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Tuen maksaminen
Toimintatuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille yhdessä erässä tukipäätöksen jälkeen.

Lisätiedot

Ilmari Arnkil

esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija

• teatterien, levittäjien ja festivaalien tuet

+358 9 6220 3035

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Tukioppaat

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä