Ansökningsinformation: Extra verksamhetsstöd till filmdistributörer

För vem?

Stödet kan beviljas ett professionellt filmdistributionsbolag som har haft verksamhet under stödperioden 13 mars–31 december 2020.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 1.12.2020 00:00

Beslut

Beslut görs under vecka 51.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 1.12.2020 kl. 24:00.

Syfte

Målet för Finlands filmstiftelse är att främja ett omfattande och mångsidigt utbud och distribution av filmer genom att förbättra tillgängligheten och spridningen av inhemska filmer via olika distributionskanaler och plattformar samt att främja ett mångsidigt utbud av internationella filmer i Finland.

Syftet med det extra verksamhetsstödet till filmdistributörer är att trygga filmdistributörernas verksamhetsbetingelser under och efter covid-19-pandemin.

Det extra verksamhetsstödet till filmdistributörer är avsett som stöd för kommande verksamhet för sådana aktörer vars verksamhetsutövning har betydligt försvårats under perioden 13 mars–31 december 2020 på grund av coronapandemin.

Den sammanlagda summan av stöd som beviljas från offentliga medel på grund av coronapandemin kan inte överskrida 800 000 € per sökande eller koncern. De minimis -stöd som den sökande har fått räknas inte in i dessa stöd.

För vem?

Stödet kan beviljas ett professionellt filmdistributionsbolag som är registrerat i Finland och som har haft verksamhet under stödperioden 13 mars–31 december 2020.

För vad och hur mycket?

Det extra verksamhetsstödet till filmdistributörer är avsett som stöd för kommande verksamhet för sådana aktörer vars verksamhetsutövning har betydligt försvårats under perioden 13 mars–31 december 2020 på grund av coronapandemin. Till ansökan bifogas en uppskattning av intäkterna och kostnaderna under perioden 13 mars–31 december 2020.

Extra verksamhetsstödet betalas ut till stödmottagaren som en enda betalning till ett finskt bankkonto.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningen sker via ansökningssystemet genom att skicka ansökningen med bilagor till Filmstiftelsen. Nya sökande måste registrera sig i ansökningssystemet. Nya registreringar behandlas inom en vecka.

Sökandena fyller i ansökningssystemet i en ansökning som består av en elektronisk blankett och nedladdningsbara obligatoriska bilagor.

Instruktioner för ansökningssystemet

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

För handläggning av ansökan krävs de nedan angivna bilagorna.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

  • Filmstiftelsens formulär för intäkts- och kostnadskalkyl som den sökande och dennes bokförare har intygat med sina underskrifter
    På formuläret anges intäkterna och kostnaderna för distributionsverksamheten under perioden 13 mars–31 oktober 2020 samt en uppskattning av intäkterna och kostnaderna under perioden 1 november–31 december 2020.
  • Skriftlig redovisning av samtliga andra understöd eller avgiftsnedsättningar som den sökande har fått på grund av de olägenheter som covid-19-pandemin orsakar. Stödsummorna samt för vilket ändamål och för vilken period de har beviljats ska framgå av redogörelsen.

Blanketter

OBS! Ansökningens bilagor laddas upp under bilagorna till den aktuella ansökningen. För varje bilaga väljs rätt bilagetyp. Om lämplig bilagetyp inte finns bland alternativen väljer du ”Övriga bilagor”.

Bilagor som innehåller information om den sökande:

  • det senaste fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor: balansbok och revisionsberättelse
  • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
  • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

OBS! Dokument som gäller sammanslutningar laddas upp bland Bilagor om den sökande.

OBS! Om det inte går att lämna in någon av bilagorna måste de saknade bilagorna förklaras och förklaringen ska bifogas som en bilaga till ansökan.

Hur bedöms ansökningen?

Extra verksamhetsstöd till filmdistributörer beviljas efter prövning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter. Följande riktlinjer används för att utvärdera ansökningarna:

Vid beviljandet av stödet bedöms stödbehovet och stödets effekt. I jämförelsen av ansökningarna beaktas varje sökandes marknadsandel under stödperioden. För jämförelsen används offentlig filmstatistik från åren 2019–2020. Dessutom beaktas tillräckligheten av det separata anslaget som beviljats filmstiftelsen för detta ändamål.

Förutsättningen för att få stödet är att stödmottagaren årligen har lämnat in riktiga och aktuella uppgifter som krävs för filmstatistiken samt bokslutsuppgifter.

Särskilda villkor

Beslutet om extra verksamhetsstöd till filmdistributörer fattas baserat på intäkts- och kostnadskalkylen samt de övriga bilagorna som lämnats till filmstiftelsen. I bedömningen används även offentlig filmstatistik.

En förutsättning för att få extra verksamhetsstöd är att sökanden har följt eventuella tidigare stödavtal och villkor för att få stöd och har till stiftelsen skickat eventuella ej inlämnade slutrapporter om stöd som tidigare beviljats. För att kunna fatta beslut kan stiftelsen be sökanden komplettera material som tidigare har lämnats in till stiftelsen.

Stödmottagaren ska föra bok över verksamheten på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen samt iaktta god bokföringssed. Stödmottagaren ska organisera den ekonomiska uppföljningen av projektet så att verifieringskedjan, alltså de bokförda posternas samband med stödmottagarens bokslut och projektets kostnadsredovisningar, kan tillförlitligt, heltäckande och transparent verifieras av en tredje part. Stiftelsen har alltid rätt att granska stödmottagarens hela bokföring och administration.

Stödmottagaren ska beakta stiftelsens direktiv och rekommendationer om principerna gällande bokföring, bokslut och revision för filmproduktionsbolag samt delge sin bokförare och revisor dessa för kännedom.

En ansökan kommer inte att handläggas om den lämnas in efter ansökningstidens utgång, om den är bristfällig eller om de nödvändiga uppgifterna inte lämnas in i det elektroniska ansökningssystemet trots en begäran om komplettering. Vid behov bistår stödhandläggaren den sökande med frågor kring ansökningen. Kontaktuppgifterna finns i slutet av ansökningsinformationen.

Beslut

Styrelsen för Finlands filmstiftelse fattar beslut om utbildningsstöd på föredragning av direktören.

Sökanden underrättas skriftligen.

Beslut görs under vecka 51.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018), statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Utbetalning av stöd
Utbildningsstödet betalas ut som en enda betalning till mottagarens finska bankkonto efter att stödbeslutet fattats.

Tilläggsuppgifter

Ilmari Arnkil

visnings- och distributionsspecialist

• stöd för biografer, distribution och festivaler

+358 9 6220 3035

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet