Hakuilmoitus: Elokuvateattereiden alueellinen toimintatuki

Kenelle

Tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle yhteisölle tai rekisteröidylle yhdistykselle sekä elokuvateatteritoimintaa ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle. Perustelluista syistä tukea voidaan myöntää myös toiminimelle.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 21.3.2023 16:00

Päätös

Päätökset julkistetaan 2.6.2023 mennessä.

Hakuaika

Haku päättyy 21.3.2023 klo 16:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Elokuvateattereiden alueellisen toimintatuen tavoitteena on taata elokuvateatteriverkoston toiminta koko maassa ja vahvistaa elokuvan alueellista saatavuutta sekä kannustaa elokuvateattereita uusien toimintamallien kehittämiseen. Tuen tavoitteena on edistää kaikkia väestöryhmiä palvelevan monipuolisen elokuvaohjelmiston esittämistä.

Kenelle?

Tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai rekisteröidylle yhdistykselle sekä elokuvateatteritoimintaa ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle ottaen huomioon elokuvateatterin ammattimaisen ja säännöllisen toiminnan edellytykset.

Perustelluista syistä tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle toiminimelle.

Tukea voidaan myöntää ensisijaisesti pienille ja keskisuurille elokuvateattereille ja elokuvakiertueteattereille. Pieniksi ja keskisuuriksi elokuvateattereiksi katsotaan 1–5 saliset elokuvateatterit.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tukea voi hakea ammattimaiseen elokuvatoimintaan, joka monipuolistaa elokuvateatterin tarjontaa ja tavoittelee uusia yleisöryhmiä. Tätä voivat olla muun muassa:

 • Ohjelmiston monipuolistaminen
 • Yleisötyö, kuten paikalliset, yleisölle avoimet elokuvatapahtumat, nuorten aktivointi, saavutettavuuden edistäminen, tekijä- ja asiantuntijavierailut.
 • Vaihtoehtoisten sisältöjen esittäminen (mm. event cinema).

Tukea voidaan myöntää vain elokuvatoiminnasta aiheutuneita kuluja vastaan. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi filmivuokrat ja elokuvatoiminnan markkinointikulut.

Hakemus elokuvateattereiden toimintatuesta tehdään elokuvasäätiölle tilitettyjä toteutuneita kuluja vastaan toimintavuoden jälkeen.

Tukea voidaan myöntää enintään 8 000 euroa alle 50 000 asukkaan paikkakunnalla toimivalle teatterille ja enintään 4 000 euroa yli 50 000 asukkaan paikkakunnalla toimivalle teatterille vuodessa elokuvateatteria kohden.

Elokuvateattereiden alueellinen toimintatuki maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille hakemuksen liitteenä olevaa kustannusselvitystä vastaan.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

1) hakemuslomake
2) hakemuksen liitteet
3) hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon tukioppaaseen.

Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. 

Ohje järjestelmän käyttöön

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • Elokuvasäätiön kustannusselvityslomake hakijan ja kirjanpitäjän allekirjoituksillaan vahvistamana. Käytä vuoden 2023 lomakepohjaa.
 • Kirjallinen raportti teatterin elokuvakulttuurityöstä. Käytä vuoden 2023 lomakepohjaa.
 • Teatterin vuokrasopimus tai selvitys kiinteistön omistuksesta.
 • Ote kirjanpidosta, kattaen hankkeen kustannuspaikan.

Lomakkeet

Hakijan liitteet:

 • Viimeksi valmistunut, tilintarkastajan hyväksymä ja allekirjoittama tilinpäätös sisältäen:
  – tilipäätöksen kaikki osat
  – tilintarkastuskertomuksen (jos hakija on OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan).
  tai
  – toiminnantarkastuskertomuksen (jos hakija ei ole velvollinen laatimaan tilintarkastuskertomusta).
 • Voimassa oleva enintään 6 kk vanha kaupparekisteriote tai yhdistysrekisteriote.
 • Enintään 3 kk vanha verovelkatodistus.
 • Enintään 3 kk vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista.
 • Ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku).
  Osakasluettelo toimitetaan vain kerran ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia.

HUOM! Hakemusjärjestelmässä on erilliset osiot hakemuksen ja hakijan liitteille. Liitteet on ladattava oikeaan paikkaan yllä esitetyn jaottelun mukaisesti.

HUOM! Mikäli jotakin liitettä ei ole mahdollista toimittaa, täytyy puuttuvista liitteistä tehdä kirjallinen selvitys, joka liitetään hakemuksen liitteeksi. Hyväksyttäviä puutoksia ovat esimerkiksi kaupparekisteriote, jos hakija ei kuulu kaupparekisteriin. Kuntien ja kuntayhtymien ei tarvitse toimittaa hakijan liitteitä.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Elokuvateattereiden alueellinen toimintatuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

 • Kohdassa “Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?” mainittujen aktiviteettien toteutuminen teatterissa. Arvioinnissa hyödynnetään virallista elokuvatilastoa sekä hakijan raportoimia toimia.
 • Toiminnan ammattimaisuus.
 • Elokuvateatterin jatkuvat toimintaedellytykset paikkakunnalla.
 • Elokuvateatterin sitoutuminen elokuvan saavutettavuustyöhön. Arvioinnin tukena tullaan käyttämään Elokuvan saavutettavuusfoorumin julkaisua Saavutettavuusopas elokuvateattereille (2021, pdf).

Elokuvateatterin toiminnan on oltava säännöllistä ympäri vuoden, ellei paikkakunnan asukasluku anna perusteltua syytä poikkeuksiin. Lisäksi otetaan huomioon elokuvasäätiön käytettävissä olevat määrärahat. Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on toimittanut elokuvatilaston ylläpitämisen edellyttämät oikeat ja ajantasaiset tiedot sekä teatterin tilinpäätöstiedot vuosittain.

Lisäksi täysimääräisen tuen edellytyksenä on, että elokuvateatteri on järjestänyt toimintavuoden aikana näytöksiä, joissa on tekstitys kuulovammaisille, sekä kertonut verkkosivuillaan mahdollisuudesta kuulovammaisten tekstitykseen ja kuvailutulkkaukseen. Verkkosivuviestinnän tulee kattaa vähintään Elokuvan saavutettavuusfoorumin julkaisema pohja, joka on julkaistu Saavutettavuusohjeessa elokuvateatterille (pdf).

Erityisehdot

Päätös elokuvateattereiden alueellisesta toimintatuesta tehdään elokuvasäätiölle tilitettyjä ja teatterin kirjanpitoon vietyjä, toteutuneita kuluja vastaan. Tuen kohteena olevan hankkeen kulut on kirjattava omalle kustannuspaikalleen tai vastaavalle hakijan kirjanpidossa.

Hakemuksen liitteenä toimitettavan kustannusselvityksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat tuensaajan kirjanpidossa olevat, maksetut nettomääräiset ja arvonlisäverottomat elokuvatoiminnasta aiheutuneet kustannukset. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen. Tukihakemuksen liitteenä toimitetun kustannusselvityksen tulee olla kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on mm., että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista. Jos tuenhakijalla on useampia hankkeita tukisuhteessa säätiöön, tuensaajan hankkeita voidaan tältä osin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Säätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tuenhakijaa täydentämään aiemmin säätiölle toimittamaansa aineistoa.

Tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tuensaajan tulee järjestää hankkeen taloudellinen seuranta siten, että ”audit trail” eli kirjausten yhteys tuensaajan tilinpäätökseen ja hankkeen kuluselvityksiin on luotettavasti, aukottomasti ja läpinäkyvästi todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta. Säätiöllä on aina oikeus tuensaajan kirjanpidon ja hallinnon tarkastamiseen kokonaisuudessaan.

Tuensaajan on huomioitava ja annettava kirjanpitäjälleen tiedoksi säätiön ohjeet ja suositukset kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastusperiaatteista.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja toimiteta tukihakemusjärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta. Tarvittaessa tuen valmistelija avustaa hakijaa hakemukseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteystiedot löytyvät tämän hakuilmoituksen lopusta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää elokuvateattereiden toimintatuet elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset julkistetaan 2.6.2023 mennessä.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Tuen maksaminen
Toimintatuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille yhdessä erässä tukipäätöksen jälkeen.

Lisätiedot

Esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, puh. 09 6220 3035

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukimuodon tukioppaaseen

Esityksen tukien tukiopas

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä