Tukiopas

Esityksen tuet

Tämä tukiopas täydentää esityksen tukien hakuilmoituksia. Tutustu sekä hakuilmoitukseen että tähän tukioppaaseen huolella ennen tukihakemuksen jättämistä.

HakuilmoituksetNäin haet tukia

Näin teet hakemuksen:

 • Perehdy huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.
 • Kirjaudu Suomi.fi-tunnistautumisen kautta tukihakemusjärjestelmään.
 • Täytä järjestelmässä hakemus. Hakemus koostuu seuraavista osioista:
  1) hakemuslomake
  2) hakemuksen liitteet
  3) hakijan liitteet
 • Lähetä hakemus liitteineen määräaikaan mennessä.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiön hakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja hankkeen nimi!

1. Yleistä

Suomen elokuvasäätiö myöntää tukea elokuvien ammattimaiseen esitystoimintaan. Tämä tukiopas täydentää elokuvasäätiön julkaisemia esityksen tukien hakuilmoituksia. Esityksen tukia ovat:

 • Elokuvateattereiden alueellinen toimintatuki
 • Elokuvateattereiden laitehankinta- ja kunnostustuki
 • Koulutustuki
 • Elokuvafestivaalien toimintatuki (tälle tuelle on oma tukioppaansa)

Kenelle?

Esityksen tukia voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai rekisteröidylle yhdistykselle sekä elokuvateatteritoimintaa ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle ottaen huomioon elokuvateatterin ammattimaisen ja säännöllisen toiminnan edellytykset.

Perustelluista syistä tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle toiminimelle.

Koulutustukea voidaan lisäksi myöntää myös valtakunnallisesti merkittäville elokuvafestivaaleille.

Kussakin hakuilmoituksessa on lisäksi tarkemmin määritelty mitä ehtoja hakijan tulee täyttää.

Elokuvateatterin määritelmä

Elokuvateatterilla tarkoitetaan ammattimaisesti ja säännöllisesti toimivaa yhden tai useamman salin kokonaisuutta, joka saa pääasiallisen tulonsa elokuvanäytösten pääsylippujen myynnistä yleisölle. Teatterin ohjelmisto, tekniikka ja elokuvan katsomisolosuhteet vastaavat yleistä tasoa ja näytökset ovat kaikkien väestöryhmien saavutettavissa.

Esityksen tukien hakemuksia käsittelee:

Ilmari Arnkil

esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija

• teatterien, levittäjien ja festivaalien tuet

+358 9 6220 3035

Hyvä hakemus ja sujuva asiointi

Elokuvasäätiön esitys- ja levitysosastolla käsitellään kymmeniä hakemuksia per hakukierros ja päätöksiä esitellään noin 250–350 hakemuksesta vuodessa. Hakemusten arvioinnin ja keskinäisen vertailun kannalta on oleellista, että hakemus on selkeä ja huolellisesti laadittu kokonaisuus.

Laatiessasi hakemusta ole selkeä ja kerro olennainen. Pohdi miten haettava tuki vastaa tuen tavoitteita.

Hakemusliitteitä ladatessa huolehdi, että

 • liitteen nimi vastaa sen sisältöä.
 • kaikki pakolliset liitteet on toimitettu.
 • luvut ovat yhteneväiset kaikessa dokumentaatiossa.
 • vastaat tuen käsittelijän tai automaattisen järjestelmän lähettämiin lisäselvityspyyntöihin ilmoitetussa ajassa.
 • Kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön, mainitse viestissäsi hakemusnumero hankkeen nimen lisäksi.
 • hakijan liitteet on toimitettu Hakijan tietoihin ja kaikki liitteet ovat ajan tasalla.

Liitteiden ja tietojen päivittäminen

Huomioithan, että elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmä ei automaattisesti ilmoita säätiön työntekijöille järjestelmään päivitetyistä tiedoista ja liitteistä. Kerro asiasta hakemusta käsittelevälle henkilölle sähköpostitse.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön tukihakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja elokuvateatterin nimi.

Pakollisten liitteiden lisäksi hakemukseen voi liittää muita täydentäviä liitteitä.

Jos Hakemuksen liitteet -pudotusvalikosta ei löydy valmiiksi nimettyä liitetyyppiä, valitse Muut liitteet.

Hakulomakkeen täyttäminen

Hakulomakkeella tarkoitetaan hakemusjärjestelmään suoraan täytettäviä tietoja. Täytä kaikki pakolliseksi merkityt kentät. Kenttien vierestä löytyy tukimuotokohtaisia lisäohjeita niiden täyttämiseen.

 • Lisätiedot: Kirjoita tähän kenttään kuvaus hankkeesta yhdellä tai kahdella lauseella. Voit kirjoittaa tähän myös muita tarvittavia tietoja, joille ei löydy hakemuksessa tai liitteissä muuta paikkaa.
 • Hakemuksessa esitetyt kustannukset: kirjoita tähän kaikkien niiden kustannusten yhteissumma, joille olet hakemassa tukea.
 • Muu varmistunut rahoitus: muulla rahoituksella tarkoitetaan lainoja, muiden tahojen myöntämiä tukia ja muuta sellaista rahoitusta, joka ei ole hakijan omaa rahaa tai elokuvasäätiöltä haettavaa tukea.
 • Oma rahoitus: hakijan maksettavaksi jäävä osuus hakemuksen kustannuksista.

Hakijan liitteet

Yrityksille ja yhteisöille hakijan liitteet ovat kaikissa tukimuodoissa samat. Kuntien ja kuntayhtymien ei tarvitse toimittaa hakijan liitteitä. Yritystä tai yhteisöä koskevat asiakirjat tulee ladata viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä tukihakemusjärjestelmään Hakijan liitteisiin:

Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.

Miten päätös tehdään?

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää tukea koskevat valtionavustusasiat johtajan esittelystä. Saapunut hakemus käsitellään hakuilmoituksessa ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen, joka sisältää tuen ehdot sekä oikaisuvaatimusosoituksen ohjeineen. Tiedon tehdystä päätöksestä saat Hakijan tiedoissa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (HE 1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

2. Myönteinen tukipäätös ja tuen maksaminen

Kun Suomen elokuvasäätiön hallituksen tekemä tukipäätös on elokuvasäätiössä käsitelty ja valmis, saat tiedon päätöksestä Hakijan tiedoissa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tukipäätös on luettavissa hakemuksen Päätös-näkymästä.

Tarkempaa tietoa tuen maksamisesta löydät hakuilmoituksista.

3. Valvonta

Elokuvasäätiö seuraa ja valvoo tuen käyttöä. Elokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa tuen maksamisesta ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia. Elokuvasäätiö voi myös lykätä tuen maksamista tarkastusten ajaksi.

Tuensaajan projektiseurannan järjestäminen

Tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tuensaajan tulee järjestää hankkeen taloudellinen seuranta siten, että ”audit trail” eli kirjausten yhteys tuensaajan tilinpäätökseen ja hankkeen kulu- ja loppuselvityksiin on luotettavasti, aukottomasti ja läpinäkyvästi todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta.

Elokuvasäätiöllä on aina oikeus tuensaajan kirjanpidon ja hallinnon tarkastamiseen kokonaisuudessaan. Tuensaajan on huomioitava ja annettava kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tiedoksi elokuvasäätiön ohjeet ja suositukset (2021, pdf) kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastusperiaatteista.

Tuensaaja on velvollinen toimittamaan kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tämän tukioppaan, hakuilmoituksen, sekä tuen kohteena olevan hankkeen hakemuksen kaikkine liitteineen. Tuensaajan laiminlyödessä tämän velvollisuutensa, elokuvasäätiöllä on oikeus toimittaa kyseiset asiakirjat hakijan kirjanpitäjälle ja tilintarkastajalle.

Selvitysaika

Osa esityksen tuista edellyttää tuen käytön selvittämistä elokuvasäätiölle. Tuen loppuselvitys on annettava elokuvasäätiölle kunkin tukimuodon selvitysajan mukaisesti. Tuen selvityksen voi aloittaa heti, kun hanke on valmis, sen kaikki kulut on maksettu ja kulut viety kirjanpitoon. Tukimuotojen selvitysajat ovat:

 • Koulutustuki, 6 kk
 • Elokuvateattereiden laitehankinta- ja kunnostustuki, 9 kk
 • Elokuvafestivaalien toimintatuki, 12 kk
 • Elokuvateattereiden alueellinen toimintatuki, ei loppuselvitystä

Koulutustuen loppuselvityksen ohjeet löytyvät tukimuodon hakuilmoituksesta. Elokuvafestivaalien toimintatuen ohjeet löytyvät tukimuodon omasta tukioppaasta. Laitehankinta- ja kunnostustuen ohjeet löytyvät alta.

4. Laitehankinta- ja kunnostustuen loppuselvitys

Laitehankinta ja kunnostustuen loppuselvitys on annettava elokuvasäätiölle viimeistään yhdeksän (9) kuukauden kuluttua tukipäätöksestä. Loppuselvityksessä hyväksyttäviä kustannuksia ovat hakijan kirjanpidossa olevat, maksetut arvonlisäverottomat hankkeesta aiheutuneet hankkeen talousarvion mukaiset kustannukset.

Loppuselvityksen liitteet ladataan tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon.

Tieto sähköiseen hakujärjestelmään jätetystä loppuselvityksestä lähetetään sähköpostilla esitys- ja levitystoiminnan asiantuntijalle Ilmari Arnkilille, ilmari.arnkil@ses.fi. Mainitse tässä viestissä hakemuksen nimi ja hakemusnumero.

Loppuselvityksen tulee sisältää:

 • Elokuvasäätiön mallin mukainen loppuselvityslomake (Lomakkeet ja ohjeet)
 • Kirjallinen raportti hankkeen toteutumisesta suunnitelmaan nähden
 • Ote kirjanpidosta, sisältäen hankkeen kustannuspaikan

31.12.2023 asti, jos elokuvasäätiön tukihakemukselle myöntämä tuki on:

 • alle 20 000 € tuen loppuselvityksen tulee olla kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama ja allekirjoittama.
 • vähintään 20 000 € tuen loppuselvityksen tulee olla auktorisoidun tilintarkastajan varmentama ja allekirjoittama. Tilintarkastajan on myös annettava kirjallinen lausunto hankkeen kustannuksista ja tukivarojen käytöstä. Ohjeet lausunnon tekemiseen löytyvät Elokuvasäätiön kirjanpito-, projektilaskenta- ja projektitarkastusperiaatteista.
 • vähintään 20 000 € tuen loppuselvitys voidaan elokuvasäätiön harkinnan jälkeen vapauttaa tilintarkastusvelvoitteesta poikkeustapauksissa. Poikkeustapauksia voivat olla muun muassa hankkeet, joiden kustannukset koostuvat vain muutamasta tositteesta. Hakijan tulee pyytää vapautusta kirjallisesti tuen käsittelijältä. Mikäli hanke vapautetaan tilintarkastusvelvoitteesta, tulee loppuselvityksen olla kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama ja allekirjoittama. Hakijan tulee myös liittää hankkeen tositteet osaksi loppuselvitystä.

1.1.2024 alkaen, jos elokuvasäätiön tukihakemukselle myöntämä tuki on:

 • alle 30 000 euroa, liitteeksi tulee lisätä kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama ja allekirjoittama kustannuspaikan pääkirja
 • 30 000 euroa tai enemmän, liitteeksi tulee toimittaa auktorisoidun tilintarkastajan allekirjoittama raportti. Tilintarkastajan on myös annettava kirjallinen lausunto hankkeen kustannuksista ja tukivarojen käytöstä. Ohjeet lausunnon tekemiseen löytyvät Elokuvasäätiön kirjanpito-, projektilaskenta- ja projektitarkastusperiaatteista.
 • alle 30 000 € tuen loppuselvitys voidaan elokuvasäätiön harkinnan jälkeen vapauttaa tilintarkastusvelvoitteesta poikkeustapauksissa. Poikkeustapauksia voivat olla muun muassa hankkeet, joiden kustannukset koostuvat vain muutamasta tositteesta. Hakijan tulee pyytää vapautusta kirjallisesti tuen käsittelijältä. Mikäli hanke vapautetaan tilintarkastusvelvoitteesta, tulee loppuselvityksen olla kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama ja allekirjoittama. Hakijan tulee myös liittää hankkeen tositteet osaksi loppuselvitystä.

Loppuselvityksen hyväksyminen

Tieto tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon jätetystä loppuselvityksestä lähetetään sähköpostilla Ilmari Arnkilille, ilmari.arnkil@ses.fi.

Hakemuksen perustiedot -sivulla on linkki maksutiedot-näkymään, josta näkee koska tuen maksuerät on maksettu.

Elokuvasäätiö voi pyytää loppuselvityksen hyväksymiseksi tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuensaajalta. Suomen elokuvaelokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa valtionavustuslain 16 §:ssä tarkoitettuja valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnan tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvista tarkastuksia. Tuensaajan on huolehdittava siitä, että elokuvasäätiöllä on riittävät edellytykset tarkastuksen suorittamiseen.

Loppuselvityksen perusteella elokuvasäätiö hyväksyy hankkeen lopulliset kustannukset ja rahoituksen. Mikäli hankkeen toteutunut rahoitus ylittää hankkeen todelliset toteutuneet kustannukset, elokuvasäätiö vähentää rahoituksen ylittävän osuuden maksamatta olevasta tukierästä. Mikäli ylimenevä osuus on suurempi kuin tuen maksamatta oleva erä, tuensaajan on viipymättä palautettava ko. ylimenevä osuus elokuvasäätiölle.

Valtionavustuksen palauttaminen

Valtionavustuslaki (688/2001) 20§:

Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

Valtionavustuslain (688/2001) 20§:ssä säädetyn lisäksi on noudatettava seuraavia tuen palauttamista koskevia ehtoja:

 • tuen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan tuen tai osan siitä, jos avustusta ei ole käytetty sen ajan kuluessa, jolloin se on tuen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan käytettävä, mikäli elokuvasäätiö ei ole myöntänyt haettua lisäaikaa
 • palautettava määrälle on maksettava korkolain (633/1982) 3§:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Korko lasketaan tuen viimeistä maksupäivästä palautukseen suorituspäivään.
 • Palautuksen yhteydessä on mainittava viestikentässä tuen kohde ja hakemusnumero.

Tuki tulee palauttaa Suomen elokuvaelokuvasäätiön pankkitilille:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

5. Maksatuksen keskeytys ja takaisinperintä

Mikäli tuensaaja ei palauta tukea elokuvasäätiölle valtionavustuslain 20 §:n mukaisesti, tuen tai sen osan takaisinperintään ryhdytään valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen annetun lain 9 § ja 10§ :n mukaisesti.

9 § Maksatuksen keskeytys

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten maksatuksen keskeyttämiseen liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä tehtävä Taiteen  edistämiskeskukselle esitys elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämisestä, jos elokuvasäätiön tietoon on tullut seikka, jonka nojalla valtionavustuksen maksaminen voidaan valtionavustuslain mukaan keskeyttää. Taiteen edistämiskeskus päättää maksatuksen keskeyttämisestä sekä valtionavustuksen maksamisen jatkamisesta tai lopettamisesta Suomen elokuvasäätiön esityksen perusteella.

Päätös valtionavustuksen maksamisen keskeyttämisestä on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön esityksestä.

Maksamisen keskeyttämistä koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on liitettävä esitykseensä riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten maksatuksen keskeyttämistä koskevissa asioissa.

10 § Takaisinperintä

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten takaisinperintään liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä ilmoitettava Taiteen edistämiskeskukselle elokuvasäätiön tietoon tulleesta seikasta, jonka nojalla elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen takaisinperintään voidaan tai tulee valtionavustuslain mukaan ryhtyä. Taiteen edistämiskeskus päättää valtionavustuksen takaisinperinnästä.

Takaisinperintäpäätös on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön ilmoituksesta.

Takaisinperintää koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on toimitettava Taiteen edistämiskeskukselle riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten takaisinperintää koskevissa asioissa.

Säätiön myöntämät tuet perustuvat elokuvakulttuurin edistämisestä annettuun lakiin (1174/2018). Myönnettyyn tukeen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Julkista hallintotehtävää hoidettaessa säätiö noudattaa, hallintolain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa lain (621/1999), kielilain (423/2003), saamen kielilain (1086/2003), arkistolain (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa lain (13/2003) ja tietosuojalain (9/2018) säädöksiä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.