Stödguide

Stöd för visning

Den här stödguiden kompletterar ansökninginformationen om stödet för visningen. Bekanta dig noggrant med båda innan du skickar in en ansökan.

AnsökningsinformationSå här ansöker du om stöd

Hur gör man en ansökan:

Bekanta dig noggrant med ansökningsinformationen och stödguiden.

 • Logga in i ansökningssystemet via Suomi.fi-identifikation.
 • Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:
  1) ansökningsblanketten
  2) bilagor till ansökningen
  3) sökandens bilagor
 • Skicka in ansökningen med bilagor inom ansökningstiden.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn!

1. Allmänt

Finlands filmstiftelse beviljar understöd för professionell filmvisningsverksamhet. Den här stödguiden kompletterar de ansökningsannonser om visningsstöd som filmstiftelsen har publicerat. Visningsstöd är:

 • Regionalt versamhetsstöd för biografer
 • Stöd för anskaffning av utrustning och renovering
 • Utbildningsstöd
 • Verksamhetsstöd för filmfestivaler (stödet har sin egen stödguide)

För vem?

Stödet kan beviljas en registrerad sammanslutning eller förening samt kommuner eller samkommuner som ansvarar för biografers verksamhet med beaktande av biografens förutsättningar för professionell och regelbunden verksamhet.

Av särskilda skäl kan stöd också beviljas i Finland registrerade enskilda näringsidkare (Tmi)

Utbildningsstöd kan dessutom beviljas för nationellt betydande filmfestivaler.

Varje ansökningsannons innehåller dessutom en närmare beskrivning av vilka villkor den sökande ska uppfylla.

Definitionen av en biograf

I denna stödguiden betyder biograf en regelbunden professionell biografverksamhet med utrymmen för en eller flera salar vars huvudsakliga inkomster kommer från offentligt sålda biobiljetter. Biografens program, teknik och förhållanden motsvarar den allmänna nivån och visningarna är tillgängliga för alla folkgrupper.

Föredragande som behandlar ansökan för visning:

Ilmari Arnkil

visnings- och distributionsspecialist

• stöd för biografer, distribution och festivaler

+358 9 6220 3035

En bra ansökan gör handläggningen smidig

Filmstiftelsens visning- och distributionsspecialist behandlar tiotals ansökningar per omgång och presenterar ca 250–350 beslut om stöd per år. För att ansökningarna skall kunna bedömas och jämföras sinsemellan, är det väsentligt att ansökningen är tydlig och noggrann.

Var tydlig och presentera det relevanta då du gör ansökningen. Fundera på hur det stöd du ansöker om motsvarar stödets syfte.

Se till när du laddar ned ansökningsbilagorna, att:

 • bilagans namn motsvarar dess innehåll.
 • alla obligatoriska bilagor är inskickade.
 • siffror är enhetliga i alla dokument.
 • du besvarar personalens eller systemets begäran om ytterligare uppgifter inom utsatt tid.
 • När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn.
 • Kontrollera att den sökandes bilagor har lämnats in under Sökandes bilagor och att alla bilagor är uppdaterade.

Bilagor och uppdateringar

Observera att ansökningssystemet inte meddelar personalen automatiskt om uppdaterad information eller bilagor. Informera handläggaren om ändringar per e-post.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och biografens namn.

Förutom de obligatoriska bilagorna kan man bifoga andra kompletterande bilagor.

Om det inte finns någon lämplig bilageform i Ansökningsbilagor-mappen, välj Övriga bilagor.

Fylla i ansökningsblanketten

Med ansökningsblanketten avses de uppgifter som fylls i direkt i ansökningssystemet. Fyll i alla fält som har märkts ut som obligatoriska. Intill fälten finns stödformsspecifika tilläggsanvisningar om hur fälten ska fyllas i.

 • Mer information: I det här fältet ska du beskriva projektet med en eller två meningar. Här kan du även skriva annan nödvändig information som det inte finns plats för någon annanstans i ansökan eller bilagorna.
 • Kostnader som läggs fram i ansökan: här ska du skriva den totala summan av alla de kostnader som du ansöker om understöd för.
 • Annan säkerställd finansiering: med annan finansiering avses lån, understöd som beviljas av andra aktörer och annan finansiering som inte är den sökandes egna pengar eller understöd som söks av filmstiftelsen.
 • Egen finansiering: den andel av kostnaderna enligt ansökan som den sökande betalar själv.

Bilagor om sökanden

För företag och sammanslutningar är bilagorna som gäller den sökande desamma för alla stödformer. Kommuner och samkommuner behöver inte skicka bilagor som gäller den sökande. Dokument som gäller ett företag eller en sammanslutning ska laddas upp i stödansökningssystemet under punkten Sökandens bilagor senast den sista dagen av ansökningstiden:

Dokumentens offentlighet

Enligt offentlighetsprincipen i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är dokument som lämnats in till Finlands filmstiftelse offentliga. Dokument kan enligt lagen också vara sekretessbelagda och offentliga enligt prövning. Myndighetens sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument, som innehåller uppgifter om privata affärshemligheter eller som omfattas av tystnadsplikt.

Hur fattas beslutet?

Finlands filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd på basis av direktörens presentation. Den inkomna ansökan behandlas enligt den tidtabell som anges i ansökningsinformation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut, som innehåller villkor för stödet och begäran om rättelse med anvisningar. Du får besked om beslutet till den e-postadress du angett I Uppgifter som sökanden.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och i beslutet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

2. Beslut och utbetalning av stöd

När beslut om stöd som styrelsen för Finlands filmstiftelse fattat har behandlats i filmstiftelsen och är klart, får du besked om beslutet till den e-postadress du angivit i Uppgifter som sökanden.

Beslutet om stöd finner du i Beslut-delen i ansökningen.

Närmare information om utbetalningen av stödet finns i ansökningsinformation.

3. Uppföljning

Stiftelsen följer upp hur stödet används. Stiftelsen har rätt att göra nödvändiga granskningar i anslutning till utbetalningen av stödet och uppföljningen av hur det används. Stiftelsen kan också skjuta upp utbetalningen på grund av granskningarna.

Uppföljning av stödmottagarens projekt

Stödmottagaren ska föra bok över verksamheten på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen samt iaktta god bokföringssed. Stödmottagaren ska ordna den ekonomiska uppföljningen av projektet så, att bokföringens samband med produktionsbolagets bokslut och produktionens kostnads- och slutrapporter, s.k. ”audit trail”, kan verifieras av en tredje part på ett tillförlitligt, heltäckande och transparent sätt.

Stiftelsen har alltid rätt att granska stödmottagarens bokföring och administration i sin helhet.

Stödmottagaren är skyldig att förse sin bokförare och revisor med projektets stödavtal och alla dess bilagor. Ifall stödmottagaren försummar denna skyldighet, har stiftelsen rätt att förse den bokförare och revisor som nämns i stödavtalet med dessa dokument.

Stödmottagaren ska beakta stiftelsens anvisningar och rekommendationer (2021, pdf) samt delge sin bokförare och revisor dessa för kännedom.

Redovisningstid

En del av visningsstöden är villkorade till redovisning av användningen av stödet till filmstiftelsen. Slutredovisningen av stödet ska lämnas till filmstiftelsen inom ramen för den redovisningstid som gäller för respektive stödform. Redovisningen av stödet kan inledas så fort projektet är slutfört och samtliga kostnader för det har betalats och bokförts. Redovisningstiderna för de olika stödformerna är följande:

 • Utbildningsstöd, 6 månader
 • Stöd för anskaffning av utrustning och renovering, 9 månader
 • Verksamhetsstöd för filmfestivaler, 12 månader
 • Regionalt verksamhetsstöd för biografer, ingen slutredovisning

Anvisningarna om slutredovisning av utbildningsstöd finns i stödannonsen. Anvisningarna om verksamhetsstödet för filmfestivaler finns i stödguiden för denna stödform. Anvisningarna om stödet för upprustning och anskaffning av utrustning finns nedan.

4. Slutredovisning för stöd för anskaffning av utrustning och renovering

Stödmottagaren ska lämna in en skriftlig slutredovisning till stiftelsen inom nio (9) månader av stödbeslutet. Godtagbara kostnader i slutredovisningen är sådana betalda kostnader exklusive mervärdesskatt som har uppstått till följd av projektet och som har upptagits i den sökandes bokföring.

Ladda ned slutrapporten i ansökningssystemet i Rapportering och slutrapport -mappen.

Ett meddelande om att slutrapporten finns i systemet skickas per e-post till visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi. Nämn här ansökningens namn och ansökningsnummer.

Slutrapporten skall innehålla:

 • Filmstiftelsens formulär för slutredovisning (Ladda ner formuläret)
 • En skriftlig rapport om hur projektet har genomförts i förhållande till planen
 • Utdrag ur bokföringen, omfattande projektets kostnadsställe

Till 31.12.2023, om stödet som beviljats i filmstiftelsens stödansökan är:

 • under 20 000 euro, ska utdraget styrkas av bokföraren.
 • minst 20 000 euro, ska utdraget vara styrkt av en auktoriserad revisor. Revisorn ska även lämna ett skriftligt utlåtande om projektets kostnader och om hur stödmedlen använts. Anvisningar om hur utlåtandet ska utarbetas finns i filmstiftelsens principer för bokföring, projektkalkyl och projektgranskning.
 • Slutredovisning av stöd på minst 20 000 euro kan efter filmstiftelsens övervägande i undantagsfall befrias från revisionskravet. Undantagsfall kan vara bland annat projekt vars kostnadsunderlag endast består av några kvitton. Den sökande ska skriftligen be stödhandläggaren om befrielse. Om projektet befrias från revisionskravet, ska slutredovisningen styrkas och undertecknas av bokföraren. Den sökande ska också bifoga projektets kvitton till slutredovisningen.

Från och med 1.1.2024, om stödet som beviljats i filmstiftelsens stödansökan är:

 • mindre än 30 000 euro, ska kostnadsställets huvudbok som styrks och undertecknas av bokförare bifogas som bilaga,
 • 30 000 euro eller mer, ska en rapport som undertecknas av en auktoriserad revisor bifogas som bilaga. Revisorn ska även lämna ett skriftligt utlåtande om projektets kostnader och om hur stödmedlen använts. Anvisningar om hur utlåtandet ska utarbetas finns i filmstiftelsens principer för bokföring, projektkalkyl och projektgranskning.
 • Slutredovisning av stöd mindre än 30 000 euro kan efter filmstiftelsens övervägande i undantagsfall befrias från revisionskravet. Undantagsfall kan vara bland annat projekt vars kostnadsunderlag endast består av några kvitton. Den sökande ska skriftligen be stödhandläggaren om befrielse. Om projektet befrias från revisionskravet, ska slutredovisningen styrkas och undertecknas av bokföraren. Den sökande ska också bifoga projektets kvitton till slutredovisningen.

 

Godkännande av slutrapporten

Ladda ned slutrapporten i ansökningssystemet i Rapportering och slutrapport –mappen.

Ett meddelande om att slutrapporten finns i systemet skickas per e-post till visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi.

På Betalningsuppgifter-sidan i ansökningen ser du, när stödraterna betalats.

Stiftelsen kan vid behov be stödmottagaren lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver för att kunna godkänna slutrapporten. Stiftelsen har rätt att i samband med utbetalning av statsunderstöd och övervakning av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens 17 ekonomi och verksamhet (Statsunderstödslagen 16 §). Stödmottagaren ska se till att stiftelsen har tillräckliga förutsättningar för att utföra granskningen.

På basis av slutrapporten och en eventuell granskning godkänner stiftelsen de slutliga kostnaderna för och finansieringen av projektet. Om finansieringen av filmprojektet överstiger de slutliga kostnaderna för projektet, drar stiftelsen av skillnaden från stödbelopp som ännu inte betalats. Ifall det översstigande beloppet är större än det obetalda stödbeloppet bör stödmottagaren omedelbart återbetala det översstigande beloppet till stiftelsen.

Återbetalning av statsunderstöd

Statsunderstödslagen (688/2001) 20§

Statsunderstödstagaren skall utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren skall också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Om det belopp som skall återbetalas är högst 100 euro, behöver det inte betalas tillbaka.

Utöver det som är reglerat i statsunderstödslagen (688/2001) 20§ bör man följa följande villkor om återbetalning av stöd:

 • Stödmottagaren är skyldig att omedelbart återbetala stödet eller delar av det ifall stödet inte har använts inom i stödavtalet utsatt tid och stiftelsen inte har godkänt förlängning av användningstiden.
 • På det belopp som återbetalas eller återkrävs skall statsunderstödstagaren räknat från den dag då statsunderstödet betalades ut betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter.
 • I samband med återbetalningen skall stödets mål och ansökningsnummer nämnas.

Stödet skall återbetalas till Finlands filmstiftelses bankkonto:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

5. Avbrytande av utbetalning och återkrav av stöd

Ifall stödmottagaren inte utför återbetalningen enligt statsunderstödslagens 20§, vidtas åtgärder för återkrav enligt 9 § och 10§ i lagen om statlig finansiering för främjande av filmkultur.

9 § Avbrytande av utbetalning

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål hos Centret för konstfrämjande göra en föredragning om avbrytande av utbetalning av ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat, om filmstiftelsen har fått kännedom om en omständighet på grund av vilken utbetalningen av statsunderstödet enligt statsunderstödslagen kan avbrytas. På föredragning av Finlands filmstiftelse beslutar Centret för konstfrämjande om avbrytande av utbetalningen samt om huruvida statsunderstödet ska fortsätta betalas eller upphöra.

Beslut om avbrytande av utbetalning av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl senast två kalenderår efter Finlands filmstiftelses föredragning.

Finlands filmstiftelse ska i sin föredragning ge sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med avbrytande av utbetalning. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

10 § Återkrav

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål underrätta Centret för konstfrämjande om omständigheter som filmstiftelsen fått kännedom om och på grund av vilka ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat kan eller ska återkrävas, enligt vad som föreskrivs i statsunderstödslagen. Centret för konstfrämjande beslutar om återkrav av statsunderstöd.

Beslut om återkrav av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl inom två kalenderår efter Finlands filmstiftelses underrättelse.

Finlands filmstiftelse ska ge Centret för konstfrämjande sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med återkrav. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

Stöden som stiftelsen beviljar grundar sig på lagen om främjande av filmkulturen (1174/2018.) Då stiftelsen har hand om offentliga förvaltningsuppgifter följer stiftelsen förordningar i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och dataskyddslagen (1050/2018).

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är till stiftelsen inlämnade dokument offentliga. Dokument kan också med stöd av lagen förklaras sekretessbelagda och enligt bedömning offentliga. Sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument som innehåller information om privata affärshemligheter.