Stödguide

Verksamhetsstöd för filmfestivaler

Den här stödguiden kompletterar ansökninginformationen om verksamhetsstöd för filmfestivaler. Bekanta dig noggrant med båda innan du skickar in en ansökan.

AnsökningsinformationSå här ansöker du om stöd

Hur gör man en ansökan:

 • Bekanta dig noggrant med ansökningsinformationen och stödguiden.
 • Logga in i ansökningssystemet via Suomi.fi-identifikation.
 • Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:
  1) ansökningsblanketten
  2) bilagor till ansökningen
  3) sökandens bilagor
 • Skicka in ansökningen med bilagor inom ansökningstiden.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och festivalens namn!

1. Allmänt

Syfte

Filmstfitelsens syfte är att främja omfattande utbud och distribution av film. För att nå dessa syften utgår vi från delaktighet, pluralism, mångkulturalism och konstnärlig frihet.

Syftet med stödet är att främja professionell inhemsk och internationell visnings- och distributionsverksamhet samt att säkra kontinuiteten av nationellt betydande filmfestivalers finansiering och verksamhet.

För vem?

Nationellt betydande festivaler ska lämna sin ansökan till stiftelsen, medan övriga festivalers ansökningar ska riktas till Centret för konstfrämjande.

Stödmottagaren bör vara en registrerad sammanslutning.

För vad och hur mycket?

Finlands filmstiftelses verksamhetsstöd för filmfestivaler är ämnat för ordnandet av nationellt betydande festivaler.

Utbildningsministeriet beviljar stiftelsen ett årligen stadgat statsbidrag för stödet.

Tidigare stödbeslut hittar du på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur och när kan man ansöka om stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. bilagor till ansökningen
 3. sökandens bilagor

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga, innan ansökningen görs. Det lönar sig att påbörja förberedelserna för ansökningen i god tid före ansökningstiden går ut.

Sökanden ansvarar för att ansökningen lämnas in inom utsatt tid. 

Ansökningstiden går ut kl 16:00 den dagen ansökningarna skall lämnas in.

Föredragande som behandlar ansökan för verksamhetsstöd:

Ilmari Arnkil

visnings- och distributionsspecialist

• stöd för biografer, distribution och festivaler

+358 9 6220 3035

En bra ansökan gör handläggningen smidig

För att ansökningarna skall kunna bedömas och jämföras sinsemellan, är det väsentligt att ansökningen är tydlig och noggrann.

I en bra ansökning framgår projektets mål, åtgärder, tidtabell och arbetsgrupp tydligt och enhetligt i projektets helhetsplan. Projektets kostnadskalkyl och finansieringsplan stöder planen och målet.

Bilagor och uppdateringar

Observera att ansökningssystemet inte meddelar personalen automatiskt om uppdaterad information eller bilagor. Informera handläggaren om ändringar per e-post.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och filmfestivalens namn.

Förutom de obligatoriska bilagorna kan man bifoga andra kompletterande bilagor.

Om det inte finns någon lämplig bilageform i Ansökningsbilagor-mappen, välj Övriga bilagor.

Vilka villkor bör sökanden uppfylla?

Villkor för att få stöd är att sökanden har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.

Stiftelsen kan vid behov be sökanden lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut. Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Hur bedöms ansökningen?

Vid bedömning av ansökningar beaktas hur omfattande och mångsidigt programutbudet är, nationella och internationella betydelsen både ur publik- och mediesynvinkel, stödmottagarens etablerade ställning som festival och festivalens finansiering.

Verksamhetsstöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen. Vidare beaktas stödmottagarens yrkesmässiga och finansiella förutsättningar för genomförande av projektet. Också stiftelsens tidigare beviljade stöd beaktas vid bedömningen.

Hur fattas beslutet?

Finlands filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller verksamhetsstöd på basis av direktörens presentation. Stiftelsen strävar efter att fatta beslut 8–10 veckor efter att ansökningstiden har gått ut.

Alla sökande får ett skriftligt beslut, som innehåller villkor för stödet och begäran om rättelse med anvisningar. Du får besked om beslutet till den e-postadress du angett I Uppgifter som sökanden.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och i beslutet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

2. Ansökan

Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. ansökningsbilagor
 3. bilagor om sökanden

 

Obligatoriska bilagor för ansökan

Ansökningen kan skickas in, när alla obligatoriska bilagor till ansökningen har laddats ned i ansökningssystemet.

Bilagor om sökanden

Bilagor som gäller sammanslutningen bör laddas ned inom utsatt tid i ansökningssystemet:

Dokumentens offentlighet

Enligt offentlighetsprincipen i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är dokument som lämnats in till Finlands filmstiftelse offentliga. Dokument kan enligt lagen också vara sekretessbelagda och offentliga enligt prövning. Myndighetens sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument, som innehåller uppgifter om privata affärshemligheter eller som omfattas av tystnadsplikt.

3. Beslut och utbetalning av stödet

Ett villkor för utbetalning är att slutredovisningen av festivalens tidigare stöd är godkänd i stiftelsen.

Stödet betalas in på stödmottagarens finska bankkonto i två (2) eller flera rater enligt tidtabellen om stödets utbetalning. Sista raten (10 %) betalas efter att slutredovisningen är godkänd av stiftelsen.

Mellanrapport

Villkor för 2. ratens utbetalning är att stödmottagaren har lämnat in en mellanrapport enligt stiftelsens modell.

I mellanrapporten ska framgå hur kostnaderna och finansieringen för projektet har utfallit i förhållande till budgeten samt en uppskattning av kommande kostnader och finansiering. Stiftelsen kan vid behov anhålla om tilläggsutredningar för godkännandet av mellanrapporten.

Filmstiftelses logotyp

Då stiftelsen har beviljat festivalstöd är stödmottagaren skyldig att i möjligt material nämna det beviljade stödet med stiftelsens logo eller annan kredit, t.ex. “Finlands filmstiftelse har beviljat stöd för detta
projekt”.

Logotyp

4. Uppföljning

Stiftelsen följer upp hur stödet används. Stiftelsen har rätt att göra nödvändiga granskningar i anslutning till utbetalningen av stödet och uppföljningen av hur det används. Stiftelsen kan också skjuta upp utbetalningen på grund av granskningarna.

Uppföljning av stödmottagarens projekt

Stödmottagaren ska föra bok över verksamheten på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen samt iaktta god bokföringssed. Stödmottagaren ska ordna den ekonomiska uppföljningen av projektet så, att bokföringens samband med produktionsbolagets bokslut och produktionens kostnads- och slutrapporter, s.k. ”audit trail”, kan verifieras av en tredje part på ett tillförlitligt, heltäckande och transparent sätt.

Stiftelsen har alltid rätt att granska stödmottagarens bokföring och administration i sin helhet.

Stödmottagaren är skyldig att förse sin bokförare och revisor med filmprojektets stödavtal och alla dess bilagor. Ifall stödmottagaren försummar denna skyldighet, har stiftelsen rätt att förse den bokförare och revisor som nämns i stödavtalet med dessa dokument.

Stödmottagaren ska beakta stiftelsens anvisningar för bokföring (2021, pdf) samt delge sin bokförare och revisor dessa för kännedom.

Förlängning av användningstid

Av särskilda skäl kan man ansöka skriftligt om förlängning av användningstiden.

Ladda ned ansökningen om förlängning av användningstid i ansökningssystemets Rapportering och slutrapport -mapp på bilagenamnet Ansökning om förlängd användningstid i slutrapporten.

Skicka information per e-post om att du laddat ned en begäran om extra tid i ansökningssystemet till den föredragande som behandlar stödet.

Anmälningsplikt

Stödmottagaren bör förse filmstiftelsen med korrekt och tillräcklig information för uppföljning av stödavtalets villkor.

Stödmottagaren bör direkt meddela stiftelsen om alla ändringar som kan påverka genomförandet av stödprojektet eller användningen av stödet. Även förändringar i projektets kvalitet, omfattning eller finansiering räknas som förändringar som påverkar användningen av stödet. Stiftelsen har också alltid rätt att anhålla om ytterligare information om särskilda faser och följa projektets utveckling.

En skriftlig utredning av förändringar ska skickas per e-post till den föredragande som behandlar stödet. Grunden till utredningen är stödavtalet mellan stödmottagaren och filmstiftelsen, vars villkor man inte kan avvika från utan stiftelsens skriftliga samtycke.

5. Slutredovisning

Ladda ned bilagor till slutredovisning i ansökningssystemet i Rapportering och slutrapport –mappen.

Stödmottagaren ska lämna in en slutredovisning till stiftelsen inom utsatt tid.

Festivaler som får stöd skall tillhandahålla Finlands filmstiftelse statistik över alla visningar som en del av slutrapporten.

Kontrollförfarande

Ladda ned bilagor till slutredovisning i ansökningssystemet i Rapportering och slutrapport –mappen.

Skicka ett meddelande om att slutredovisningen finns i systemet per e-post till redovisningsexpert Pirjo Harmainenpirjo.harmainen@ses.fi.

Det automatiska meddelandet om att slutrapporten fattas försvinner inte förrän stödrapporten är godkänd av stiftelsen och den sista raten av stödet är betald.

På Betalningsuppgifter-sidan i ansökningen ser du, när stödraterna betalats.

Stiftelsen kan vid behov be stödmottagaren lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver för att kunna godkänna slutrapporten. Stiftelsen har rätt att i samband med utbetalning av statsunderstöd och övervakning av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens 17 ekonomi och verksamhet (Statsunderstödslagen 16 §).

Stödmottagaren ska se till att stiftelsen har tillräckliga förutsättningar för att utföra granskningen.

På basis av slutrapporten och en eventuell granskning godkänner stiftelsen de slutliga kostnaderna för och finansieringen av projektet.

Stödet får användas enbart för ändamål som överensstämmer med stödbeslutet. Stödet tillsammans med andra offentliga stöd får inte överstiga de godkända kostnaderna. 

Återbetalning av statsunderstöd

Statsunderstödslagen (688/2001) 20§

Statsunderstödstagaren skall utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren skall också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Om det belopp som skall återbetalas är högst 100 euro, behöver det inte betalas tillbaka.

Utöver det som är reglerat i statsunderstödslagen (688/2001) 20§ bör man följa följande villkor om återbetalning av stöd:

 • Stödmottagaren är skyldig att omedelbart återbetala stödet eller delar av det ifall stödet inte har använts inom i stödavtalet utsatt tid och stiftelsen inte har godkänt förlängning av användningstiden
 • På det belopp som återbetalas eller återkrävs skall statsunderstödstagaren räknat från den dag då statsunderstödet betalades ut betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter
 • I samband med återbetalningen skall stödets mål och ansökningsnummer nämnas

Stödet skall återbetalas till Finlands filmstiftelses bankkonto:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

6. Avbrytande av utbetalning och återkrav av stöd

Ifall stödmottagaren inte utför återbetalningen enligt statsunderstödslagens 20§, vidtas åtgärder för återkrav enligt 9 § och 10§ i lagen om statlig finansiering för främjande av filmkultur.

9 § Avbrytande av utbetalning

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål hos Centret för konstfrämjande göra en föredragning om avbrytande av utbetalning av ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat, om filmstiftelsen har fått kännedom om en omständighet på grund av vilken utbetalningen av statsunderstödet enligt statsunderstödslagen kan avbrytas. På föredragning av Finlands filmstiftelse beslutar Centret för konstfrämjande om avbrytande av utbetalningen samt om huruvida statsunderstödet ska fortsätta betalas eller upphöra.

Beslut om avbrytande av utbetalning av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl senast två kalenderår efter Finlands filmstiftelses föredragning.

Finlands filmstiftelse ska i sin föredragning ge sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med avbrytande av utbetalning. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

10 § Återkrav

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål underrätta Centret för konstfrämjande om omständigheter som filmstiftelsen fått kännedom om och på grund av vilka ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat kan eller ska återkrävas, enligt vad som föreskrivs i statsunderstödslagen. Centret för konstfrämjande beslutar om återkrav av statsunderstöd.

Beslut om återkrav av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl inom två kalenderår efter Finlands filmstiftelses underrättelse.

Finlands filmstiftelse ska ge Centret för konstfrämjande sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med återkrav. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

Stöden som stiftelsen beviljar grundar sig på lagen om främjande av filmkulturen (1174/2018.) Då stiftelsen har hand om offentliga förvaltningsuppgifter följer stiftelsen förordningar i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och dataskyddslagen (1050/2018).

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är till stiftelsen inlämnade dokument offentliga. Dokument kan också med stöd av lagen förklaras sekretessbelagda och enligt bedömning offentliga. Sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument som innehåller information om privata affärshemligheter.