Tukiopas

Elokuvafestivaalin toimintatuki

Tämä tukiopas täydentää elokuvafestivaalin toimintatuen hakuilmoitusta. Tutustu molempiin huolella ennen tukihakemuksen jättämistä.

HakuilmoituksetNäin haet tukia

Näin teet hakemuksen:

 • Perehdy huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.
 • Kirjaudu Suomi.fi-tunnistautumisen kautta tukihakemusjärjestelmään.
 • Täytä järjestelmässä hakemus. Hakemus koostuu seuraavista osioista:
  1) hakemuslomake
  2) hakemuksen liitteet
  3) hakijan liitteet
 • Lähetä hakemus liitteineen määräaikaan mennessä.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiön hakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja hankkeen nimi!

1. Yleistä

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus. 

Tuen tarkoituksena on edistää elokuvan kotimaista ja kansainvälistä ammattimaista esitys- ja levitystoimintaa, ja turvata valtakunnallisesti merkittävien elokuvafestivaalien toiminnan ja rahoituksen jatkuvuus.

Kenelle?

Valtakunnallisesti merkittävät festivaalit toimittavat hakemuksensa säätiöön, muut festivaalit Taiteen edistämiskeskukseen.

Tuenhakijan tulee olla rekisteröity yhteisö.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?

Suomen elokuvasäätiö myöntää elokuvafestivaalin toimintatukea valtakunnallisesti merkittävien festivaalien järjestämistä varten.

Tukea varten opetusministeriö myöntää elokuvasäätiölle vuosittain vahvistetun valtionavustuksen.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten ja milloin tukea haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

 1. hakemuslomake
 2. hakemuksen liitteet
 3. hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen. Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Elokuvafestivaalin toimintatukihakemuksia käsittelee:

Ilmari Arnkil

esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija

• teatterien, levittäjien ja festivaalien tuet

+358 9 6220 3035

Hyvä hakemus ja sujuva asiointi

Hakemusten arvioinnin ja keskinäisen vertailun kannalta on oleellista, että hakemus on selkeä ja huolellisesti laadittu kokonaisuus.

Hyvässä hakemuksessa hankkeen kokonaissuunnitelmasta käy selkeästi ja tiiviisti ilmi hankkeen tavoitteet, toteutustapa ja aikataulu sekä työn toteuttajat. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma tukevat hankkeen suunnitelmaa ja tavoitteita. 

Liitteiden ja tietojen päivittäminen

Huomioithan, että elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmä ei automaattisesti ilmoita säätiön työntekijöille järjestelmään päivitetyistä tiedoista ja liitteistä. Kerro asiasta hakemusta käsittelevälle henkilölle sähköpostitse.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön tukihakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja elokuvafestivaalin nimi.

Pakollisten liitteiden lisäksi hakemukseen voi liittää muita täydentäviä liitteitä.

Jos Hakemuksen liitteet -pudotusvalikosta ei löydy valmiiksi nimettyä liitetyyppiä, valitse Muut liitteet.

Mitä ehtoja hakijan tulee täyttää?

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on, että tuenhakija on noudattanut aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.

Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta. Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen, eikä elokuvasäätiön pyytämiä tietoja tai lisäselvityksiä ole toimitettu määräaikaan mennessä täydennyspyynnöstä huolimatta.

Millä perusteella hakemusta arvioidaan?

Hakemusta arvioitaessa otetaan huomioon ohjelmiston laajuus ja monipuolisuus, valtakunnallinen ja kansainvälinen merkittävyys niin yleisön kuin median näkökulmasta, tuenhakijan vakiintunut asema festivaalitoimijana sekä festivaalin rahoituspohja.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemuksen arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan,  jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat. Lisäksi huomioidaan tuenhakijan ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Miten päätös tehdään?

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää elokuvafestivaalin toimintatukea koskevat valtionavustusasiat elokuvasäätiön johtajan esittelystä. Saapunut hakemus käsitellään seuraavassa elokuvasäätiön hallituksen kokouksessa. Päätökset pyritään tekemään noin 8–10 viikkoa hakemuksen saapumisesta liitteineen.

Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (HE 1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

2. Elokuvafestivaalin toimintatukihakemus

Tee tukihakemusjärjestelmässä hakemus, joka koostuu seuraavista osioista:

 1. hakemuslomake
 2. hakemuksen liitteet
 3. hakijan liitteet/tiedot

Tukihakemuksen pakolliset liitteet

Hakemuksen voi lähettää, kun kaikki pakolliset hakemusliitteet ovat ladattu tukihakemusjärjestelmään.

Hakijan liitteet

Hakijaa koskevat asiakirjat tulee ladata viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä tukihakemusjärjestelmään Hakijan liitteisiin:

Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.

3. Myönteinen tukipäätös ja tuen maksaminen

Tuen maksamisen edellytys on, että edellisen festivaalituen loppuselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä. Elokuvafestivaalin toimintatuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille kahdessa tai useammassa erässä tuen maksatuksesta laaditun aikataulun mukaisesti. Viimeinen erä 10 % maksetaan loppuselvityksen tultua hyväksytyksi elokuvasäätiössä.

Väliselvitys

2. maksuerän maksamisen edellytys on, että tuensaaja on toimittanut säätiölle säätiön vahvistaman mallin mukaan laaditun väliselvityksen.

Väliselvityksestä tulee käydä eritellysti ilmi hankkeen kustannusten ja rahoituksen toteutuminen suhteessa budjetoituun sekä arvio tulevista kustannuksista ja rahoituksesta. Säätiö voi pyytää väliselvityksen hyväksymiseksi tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuensaajalta.

Elokuvasäätiön logo

Tuen saajan tulee ilmoittaa mahdollisissa julkaisuissaan saamastaan elokuvasäätiön myöntämästä tuesta esimerkiksi lauseella: ”Tähän toimintaan olemme saaneet tukea Suomen elokuvasäätiöltä” ja/tai käyttämällä elokuvasäätiön logoa.

Säätiön logot

4. Valvonta

Elokuvasäätiö seuraa ja valvoo tuen käyttöä. Elokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa tuen maksamisesta ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia. Elokuvasäätiö voi myös lykätä tuen maksamista tarkastusten ajaksi.

Tuensaajan projektiseurannan järjestäminen

Tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tuensaajan tulee järjestää hankkeen taloudellinen seuranta siten, että ”audit trail” eli kirjausten yhteys tuensaajan tilinpäätökseen ja hankkeen kulu- ja loppuselvityksiin on luotettavasti, aukottomasti ja läpinäkyvästi todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta. 

Elokuvasäätiöllä on aina oikeus tuensaajan kirjanpidon ja hallinnon tarkastamiseen kokonaisuudessaan. Tuensaajan on huomioitava ja annettava kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tiedoksi elokuvasäätiön ohjeet ja suositukset kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastusperiaatteista.

Tuensaaja on velvollinen toimittamaan kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tämän tukioppaan, hakuilmoituksen, sekä tuen kohteena olevan hankkeen hakemuksen kaikkine liitteineen. Tuensaajan laiminlyödessä tämän velvollisuutensa, elokuvasäätiöllä on oikeus toimittaa kyseiset asiakirjat hakijan kirjanpitäjälle ja tilintarkastajalle.

Ilmoitusvelvollisuus

Tuensaajan tulee antaa Suomen elokuvasäätiölle oikeat ja riittävät tiedot tukipäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi.

Tuensaajan tulee ilmoittaa viipymättä säätiölle kaikista muutoksista, joka vaikuttaa tuen käyttötarkoituksen toteutumiseen tai tuen käyttöön. Tuen käyttöön vaikuttavia muutoksia ovat myös tuettavan festivaalin toteuttamisen laadussa, laajuudessa tai rahoituksessa tapahtuvat muutokset. Säätiöllä on lisäksi aina oikeus saada tuensaajalta hankkeen kulloistakin tilannetta koskevia tietoja sekä seurata hankkeen kehittymistä.

Säätiö voi tuensaajan kirjallisesta hakemuksesta erityisestä syystä muuttaa tuen käyttösuunnitelmaa ja -aikaa sekä ehtoja. Tätä koskeva hakemus on tehtävä ennen tuen maksuaikataulun mukaista loppuselvityspäivämäärää. Kirjallinen selvitys muutoksesta tulee lähettää sähköpostitse tuen esittelijälle.

5. Loppuselvitys

Loppuselvityksen liitteet ladataan tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon.

Loppuselvitys on annettava elokuvasäätiölle tuen maksatuksesta laaditun aikataulun mukaisesti.

Tukea saanut festivaali on velvoitettu toimittamaan elokuvasäätiöön katsojatilastot kaikista näytöksistä tuen loppuselvityksen yhteydessä.

Tarkastusmenettely

Lataa loppuselvitys tukihakemusjärjestelmään Raportointi- ja loppuselvityskansioon.

Lähetä tieto tukihakemusjärjestelmään ladatusta loppuselvityksestä sähköpostilla taloushallinnon asiantuntija Pirjo Harmaiselle, pirjo.harmainen@ses.fi.

Loppuselvitys puuttuu -automaattiviesti poistuu vasta, kun tukiselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä ja tuen viimeinen maksuerä on maksettu.

Hakemuksen Maksutiedot-näkymästä näet, koska tuen maksuerät on maksettu.

Elokuvasäätiö voi pyytää loppuselvityksen hyväksymiseksi tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuensaajalta. Suomen elokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia (valtionavustuslaki 16 §).

Tuensaajan on huolehdittava siitä, että elokuvasäätiöllä on oikeat ja riittävät tiedot tarkastuksen suorittamiseen.

Loppuselvityksen perusteella elokuvasäätiö hyväksyy hankkeen lopulliset kustannukset ja rahoituksen.

Tukea saa käyttää ainoastaan tukipäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Yleisavustuksena myönnetty tuki ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää.

Valtionavustuksen palauttaminen

Valtionavustuslaki (688/2001) 20§:

Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

Valtionavustuslain (688/2001) 20§:ssä säädetyn lisäksi on noudatettava seuraavia tuen palauttamista koskevia ehtoja:

 • tuen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan tuen tai osan siitä, jos avustusta ei ole käytetty
  sen ajan kuluessa, jolloin se on tuen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan käytettävä, mikäli
  elokuvasäätiö ei ole myöntänyt haettua lisäaikaa
 • palautettava määrälle on maksettava korkolain (633/1982) 3§:n 2 momentin mukaista vuotuista
  korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Korko lasketaan tuen viimeistä maksupäivästä palautukseen suorituspäivään.
 • Palautuksen yhteydessä on mainittava viestikentässä tuen kohde ja hakemusnumero.

Tuki tulee palauttaa Suomen elokuvaelokuvasäätiön pankkitilille:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

6. Maksatuksen keskeytys ja takaisinperintä

Mikäli tuensaaja ei palauta tukea elokuvasäätiölle valtionavustuslain 20 §:n mukaisesti, tuen tai sen osan takaisinperintään ryhdytään valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen annetun lain 9 § ja 10§ :n mukaisesti.

9 § Maksatuksen keskeytys

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten maksatuksen keskeyttämiseen liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä tehtävä Taiteen  edistämiskeskukselle esitys elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämisestä, jos elokuvasäätiön tietoon on tullut seikka, jonka nojalla valtionavustuksen maksaminen voidaan valtionavustuslain mukaan keskeyttää. Taiteen edistämiskeskus päättää maksatuksen keskeyttämisestä sekä valtionavustuksen maksamisen jatkamisesta tai lopettamisesta Suomen elokuvasäätiön esityksen perusteella.

Päätös valtionavustuksen maksamisen keskeyttämisestä on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön esityksestä.

Maksamisen keskeyttämistä koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on liitettävä esitykseensä riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten maksatuksen keskeyttämistä koskevissa asioissa.

10 § Takaisinperintä

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten takaisinperintään liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä ilmoitettava Taiteen edistämiskeskukselle elokuvasäätiön tietoon tulleesta seikasta, jonka nojalla elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen takaisinperintään voidaan tai tulee valtionavustuslain mukaan ryhtyä. Taiteen edistämiskeskus päättää valtionavustuksen takaisinperinnästä.

Takaisinperintäpäätös on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön ilmoituksesta.

Takaisinperintää koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on toimitettava Taiteen edistämiskeskukselle riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten takaisinperintää koskevissa asioissa.

Säätiön myöntämät tuet perustuvat elokuvakulttuurin edistämisestä annettuun lakiin (1174/2018). Myönnettyyn tukeen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Julkista hallintotehtävää hoidettaessa säätiö noudattaa, hallintolain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa lain (621/1999), kielilain (423/2003), saamen kielilain (1086/2003), arkistolain (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa lain (13/2003) ja tietosuojalain (9/2018) säädöksiä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.