Hakuilmoitus: Elokuvateatterin laitehankinta- ja kunnostustuki

Kenelle

Tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai rekisteröidylle yhdistykselle sekä elokuvateatteritoimintaa ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle. Perustelluista syistä tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle toiminimelle.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 7.8.2024 16:00

Päätös

Päätökset julkaistaan 11.10.2024 mennessä.

Hakuaika

Haku päättyy 7.8.2024 klo 16:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Laitehankinta- ja kunnostustuen tavoitteena on taata laadullisesti korkeatasoinen ja ammattimainen elokuvateatteritoiminta kaikkialla Suomessa.

Kenelle?

Tukea voidaan myöntää pienen, olemassa olevan elokuvateatterin (1–3 salia) laitehankinta- ja kunnostushankkeisiin. 1.1.2024 alkaen olemassa oleva teatteri voi saada tukea vain yhteen projektorihankintaan vuodessa. Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden pienen tai keskisuuren elokuvateatterin (1–5 salia) laitehankintoihin ja rakentamiseen.

Tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle yhteisölle sekä elokuvateatteritoimintaa ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle.
Perustelluista syistä tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle toiminimelle.

Hakemusta arvioitaessa otetaan huomioon elokuvateatterin ammattimaisen ja säännöllisen toiminnan edellytykset sekä taloudelliset edellytykset.

Ammatillisten edellytysten näkökulmasta on keskeistä, että teatterin omistajataho hallitsee elokuvateatterin ohjelmistosuunnittelun, yleisökontaktien rakentamisen, markkinoinnin ja teatterin taloudenpidon. Taloudellisten edellytysten näkökulmasta on puolestaan keskeistä, että teatterin omistajalla on tarvittava omarahoitusosuus hankkeiden rahoittamiseen.

Tuensaannin edellytyksenä on, että tuen kohteena olevaa elokuvateatteria käytetään ajallisesti tai sen tilakapasiteetista käytetään vuodessa vähintään 80 prosenttia kulttuurisiin tarkoituksiin, kun kyseessä on pysyvä elokuvateatteri.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tukea voidaan myöntää elokuvateattereiden teknisiin laitehankintoihin sekä esitys- ja yleisötilojen kunnostamiseen sekä elokuvan saavutettavuutta eri vammaisryhmille edistäviin hankkeisiin. Myös teatterin energiansäästöön kuuluvat tai muut Green Screen -hankkeet ovat tukikelpoisia.

Tukea voidaan myöntää elokuvateatterin perustamiskustannuksiin ja sellaisiin laitehankintoihin (satelliittiyhteys, laajakaistayhteyden parantaminen jne.), jotka mahdollistavat elokuvien ohella myös muun kulttuuritarjonnan (mm. event cinema) esittämisen.

Tuen määrä

Laitehankinta- ja kunnostustukea voidaan myöntää enintään 200 000 euroa ja enintään 70 % säätiön hyväksymistä kustannuksista.

Kustannusarviossa huomioidaan hankkeen kustannukset ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.
Hakemus koostuu seuraavista osioista:

 • hakemuslomake
 • hakemuksen liitteet
 • hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon tukioppaaseen.

Ohje tukihakemusjärjestelmän käyttöön

Hakemuksen liitteet

Viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä tuenhakijan tulee ladata tukihakemusjärjestelmään tukihakemuksen liitteinä:

 • elokuvasäätiön hakulomake
 • hankintojen tarjoukset, vähintään 2 kpl kustakin vähintään 20 000 € (alv. 0%) hankinnasta
 • teatterin toimintasuunnitelma, sisältäen kuvauksen hankkeen vaikutuksista teatterin toimintaan
 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • teatterin vuokrasopimus tai muu selvitys tilojen omistuksesta tai hallinnasta
 • muut rahoitussopimukset (mikäli hankkeessa on kolmannen osapuolen rahoitusta)

Hakulomakkeet löytyvät säätiön kotisivuilta:

Lomakkeet ja ohjeet

Hakijan liitteet:

 • viimeiseksi valmistunut, tilintarkastajan hyväksymä ja allekirjoittama tilinpäätös sisältäen:
 • tilipäätöksen kaikki osat
 • tilintarkastuskertomuksen (jos hakija on OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan)
 • voimassa oleva, enintään 6 kuukautta vanha kaupparekisteriote tai yhdistysrekisteriote
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista työeläkevakuutusmaksuista (TyeL)
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)

Osakasluettelo toimitetaan hakijan liitteisiin kerran ja päivitetään, mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia.

HUOM! Hakemusjärjestelmässä on erilliset osiot hakemuksen ja hakijan liitteille. Liitteet on ladattava oikeaan paikkaan yllä esitetyn jaottelun mukaisesti.

HUOM! Mikäli jotakin liitettä ei ole mahdollista toimittaa, täytyy puuttuvista liitteistä tehdä selvitys, joka liitetään hakemuksen liitteeksi. Hyväksyttäviä puutoksia ovat esimerkiksi kaupparekisteriote, jos hakija ei kuulu kaupparekisteriin. Kuntien ja kuntayhtymien ei tarvitse toimittaa hakijan liitteitä.

Kaikki allekirjoitettavat dokumentit voi allekirjoittaa myös sähköisellä allekirjoituksella.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Elokuvateattereiden laitehankinta- ja kunnostustuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun.

Hakemusten arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita.

Huomioon otetaan hankkeen toteutettavuus ja merkittävyys. Lisäksi huomioidaan tuenhakijan ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi sekä elokuvasäätiön käytettävissä olevat määrärahat. Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa.

Tukea myönnettäessä arvioidaan myös, onko elokuvateatterilla jatkuvat toimintaedellytykset paikkakunnalla ja onko sen esitystoiminta ammattimaista ja säännöllistä ympäri vuoden.

Tukea myönnetään ensisijaisesti pienten ja keskisuurten kuntien elokuvateattereiden teknisiin laitehankintoihin sekä esitys- ja yleisötilojen kunnostamiseen.

Erityisehdot

Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on toimittanut elokuvatilaston ylläpitämisen edellyttämät oikeat ja ajantasaiset tiedot. Tuensaannin edellytyksenä on myös, että hakija on toimittanut ajantasaiset tiedot teattereistaan elokuvasäätiölle.

1.8.2024 alkaen, elokuvasalien kunnostushankkeissa tuen saamisen edellytyksenä on, että hakija asennuttaa induktiosilmukan kunnostettavaan saliin, mikäli salissa ei entuudestaan ole toimivaa induktiosilmukkaa. Induktiosilmukan kuuluvuus tulee mitata ja kuuluvuuskartta tulee asettaa asiakkaiden nähtäville. Induktiosilmukan kustannukset on mahdollista sisällyttää hakemukseen.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on mm., että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista. Jos tuenhakijalla on useampia hankkeita tukisuhteessa säätiöön, tuensaajan hankkeita voidaan tältä osin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Säätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tuenhakijaa täydentämään aiemmin säätiölle toimittamaansa aineistoa.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on, että kaikista vähintään 20 000 euroa + ALV arvoisista hankinnoista on pyydetty tarjous useammalta kuin yhdeltä tavaran- tai palveluntoimittajalta. Tarjoukset liitetään hakemuksen liitteiksi. Tuen kohteena olevan hankkeen kulut on kirjattava omalle kustannuspaikalleen hakijan kirjanpidossa. Intressiyhtiöiden väliset hankinnat on kirjattava katteettomina. Tuensaajan on vakuutettava riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti tuella hankittu omaisuus.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää laitehankinta- ja kunnostustuet elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset julkaistaan 11.10.2024 mennessä.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Tuen maksaminen

Laitehankinta- ja kunnostustuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille kahdessa erässä: ensimmäinen erä (80 % tukisummasta) tukipäätöksen jälkeen ja toinen erä (20 %) kun tuen loppuselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä. Ohjeet loppuselvityksen tekemiseen ja tukien selvitysajat löytyvät Esityksen tukien tukioppaasta. 

Lisätietoa

Esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, p. 09 6220 3035

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukimuodon tukioppaaseen

Tukiopas

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä