Hakuilmoitus: Elokuvateatterin laitehankinta- ja kunnostustuki

Kenelle

Tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai rekisteröidylle yhdistykselle sekä elokuvateatteritoimintaa ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle. Perustelluista syistä tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle toiminimelle.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 5.11.2021 23:59

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 50.

Hakuaika

Haku päättyy 5.11.2021 klo 23:59.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Laitehankinta- ja kunnostustuen tavoitteena on taata laadullisesti korkeatasoinen ja ammattimainen elokuvateatteritoiminta kaikkialla Suomessa.

Kenelle?

Tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai rekisteröidylle yhdistykselle sekä elokuvateatteritoimintaa ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle.

Perustelluista syistä tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle toiminimelle.

Hakemusta arvioidessa otetaan huomioon elokuvateatterin ammattimaisen ja säännöllisen toiminnan edellytykset sekä taloudelliset edellytykset.

Ammatillisten edellytysten näkökulmasta on keskeistä, että teatterin omistajataho hallitsee elokuvateatterin ohjelmistosuunnittelun, yleisökontaktien rakentamisen, markkinoinnin ja teatterin taloudenpidon. Taloudellisten edellytysten näkökulmasta on puolestaan keskeistä, että teatterin omistajalla on tarvittava omarahoitusosuus hankkeiden rahoittamiseen.

Tuensaannin edellytyksenä on, että tuen kohteena olevaa elokuvateatteria käytetään ajallisesti tai sen tilakapasiteetista käytetään vuodessa vähintään 80 prosenttia kulttuurisiin tarkoituksiin.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tukea voidaan myöntää elokuvateattereiden teknisiin laitehankintoihin sekä esitys- ja yleisötilojen kunnostamiseen sekä elokuvan saavutettavuutta eri vammaisryhmille edistäviin hankkeisiin. Myös teatterin energiansäästöön kuuluvat tai muut Green Screen -hankkeet ovat tukikelpoisia.

Tukea voidaan myöntää elokuvateatterin perustamiskustannuksiin ja sellaisiin laitehankintoihin (satelliittiyhteys, laajakaistayhteyden parantaminen jne.), jotka mahdollistavat elokuvien ohella myös muun kulttuuritarjonnan (mm. event cinema) esittämisen.

 

Tuen määrä

Laitehankinta- ja kunnostustukea voidaan myöntää enintään 200 000 euroa ja enintään 70 % säätiön hyväksymistä kustannuksista.

Kustannusarviossa huomioidaan hankkeen kustannukset ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje tukihakemusjärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Pakolliset liitteet

Viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä tuenhakijan tulee ladata tukihakemusjärjestelmään tukihakemuksen liitteinä:

Hakemuksen liitteet:

 • elokuvasäätiön hakulomake
 • hankintojen tarjoukset, vähintään 2 kpl kustakin vähintään 20 000 € (alv. 0%) hankinnasta
 • teatterin toimintasuunnitelma
 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • teatterin vuokrasopimus tai muu selvitys tilojen omistuksesta tai hallinnasta
 • muut rahoitussopimukset
 • Elokuvasäätiön loppuselvityslomake*
 • Ote kirjanpidosta, kattaen hankkeen kustannuspaikan*
 • Kirjallinen raportti hankkeen toteutumisesta suunnitelmaan nähden*

*Liitetään loppuselvitysvaiheessa

Hakulomakkeet löytyvät säätiön kotisivuilta:

Lomakkeet ja ohjeet

Hakijan liitteet:

 • viimeiseksi valmistunut, tilintarkastajan hyväksymä ja allekirjoittama tilinpäätös sisältäen:
 • tilipäätöksen kaikki osat
 • tilintarkastuskertomuksen (jos hakija on OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan)
 • voimassa oleva, enintään 6 kuukautta vanha kaupparekisteriote tai yhdistysrekisteriote
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)
  Osakasluettelo toimitetaan hakijan liitteisiin kerran ja päivitetään, mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia.

HUOM! Hakemusjärjestelmässä on erilliset osiot hakemuksen ja hakijan liitteille. Liitteet on ladattava oikeaan paikkaan yllä esitetyn jaottelun mukaisesti.

HUOM! Mikäli jotakin liitettä ei ole mahdollista toimittaa, täytyy puuttuvista liitteistä tehdä selvitys, joka liitetään hakemuksen liitteeksi. Hyväksyttäviä puutoksia ovat esimerkiksi kaupparekisteriote, jos hakija ei kuulu kaupparekisteriin.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Elokuvateattereiden laitehankinta- ja kunnostustuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun.

Hakemusten arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita.

Huomioon otetaan hankkeen toteutettavuus ja merkittävyys. Lisäksi huomioidaan tuenhakijan ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi sekä elokuvasäätiön käytettävissä olevat määrärahat. Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa.

Tukea myönnettäessä arvioidaan myös, onko elokuvateatterilla jatkuvat toimintaedellytykset paikkakunnalla ja onko sen esitystoiminta ammattimaista ja säännöllistä ympäri vuoden.

Tukea myönnetään ensisijaisesti pienten ja keskisuurten kuntien elokuvateattereiden teknisiin laitehankintoihin sekä esitys- ja yleisötilojen kunnostamiseen.

Erityisehdot

Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on toimittanut elokuvatilaston ylläpitämisen edellyttämät oikeat ja ajantasaiset tiedot. Tuensaannin edellytyksenä on myös, että hakija on toimittanut ajantasaiset tiedot teattereistaan elokuvasäätiölle.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on mm., että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista. Jos tuenhakijalla on useampia hankkeita tukisuhteessa säätiöön, tuensaajan hankkeita voidaan tältä osin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Säätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tuenhakijaa täydentämään aiemmin säätiölle toimittamaansa aineistoa.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on, että kaikista vähintään 20 000 euroa + ALV arvoisista hankinnoista on pyydetty tarjous useammalta kuin yhdeltä tavaran- tai palveluntoimittajalta. Tarjoukset liitetään hakemuksen liitteiksi. Tuen kohteena olevan hankkeen kulut on kirjattava omalle kustannuspaikalleen hakijan kirjanpidossa. Tuensaajan on vakuutettava riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti tuella hankittu omaisuus.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta. Hakuajan päättymisen jälkeen toimitetut hakemukset käsitellään seuraavalla hakukierroksella.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää laitehankinta- ja kunnostustuet elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 50.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Tuen maksaminen
Laitehankinta- ja kunnostustuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille kahdessa erässä: ensimmäinen erä (80 % tukisummasta) tukipäätöksen jälkeen ja toinen erä (20 %) kun tuen loppuselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä.

Lisätiedot

Ulla Leisio

esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija

• sijaisuus 2.8.2021–28.2.2022
• teatterien ja levittäjien tuet

+358 9 6220 3035

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Tukioppaat

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä