Ansökningsinformation: Stöd för anskaffning av utrustning och renovering

För vem?

Stödet kan beviljas ett företag eller en förening som ansvarar för biografverksamhet samt en kommun eller en samkommun som bedriver biografverksamhet. Av befogade skäl kan stödet beviljas en firma.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 5.11.2021 23:59

Beslut

Beslut görs under vecka 50.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 5.11.2021 kl 23:59.

Syfte

Målet för Finlands filmstiftelse är att främja ett omfattande och mångsidigt utbud och distribution av filmer genom att förbättra tillgängligheten och spridningen av inhemska filmer via olika distributionskanaler och plattformar, samt att främja ett mångsidigt utbud av internationella filmer i Finland.

Syftet med stödet för anskaffning av utrustning och renovering är att garantera högklassig och professionell biografverksamhet i hela Finland.

För vem?

Stödet för anskaffning av utrustning och renovering kan beviljas ett företag eller en förening som är registrerad i Finland och som ansvarar för biografverksamhet samt en kommun eller en samkommun som bedriver biografverksamhet.

Av befogade skäl kan stödet beviljas en firma som är registrerad i Finland och som ansvarar för biografverksamhet.

Vid bedömning av ansökningar tar vi hänsyn till förutsättningarna för professionell och regelbunden verksamhet av biografen samt till dess ekonomiska förutsättningar.

Beträffande professionella förutsättningar är det avgörande att biografens ägare kan planera repertoaren och skapa publikkontakter samt behärskar marknadsföring och ekonomi. Beträffande ekonomiska förutsättningar är det avgörande att biografens ägare har tillräcklig andel egna medel för finansiering av projektet.

En förutsättning för att beviljas stödet är att minst 80% av biografens årliga tid- eller utrymmeskapacitet används till kulturella ändamål.

För vad och hur mycket?

Stödet för anskaffning av utrustning och renovering kan beviljas för biografers inköp av teknisk utrustning, för renovering av salonger, foajéer och andra utrymmen och för projekt som främjar tillgängligheten till biografer för olika grupper av personer med funktionshinder. Projekt som sänker biografers energiförbrukning och andra gröna filmprojekt uppfyller också kraven för att erhålla stöd.

Stöd kan beviljas för kostnader att upprätta en biograf och för inköp av utrustning (satellitanslutning, förbättrad bredbandsanslutning etc.) som möjliggör förevisning av andra kulturella konstformer (mm. event cinema).

Stödbeloppet
Stöd för anskaffning av utrustning och renovering kan beviljas upp till högst 200 000 euro och upp till 70% av de kostnader som godkänts av stiftelsen.

Kostnadskalkylen beräknas för projektkostnader exklusive moms. Om bidragsmottagaren inte har rätt till momsavdrag kan kostnaderna godkännas med moms.

Tidigare stödbeslut hittas på tukipäätökset-webbsidan.

Hur ansöker man?

Ansökningen sker via ansökningssystemet genom att man skickar ansökningen med bilagor till filmstiftelsen före tidsfristen som står angiven i bidragstillkännagivandet.

Sökandena fyller i ansökningssystemet i en ansökning som består av en elektronisk blankett och nedladdningsbara obligatoriska bilagor.

Instruktioner för ansökningssystemet

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Obligatoriska bilagor

Sökanden måste skicka följande bilagor till ansökningssystemet före sista inlämningsdag:

Ansökningsbilagor:

 • filmstiftelsens ansökningsformulär
 • offerter på inköp, minst två för varje inköp på minst 20 000 euro (exklusive moms)
 • verksamhetsplan för biograf
 • kostnadskalkyl och ekonomisk plan
 • biografens hyresavtal eller annat intyg om ägarskap eller kontroll över anläggningarna
 • andra finansieringsavtal
 • Filmstiftelsens slutliga rapportformulär*
 • Ett kontoutdrag som visar kostnadsställe för projektet*
 • En skriftlig rapport om implementeringen av projektet i förhållande till planen*

* Bifogas under den sista rapporteringsfasen

Ansökningsformulär finns på stiftelsens webbsida:

Blanketter

Bilagor om den sökande:

 • Det senaste bokslutet som godkänts och signerat av en revisor, inklusive:
  – alla delar av bokslutet
  – revisionsberättelsen (om sökanden enligt aktiebolagslagen och revisionslagen eller bolagsordningen är skyldig att utse en revisor)
 • ett giltigt utdrag ur handelsregistret eller föreningsregisterutdrag som inte är äldre än sex månader
 • ett intyg om betalda skatter som inte är äldre än tre månader
 • ett intyg om betalda pensionsförsäkringspremier som inte är äldre än tre månader
 • ett aktuellt register över aktieinnehavare (aktiebolagslagen, kapitel 3). Registret över aktieinnehavare levereras endast en gång och uppdateras om ändringar av innehav sker.

OBS! Det finns skilda delar för både ansökningsbilagor och sökandens bilagor i ansökningsförfarandet. Bilagorna ska laddas ned på rätt ställe enligt ovannämnda indelning.

OBS! Om vissa bilagor är omöjliga att leverera ska en förklaring till varför bilagorna saknas bifogas i ansökan.

Till exempel godkänner vi att utdrag ur handelsregistret saknas om sökanden inte hör till handelsregistret.

Hur bedöms ansökningen?

Stödet för anskaffning av utrustning och renovering beviljas enligt prövning. Beviljandet grundar sig på en övergripande utvärdering och jämförelse av ansökningarna.

Följande riktlinjer används för att utvärdera ansökningarna:

Vid bedömning av ansökningar tar vi hänsyn till projektets genomförbarhet och dess betydelse.Vi tar också hänsyn till stödmottagarens professionella och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet samt till våra tillgängliga medel. Övrig och egen finansiering av projektet är en fördel i bedömningen.

Vi utvärderar även huruvida biografen har förutsättningar för fortsatt verksamhet på orten och huruvida förevisningverksamheten är professionell och regelbunden året runt.

Stödet beviljas huvudsakligen för anskaffning av teknisk utrustning och för renovering av biografsalonger, foajéer och andra utrymmen i små och medelstora kommuner.

Särskilda villkor

En förutsättning för att erhålla stöd är att stödmottagaren har lämnat in korrekt och uppdaterad information som krävs för att upprätthålla filmstatistik. En annan förutsättning är att sökanden har lämnat uppdaterad information om sina biografer till Filmstiftelsen.

Ytterligare en förutsättning är att sökanden har följt tidigare villkor för att få stöd och har till stiftelsen skickat eventuella ej inlämnade slutrapporter om stöd som tidigare beviljats. Om sökanden har fått stöd för flera projekt från stiftelsen kan dessa ses som en helhet i det här sammanhanget.

För att kunna fatta beslut kan stiftelsen be sökanden komplettera material som tidigare levererats till stiftelsen.

En förutsättning för godkänt stödbeslut är att man bett om offerter för alla inköp på minst 20 000 euro exklusive moms av flera än en leverantör av produkter eller tjänster. Dessa offerter måste bifogas i ansökan. De projektkostnader som stödet söks för måste bokföras på eget kostnadsställe i sökandens bokföring. Stödmottagaren måste försäkra de anskaffningar som stödet ersatt på adekvat sätt.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran. Ansökningar som lämnas in efter sista ansökningsdag behandlas i följande ansökningsomgång.

Beslut

Styrelsen för Finlands filmstiftelse fattar beslut om stöd för anskaffning av utrustning och renovering på föredragning av direktören.

Sökandena underrättas skriftligen.

Besluten fattas vecka 50.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018), statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Utbetalning av stöd
Stöd för anskaffning av utrustning och renovering betalas ut till mottagarens finska bankkonto i två rater: den första raten (80 %) efter att stödbeslutet har fattats och den andra raten (20 %) efter att slutrapporten för stödet har godkänts av Filmstiftelsen.

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet