Hakuilmoitus: Elokuvatuotantojen lisätuotantotuki (Covid-19-pandemia)

Kenelle

Elokuvatuotantojen lisätuotantotukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle tuotantoyhtiölle/yhteisölle, jolle on myönnetty hakemuksen kohteena olevalle hankkeelle elokuvasäätiön kehittämistuki tai tuotantotuki.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 30.6.2022 16:00

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 35.

Hakuaika

Haku päättyy 30.6.2022 klo 16:00

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa sekä turvata ammattimaisesti toteutetun elokuvatuotannon jatkuvuus ja monipuolisuus. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Elokuvatuotantojen lisätuotantotuen tavoitteena on kattaa Covid-19-pandemian aikana kuvattujen tai kuvattavien, Suomen elokuvasäätiön tuotanto- ja/tai kehittämistukea saaneiden elokuvien taloudellista alijäämää.

Tässä hakuilmoituksessa elokuvalla tarkoitetaan taiteelliseen suunnitelmaan perustuvaa pitkää, lyhyttä tai sarjamuotoista näytelmä-, dokumentti-, animaatio- tai lastenelokuvaa tai näiden yhdistelmää.

Tukea voi hakea Covid-19-pandemiasta johtuvien, 01.10.2021–28.2.2022 välillä toteutuneiden, kirjanpidossa olevien, maksettujen ja arvonlisäverottomien lisäkustannusten kattamiseen. Lisäkustannukset voivat olla esimerkiksi kuvausten siirrosta tai kasvaneista hygieniavaatimuksista johtuneet, toteutuneet ja maksetut lisäkustannukset.

Mikäli hakija on saanut tai saamassa muilta tahoilta tukea tai lisärahoitusta kasvaneiden kustannusten kattamiseen, vähentää se saadun lisärahoituksen määrällä tämän haun perusteella myönnettyä tukea.

Covid-19-pandemian johdosta julkisista varoista myönnettävien tukien yhteissumma ei voi ylittää 2 300 000 € yhtä hakijaa tai konsernia kohtaan. (EU:n komission hyväksymä Suomen tilapäinen Covid-19-puiteohjelma).

Kenelle?

Elokuvatuotantojen lisätuotantotukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle tuotantoyhtiölle/yhteisölle, jolle on myönnetty hakemuksen kohteena olevalle hankkeelle elokuvasäätiön tuotantotuki ja/tai kehittämistuki.

Mihin tarkoitukseen tuki myönnetään?

Tuki on lisätuotantotukea Suomen elokuvasäätiön tuotantotukea saaneelle elokuvatuotannolle, jolle on Covid-19-pandemiasta johtuvista rajoituksista ja suosituksista aiheutunut ja toteutunut ennakoimattomia lisäkustannuksia 01.10.2021–28.2.2022 välisenä aikana.

Tukea voidaan myöntää lisäkustannuksiin siltä osin kuin ne ovat ylittäneet tuotantotukisopimuksessa mainitun euromääräisen varauksen satunnaisiin kuluihin. Keskeneräisissä tuotannoissa tukea voidaan myöntää lisäkustannuksiin niiltä osin kuin ne ovat ylittäneet tuotannon valmistumisasteen mukaisen osuuden tuotantotukisopimuksessa mainitusta euromääräisestä varauksesta satunnaisiin kuluihin. Hakija selvittää tuotannon valmistumisasteen kirjallisesti ja prosenttilukuna hakemuksen kirjallisessa selvityksessä.

Tukea voidaan myöntää vain hankkeeseen liittyviin välittömiin lisäkustannuksiin.

Miten haetaan?

Tukea haetaan elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen säätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu hakemuslomakkeesta sekä hakujärjestelmään ladattavista pakollisista 1) hakemuksen ja 2) hakijan liitteistä.

Ohje tukihakemusjärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen.

Hakemuksen liitteet

Alla mainitut liitteet tarvitaan hakemuksen arviointia varten, myös muita hakijan tilannetta selventäviä liitteitä saa lisätä hakemukseen.

Pakolliset hakemuksen liitteet:

  • Yksityiskohtaisesti eritelty kustannusselvitys 01.10.2021-28.02.2022 toteutuneista ja maksetuista Covid-19-pandemiasta aiheutuneista lisäkustannuksista.
  • Kustannusselvityksen tulee olla auktorisoidun tilintarkastajan varmentama ja tilintarkastajan sekä hakijan allekirjoittama, jos haettu tukisumma on 20 000 euroa tai enemmän.
  • Kustannusselvityksen tulee olla kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama sekä kirjanpitäjän ja hakijan allekirjoittama, jos haettu tukisumma on alle 20 000 euroa.
  • Kirjallinen selvitys hakijan hakemuksen kohteena olevassa tuotannossa tekemistä toimenpiteistä, jotka ovat aiheutuneet Covid-19-pandemiasta ja joihin hakemuksen kustannusselvitys perustuu.
  • Kirjallinen selvitys kaikista tuotannolle/hankkeelle Covid-19-pandemian aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi myönnetystä muusta rahoituksesta tai maksuhelpotuksista.

HUOM: Hakemuksen liitteet ladataan ko. hakemuksen liitteisiin. Kullekin liitteelle on valittava oikea liitetyyppi. Mikäli tarjolla ei ole sopivaa liitetyyppiä, valitse ”Muut liitteet”.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Elokuvatuotantojen lisätuotantotuki on harkinnanvaraista tukea. Hakemuksen arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet, hakijan toimittamat liitteet ja tähän erityistarkoitukseen käytettävissä olevat määrärahat.

Hakemusten arvioinnissa huomioidaan lisäksi, kuinka hyvin perusteltua kustannusten syntyminen on ollut ja kuinka suoranaisesti ne liittyvät Covid-19-pandemian vaikutuksiin.

Erityisehdot

Päätös elokuvatuotantojen lisätuotantotuesta tehdään elokuvasäätiölle toimitetun kustannusselvityksen ja muiden liitteiden pohjalta.

Hakemuksen liitteenä toimitettavan kustannusselvityksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi kasvaneista hygieniavaatimuksista tai kuvausten siirrosta aiheutuneet lisäkulut.

  • Lisätuotantotuen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuenhakijalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
  • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
  • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
  • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
  • Covid19 -pandemiasta aiheutuneiden lisäkustannusten toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää todellisia toteutuneita lisäkustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Loppuselvitys

Lisätuotantotuesta ei vaadita erillistä loppuselvitystä. Hakijan tulee kuitenkin liittää hakemuksen kohteena olevan elokuvan alkuperäisen tuotantotuen loppuselvitykseen kaikki Covid-19-pandemiasta aiheutuneet lisäkustannukset ja saatu lisärahoitus.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää elokuvatuotantojen lisätuotantotuesta elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Tiedon tehdystä päätöksestä saat sähköpostitse Hakijan tiedoissa antamaasi osoitteeseen.

Voit sopia ajan suulliseen palautteen saamisesta esittelijältä lähettämällä hänelle sähköpostin.

Päätökset tehdään viikolla 35.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Tuen maksaminen
Elokuvatuotannon lisätuotantotuki maksetaan tuenhakijan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille yhdessä erässä tukipäätöksen jälkeen.

Lisätiedot

Lasse Saarinen (lasse.saarinen@ses.fi)

Matti Paunio (matti.paunio@ses.fi)