Hakuilmoitus: Elokuvatuotantojen lisätuotantotuki (Covid-19-pandemia)

Kenelle

Elokuvatuotantojen lisätuotantotukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhteisö: oy, ay, ky ja osuuskunta), jolle on myönnetty hakemuksen kohteena olevalle hankkeelle elokuvasäätiön tuotantotuki.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 20.10.2020 23:59

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 47.

Hakuaika

Haku päättyy 20.10.2020 klo 24:00

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa sekä turvata ammattimaisesti toteutetun elokuvatuotannon jatkuvuus ja monipuolisuus. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Elokuvatuotantojen lisätuotantotuen tavoitteena on kattaa Covid-19-pandemian aikana kuvattujen tai kuvattavien, Suomen elokuvasäätiön tuotantotukea saaneiden elokuvien taloudellista alijäämää.

Tässä hakuilmoituksessa elokuvalla tarkoitetaan taiteelliseen suunnitelmaan perustuvaa pitkää, lyhyttä tai sarjamuotoista näytelmä-, dokumentti-, animaatio- tai lastenelokuvaa tai näiden yhdistelmää.

Elokuvatuotantojen lisätuotantotukina voidaan myöntää yhteensä enintään 1 miljoona euroa.

Tukea voi hakea Covid-19 -pandemiasta johtuvien, 15.3.2020–30.9.2020 välillä toteutuneiden, kirjanpidossa olevien, maksettujen ja arvonlisäverottomien lisäkustannusten kattamiseen. Lisäkustannukset voivat olla esimerkiksi kuvausten siirrosta tai kasvaneista hygieniavaatimuksista johtuneet toteutuneet ja maksetut lisäkustannukset.

Mikäli hakija on saanut tai saamassa muilta tahoilta (esim. rahoittajat) tukea tai lisärahoitusta kasvaneiden kustannusten kattamiseen, vähentää se saadun lisärahoituksen määrällä tämän haun perusteella myönnettyä tukea.

Kenelle?

Elokuvatuotantojen lisätuotantotukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhteisö: oy, ay, ky ja osuuskunta), jolle on myönnetty hakemuksen kohteena olevalle hankkeelle elokuvasäätiön tuotantotuki.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen apuraha?

Tuki on lisätuotantotukea Suomen elokuvasäätiön tuotantotukea saaneelle elokuvatuotannolle, jolle on Covid-19-pandemiasta johtuvista rajoituksista ja suosituksista aiheutunut ja toteutunut ennakoimattomia lisäkustannuksia 15.3.2020-30.9.2020 välillä.

Miten haetaan?

Tukea haetaan hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje hakujärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen.

Hakemuksen liitteet

Alla mainitut liitteet tarvitaan hakemuksen arviointia varten, myös muita hakijan tilannetta selventäviä liitteitä saa lisätä hakemukseen.

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • Yksityiskohtaisesti eritelty kustannusselvitys 15.3.2020–30.9.2020 toteutuneista ja maksetuista Covid-19-pandemiasta aiheutuneista lisäkustannuksista.
 • Kustannusselvityksen tulee olla auktorisoidun tilintarkastajan varmentama ja allekirjoittama, jos haettu tukisumma on 20 000 euroa tai enemmän.
 • Kustannusselvityksen tulee olla kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama sekä kirjanpitäjän ja hakijan allekirjoittama, jos haettu tukisumma on alle 20 000 euroa.
 • Kirjallinen selvitys hakijan hakemuksen kohteena olevassa tuotannossa tekemistä toimenpiteistä, jotka ovat aiheutuneet Covid-19-pandemiasta ja joihin hakemuksen kustannuslaskelma perustuu.
 • Rahoitussuunnitelma lisäkustannusten kattamiseen
 • Kirjallinen selvitys kaikista tuotannolle/hankkeelle Covid-19-pandemian aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi myönnetyistä muusta rahoituksesta tai maksuhelpotuksista.

HUOM: Hakemuksen liitteet ladataan ko. hakemuksen liitteisiin. Kullekin liitteelle on valittava oikea liitetyyppi. Mikäli tarjolla ei ole sopivaa liitetyyppiä, valitse ”Muut liitteet”.

Lomakkeet

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Elokuvatuotantojen lisätuotantotuki on harkinnanvaraista tukea. Hakemuksen arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet, hakijan toimittamat liitteet ja tähän erityistarkoitukseen käytettävissä olevat määrärahat.

Hakemusten arvioinnissa huomioidaan lisäksi kuinka hyvin perusteltua kustannusten syntyminen on ollut ja kuinka suoraan ne liittyvät Covid-19-pandemian vaikutuksiin.

Erityisehdot

Päätös elokuvatuotantojen lisätuotantotuesta tehdään elokuvasäätiölle toimitetun kustannusselvityksen ja muiden liitteiden pohjalta.

Hakemuksen liitteenä toimitettavan kustannusselvityksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi kasvaneista hygieniavaatimuksista tai kuvausten siirrosta aiheutuneet lisäkulut.

 • Lisätuotantotuen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
 • Covid-19-pandemiasta aiheutuneiden lisäkustannusten toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää todellisia toteutuneita lisäkustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Loppuselvitys

Lisätuotantotuesta ei vaadita erillistä loppuselvitystä. Tuen saajan tulee kuitenkin liittää hakemuksen kohteena olevan elokuvan alkuperäisen tuotantotuen loppuselvitykseen kaikki Covid-19-pandemiasta aiheutuneet lisäkustannukset ja saatu lisärahoitus.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää elokuvatuotantojen lisätuotantotuesta elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 47/2020.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Tuen maksaminen
Elokuvatuotannon lisätuotantotuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille yhdessä erässä tukipäätöksen jälkeen.

Lisätiedot

Lasse Saarinen

johtaja

+358 9 6220 3023

Matti Paunio

tuotantojohtaja

• tuotanto-osaston toiminnan johtaminen
• kansainväliset koulutus- ja rahoitushankkeet
• Suomen Eurimages-edustaja
• muun elokuvakulttuurin edistämisen tuki

+358 9 6220 3038

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Tukioppaat

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä