Ansökningsinformation: Extra produktionsstöd för filmproduktioner (covid-19-pandemin)

För vem?

Extra produktionsstöd för filmproduktioner kan beviljas produktionsbolag som är registrerade i Finland (registrerat samfund: aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och andelslag) och som har beviljats filmstiftelsens produktionsstöd för det projekt som ansökan avser.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 20.10.2020 00:00

Beslut

Beslut görs under vecka 47.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 20.10.2020 kl. 24:00.

Syfte

Filmstfitelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion och att säkra den professionella filmproduktionens kontinuitet och mångsidighet. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Syftet med det extra produktionsstödet för filmproduktioner är att lindra det ekonomiska underskottet för filmer som spelas in eller ska spelas in under covid-19-pandemin och som har fått Finlands filmstiftelses produktionsstöd.

I detta ansökningsmeddelande avses med film en drama-, dokumentär-, animations- eller barnfilm i lång- eller kortfilmsformat eller serieformat eller kombinationer av dessa som baserar sig på en konstnärlig plan.

Som extra produktionsstöd för filmproduktioner kan sammanlagt högst 1 miljon euro beviljas.

Stödet kan ansökas för att täcka tilläggskostnader orsakade av covid-19-pandemin som har realiserats under perioden 15.3.2020–30.9.2020. Dessa kostnader ska vara bokförda och betalda och räknas utan mervärdesskatt. Tilläggskostnaderna kan ha orsakats av till exempel av uppskjutning /förflyttning av inspelningen eller ökade hygienkrav och de ska vara realiserade och betalda.

Om den sökande har fått eller kommer att få stöd eller tilläggsfinansiering från andra instanser (t.ex. finansiärer) för dessa kostnader, minskar stödet som beviljas baserat på denna ansökan med beloppet av den erhållna tilläggsfinansieringen.

För vem?

Extra produktionsstöd för filmproduktioner kan beviljas produktionsbolag som är registrerade i Finland (registrerat samfund: aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och andelslag) och som har beviljats filmstiftelsens produktionsstöd för det projekt som ansökan avser.

För vad och hur mycket?

Stödet är ett extra produktionsstöd för filmproduktioner som har beviljats Finlands filmstiftelses produktionsstöd och som har drabbats av oförutsedda tilläggskostnader under perioden 15.3.2020–30.9.2020 på grund av de restriktioner och rekommendationer som covid-19-pandemin har gett upphov till.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i det elektroniska ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid. Ansökningar som lämnas in efter utsatta tiden hanteras under nästa stödomgång.

Nya sökande bör registrera sig som kunder i det elektroniska ansökningssystemet. Registreringen hanteras inom 1 vecka.

Ansökan består av den elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner till ansökningssystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation.

Ansökningens bilagor

För handläggning av ansökan krävs de nedan angivna bilagorna. Även andra bilagor som belyser den sökandes situation får bifogas till ansökan.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Detaljerad kostnadsspecifikation av de tilläggskostnader som covid-19-pandemin har orsakat och som har realiserats och betalats under perioden 15.3.2020–30.9.2020.
 • Kostnadsspecifikationen ska ha verifierats och undertecknats av en auktoriserad revisor, om stödbeloppet som ansöks uppgår till 20 000 euro eller mer.
 • Kostnadsspecifikationens riktighet ska ha bestyrkts av en bokförare och undertecknats av både en bokförare och den sökande, om stödbeloppet som ansöks understiger 20 000 euro.
 • Skriftlig redogörelse av de åtgärder som den sökande har vidtagit i den produktion som ansökan avser till följd av covid-19-pandemin och på vilka ansökningens kostnadskalkyl är baserad på.
 • Finansieringsplan för täckande av tilläggskostnaderna.
 • Skriftlig redovisning av alla annan finansiering och samtliga andra avgiftsnedsättningar som produktionen/projektet har beviljats på grund av de tilläggskostnader som har uppstått på grund av covid-19-pandemin.

OBS! Ansökningens bilagor laddas upp under bilagorna till den aktuella ansökningen. För varje bilaga väljs rätt bilagetyp. Om lämplig bilagetyp inte finns bland alternativen väljer du ”Övriga bilagor”.

Blanketter

Hur bedöms ansökningen?

Det extra produktionsstödet för filmproduktioner är ett prövningsbaserat stöd. Bedömningen och jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning som beaktar anslagets ändamål, kriterierna som anges i ansökningsmeddelandet, de bilagor som den sökande lämnar in samt de anslag som står till förfogande för detta särskilda ändamål.

I bedömningen av ansökningarna beaktas dessutom hur välgrundad uppkomsten av kostnaderna har varit och hur direkt kostnaderna hänför sig till effekterna från covid-19-pandemin.

Specialvillkor

Beslutet om extra produktionsstöd för filmproduktioner fattas baserat på kostnadskalkylen och de övriga bilagorna som lämnats till filmstiftelsen.

Godtagbara kostnader i kostnadsredovisningen som bifogas till ansökan är till exempel tilläggskostnader som orsakats av uppskjutning/förflyttning av inspelningen eller ökade hygienkrav.

 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Den realiserade sammanlagda finansieringen av de tilläggskostnader som covid 19-pandemin har orsakat får inte överstiga de faktiska realiserade tilläggskostnaderna.
 • Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Slutredovisning

Det extra produktionsstödet kräver ingen separat slutredovisning. Den stödmottagare ska ändå bifoga till slutredovisningen av det ursprungliga produktionsstödet för den film som ansökan avser alla tilläggskostnader till följd av covid-19-pandemin och den tilläggsfinansiering som erhållits.

Beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller extra produktionsstöd på basis av konsulentens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 47.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Utbetalning av stödet
Extra produktionsstöd betalas in på stödmottagarens bankkonto i Finland i en rat.

Ytterligare information

Lasse Saarinen

direktör

+358 9 6220 3023

Matti Paunio

produktionschef

• leder produktionsavdelningen
• internationella utbildnings- och finansieringsprojekt
• representant för Finland i Eurimages-fonden
• stöd för främjande av annan filmkultur

+358 09 6220 3038

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet