Hakuilmoitus: Kehittämistuki

Kenelle

Kehittämistukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhtiö: oy, ay, ky ja osuuskunta), jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan tuottamiseen ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 11.1.2022 16:00

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 10.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 11.1.2022 klo 16:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa sekä turvata ammattimaisesti toteutetun elokuvatuotannon jatkuvuus ja monipuolisuus. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tarkoituksena on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä kotimaista elokuvatuotantoa sekä laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua.

Kenelle?

Kehittämistukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhtiö: oy, ay, ky ja osuuskunta), jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan tuottamiseen ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Kehittämistuki on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvien elokuvien kehittämiseen. Elokuva voi olla pitkä tai lyhyt näytelmäelokuva, animaatioelokuva, dokumenttielokuva, draamasarja, dokumenttisarja, animaatiosarja tai näiden yhdistelmä.

Tuen kohteena voi olla mm. käsikirjoituksen kirjoituttaminen ja edelleen kehittäminen, tuotanto-, kuvaus- ja lavastussuunnitelmat sekä muut kustannusarvion ja rahoitusjärjestelyjen edellyttämät toimenpiteet.

Tuen määrä
Kehittämistuen enimmäismäärä on 250 000 euroa.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivuilta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus Suomen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

 • hakemuslomake
 • hakemuksen liitteet
 • hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon tukioppaaseen.

Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle käsittelykierrokselle.

Ohje tukihakemusjärjestelmän käyttöön

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • Käsikirjoitus tai muu kirjallinen elokuvan sisältökuvaus
 • 1 sivun synopsis (one page synopsis)
 • Elokuvasäätiön mallin mukainen kehittämissuunnitelma
 • Yksityiskohtaisesti eritelty kehittämisen kustannusarvio
 • Elokuvasäätiön mallin mukainen rahoitussuunnitelma

Uutta kehittämistukea haettaessa, edellinen samalle elokuvalle myönnetty selvittämätön kehittämistuen loppuselvitys tulee toimittaa tukihakemusjärjestelmään viimeistään viimeisenä hakupäivänä.

Hakijan liitteet

Ennen hakuajan päättymistä, lataa tuotantoyhtiötä koskevat asiakirjat Hakijan liitteisiin.

 • Viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu tilinpäätös
 • Voimassa oleva kaupparekisteriote
 • Todistus verojen maksamisesta
 • Todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • Ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)

Katso tarkemmat ohjeet liitteistä tukioppaasta:

Kehittämistuen tukiopas

Suomen elokuvasäätiön mallin mukaiset kehittämissuunnitelma, budjetointi- ja raportointilomakkeet ovat ladattavissa elokuvasäätiön verkkosivuilla:

Lomakkeet

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan kehittämiseen,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat.

Elokuvahanketta arvioidaan sisällöllisenä, ilmaisullisena ja tuotannollisena kokonaisuutena. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon tuenhakijan taiteelliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.

Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Erityisehdot

 • Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
 • Elokuvasäätiö tekee tuensaajan kanssa tukisopimuksen
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
 • Tuensaajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä taloudellinen selvitys tuen käytöstä.

Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen, eikä elokuvasäätiön pyytämiä tietoja tai lisäselvityksiä ole toimitettu määräaikaan mennessä täydennyspyynnöstä huolimatta.

Miten päätös tehdään?

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kehittämis- ja tuotantotukea koskevat valtionavustusasiat tukiesittelijän esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 10.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätiedot

Tuotantokoordinaattori Tiina Kivelä, tiina.kivela@ses.fi, +358 9 6220 3016

Tuotantokoordinaattori Mira Kupari, mira.kupari@ses.fi, +358 9 6220 3014

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Kehittämistuen tukiopas

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä