Hakuilmoitus: Kohdennettu hanketuki kansainvälisen elokuvateatterilevityksen tueksi

Kenelle

Kohdennettua hanketukea kansainväliseen levitykseen voidaan myöntää haun kohteena olevan elokuvan suomalaiselle tuotantoyhtiölle tai Suomessa rekisteröidylle yhteisölle.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 31.3.2023 16:00

Päätös

Päätökset julkaistaan 5.5.2023 mennessä.

Suomalaisten elokuvien myynnin tukemiseen kohdennetulla hanketukihaulla pyritään edistämään elokuvien entistä laajempaa leviämistä eri maiden elokuvateatterikankaille.

Kohdennetun hanketuen avulla toivomme myyntiyhtiöiden pystyvän tekemään levityssopimuksia entistä laajemmalle, kansainvälisten levittäjien sitoutuvan suomalaiseen sisältöön ja panostavan paikalliseen markkinointiin – näin tuesta hyötyvät ensisijaisesti suomalaiset elokuvatuottajat. Huomioimme myös näkemykselliset hakemukset VOD-levityksen markkinointiponnistuksiin hyvin perustelluista syistä.

Hakuaika

Haku alkaa 27.2.2023. Hakuaika päättyy 31.3.2023 klo 16:00.

Tuen tavoite

Tavoitteena on edistää suomalaisten elokuvien kansainvälistä elokuvateatterilevitystä sekä lisätä elokuvien kansainvälisiä kaupallisia mahdollisuuksia. Tavoitteena on tukea entistä tehokkaampaa ulkomaan levityskampanjaa yleisön saavuttamiseksi.

Kenelle?

Kohdennettua hanketukea kansainväliseen levitykseen voidaan myöntää haun kohteena olevan elokuvan suomalaiselle tuotantoyhtiölle tai Suomessa rekisteröidylle yhteisölle. Elokuvan päätuotantomaan täytyy olla Suomi. Tukea voidaan myöntää suomalaisten elokuvien levitykseen Suomen ulkopuolella, kun elokuvalla on ulkomainen ammattimainen levittäjä.

Tuotantoyhtiö koordinoi tuen hakemisen sekä maksun elokuvan ulkomaiselle levittäjälle. Hakemus tulee tehdä yhteistyössä elokuvan ulkomaisen levittäjän ja mahdollisesti myyntiyhtiön kanssa, sillä hakemuksen liitteeksi tulevan ulkomaan levitys- ja markkinointisuunnitelman sekä ulkomaisen budjetin laatii paikallinen levittäjä.

Kulttuuriviennin tukea voidaan myöntää pääsääntöisesti elokuville, jotka ovat saaneet tuotantotukea säätiöltä. Tuen piiriin kuuluvat valmistuneet tai valmistumassa olevat pitkät elokuvat, lyhyt- tai dokumenttielokuvat, animaatio- tai lastenelokuvat tai näiden yhdistelmät. Tuen kohteena olevan elokuvan on täytettävä Erityisehdot-kohdan kriteerit kulttuurituotteesta.

Tukea voidaan myöntää elokuville enintään kolme (3) vuotta niiden Suomen ensi-illan jälkeen. Tukea voi hakea aikaisintaan silloin kun levityssopimus on allekirjoitettu ja viimeistään kolme (3) kuukautta paikallisen ensi-illan jälkeen.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tarkoituksena on tukea suomalaisten elokuvien elokuvateatterilevitystä joko yhdessä maassa tai useilla markkina-alueilla Suomen ulkopuolella. Huomioimme myös näkemykselliset hakemukset VOD-levityksen markkinointiponnistuksiin hyvin perustelluista syistä.

Kohdennettua hanketukea kansainväliseen levitykseen voi hakea joko yhden tai useamman territorion elokuvateatterilevitykseen, levityksen ja sen markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tuki voi kohdistua elokuvan esitys- tai markkinointimateriaaleihin, alueen markkinointikampanjaan ja dubbaukseen. Tuen tavoitteena on mahdollistaa lisäpanostus elokuvan levitykseen ulkomailla. Hakemuksesta tulee selvitä, mitä lisätoimia tuella tehdään tavanomaisten levitystoimenpiteiden lisäksi.

Tuki yhdelle elokuvalle yhdessä maassa tai yhdellä territoriolla on enintään 7 000 euroa. Tukea voidaan myöntää samalla hakemuksella useammalle territoriolle. Yhdelle elokuvalle tukea voidaan myöntää enintään 40 000 euroa. Tukea myönnettäessä huomioidaan edellisen kv-levitystukikierroksen myönnetyt tuet.

Ulkomaisen levittäjän oma panostus levitykseen tulee olla vähintään samansuuruinen kuin elokuvasäätiön kohdennettu hanketuki levitykseen.

Minimum guarantee tulee olla kokonaan maksettu ennen hakemista. Tukea ei voi sisällyttää tuottajan ja myyntiyhtiön väliseen sopimuksen (eli osaksi minimum guaranteeta).

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Kulttuuriviennin hanketuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun.

Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Hakemusten arvioinnissa huomioidaan muun muassa paikallisen levityksen realistinen ja innovatiivinen toteuttamissuunnitelma, selkeästi mietitty käyttötarkoitus ja ammattimaiset yhteistyökumppanit.

Lisäksi huomioidaan tuenhakijan taiteelliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi sekä käytettävissä olevat määrärahat.

Kohdennetussa hanketukihaussa on jaettavissa kokonaisuudessaan 80 000 €.

Miten haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus Suomen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

 • hakemuslomake
 • hakemuksen liitteet
 • hakijan liitteet

Hakijan tulee valmistella hakemusliitteet yhdessä elokuvan ulkomaisen levittäjän tai kansainvälisen myyntiyhtiön kanssa.

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • Elokuvasäätiön mallin mukainen hakemuslomake
 • Ulkomaisen levittäjän tekemä levitys- ja markkinointisuunnitelma
 • Elokuvasäätiön mallin mukainen budjetti, jossa eritellään Elokuvasäätiön kv-levitystuesta tehtävät markkinointi- ja levitystoimenpiteet
 • Ulkomaisen levitysyhtiön rekisteröintitodistus
 • Lista levitysyhtiön levittämistä elokuvista viimeiseltä kahdelta vuodelta, sisältäen elokuvan levitysalusta ja lipunmyyntituotot sekä katsojaluvut
 • Kopio tuottajan ja myyntiyhtiön välisestä sopimuksesta
 • Kopio myyntiyhtiön ja levitysyhtiön välisestä levityssopimuksesta (”long form distribution agreement”)
 • Todistus minimum guaranteen maksamisesta (soveltuessa)

Lomakkeet

Pakolliset hakijan liitteet:

 • Viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu tilinpäätös
 • voimassa oleva enintään 6 kuukautta vanha kaupparekisteriote
 • Enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • Enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • Ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku). Osakasluettelo toimitetaan kerran ja päivitetään, mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia.

Erityisehdot

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan jakeluun,

 • joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 • jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 • johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa.

Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja. Tuen hakemisen edellytyksenä on, että edelliset kv-levitystuet on loppuselvitetty elokuvasäätiölle.

Tuensaajan tulee tehdä kirjallinen ja taloudellinen selvitys tuen käytöstä.

Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tuen maksaminen

Myönnetty tuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle, hakemuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille kahdessa erässä seuraavasti:

 • erä 80 % ensi tilassa päätöksenteon jälkeen
 • erä 20 %, kun tuen loppuselvitys on hyväksytty säätiössä.

Tuen saajan tulee ilmoittaa mahdollisissa julkaisuissaan saamastaan säätiön myöntämästä hanketuesta esimerkiksi elokuvasäätiön logolla tai lauseella: ”Tähän toimintaan olemme saaneet tukea Suomen elokuvasäätiöltä.”

Logot

Loppuselvitys

Myönnettävä tuki on käytettävä ja selvitettävä viimeistään yhden (1) vuoden kuluessa tukipäätöksen tekemisestä.

Toinen tukierä (20 %) maksetaan, kun loppuselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä. Loppuselvityksen tulee sisältää:

 • Eritelty raportti toteutuneista kuluista ja tieto levityksen ja markkinoinnin toteutuneesta rahoituksesta suhteessa elokuvasäätiön myöntämään tukeen. Loppuselvityksestä tulee selvitä, mihin toimenpiteisiin elokuvasäätiön KV-levitystuki on kohdistunut.
 • Tuotantoyhtiön tulee todentaa, että myönnetty tukisumma on maksettu yhteistyökumppanille, esim. kopio tiliotteesta.
 • Kirjallinen analyysi elokuvan julkaisusta ja markkinoinnista
 • Merkittävät tilastotiedot (m.l. katsojamäärät, VOD-katselujen määrä, festivaalinäytökset, tieto lisensointisopimuksista, lehdistöartikkelit, jne.)

Tietoa päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kulttuuriviennin hanketuet elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset julkaistaan 5.5.2023 mennessä.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätietoa

Jaana Puskala

kansainvälisen osaston päällikkö

• kansainvälisen promootion johtaminen
• pitkien fiktioelokuvien kulttuuriviennin hanketuki

+358 9 6220 3026

Jenni Domingo

kulttuuriviennin suunnittelija

• pitkien fiktioelokuvien festivaalistrategia
• pitkien fiktioelokuvien matkatuki sekä materiaali- ja markkinointituki

+358 9 6220 3032

Arttu Manninen

festivaalikoordinaattori

• materiaalit festivaaleille

+358 44 491 9069

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä