Ansökningsinformation: Riktat projektstöd för internationell biografdistribution

För vem?

Det inriktade projektstödet för internationell distribution av filmer kan beviljas för filmens finländska produktionsbolag eller ett samfund som är registrerat i Finland och som förvaltar filmens kommersiella nyttjanderätt internationellt.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 31.3.2023 16:00

Beslut

Besluten meddelas senast 5.5.2023.

Syftet med ansökan om riktat projektstöd för försäljning av finländska filmer är att främja en bredare distribution av filmer till biografer i olika länder.

Med riktat projektstöd hoppas vi att försäljningsbolagen kan ingå distributionsavtal i större utsträckning och att internationella distributörer engagerar sig i finländskt innehåll och investerar i lokal marknadsföring – på så vis gynnar stödet i första hand de finländska filmproducenterna. Av väl berättigade skäl beaktar vi också visionära ansökningar om marknadsföringsinsatser för VOD-distribution.

Ansökningstid

Ansökningstiden startar 27.2.2023 och går ut 31.3.2023 kl. 16:00.

Mål med stödet

Syftet är att främja den internationella biografdistributionen av finländska filmer och öka filmernas kommersiella möjligheter internationellt. Syftet är att stödja en effektivare kampanj på utlandsdistribution för att nå fram till publik.

För vem?

Det inriktade projektstödet för internationell distribution av filmer kan beviljas för filmens finländska produktionsbolag eller ett samfund som är registrerat i Finland och som förvaltar filmens kommersiella nyttjanderätt internationellt. Filmens huvudproducent måste vara finländsk. Stödet kan beviljas för distribution av finländska filmer utanför Finland när filmen har en professionell, utländsk distributör.

Produktionsbolaget samordnar stödansökan och utbetalningen av stödet till filmens utländska distributör. Ansökan ska göras i samarbete med filmens utländska distributör och eventuellt med försäljningsbolaget, eftersom distributions- och marknadsföringsplanen för utlandet som bifogas till ansökan samt den utländska budgeten upprättas av den lokala distributören.

Stödet för kulturexport kan i regel beviljas för filmer som har fått produktionsstöd från stiftelsen. Stödet omfattar färdiga eller nästan färdiga långfilmer, kort- eller dokumentärfilmer, animations- eller barnfilmer eller en kombination av dessa. Filmen som stöds ska uppfylla kriterierna för en kulturprodukt enligt punkten Särskilda villkor.

Stödet kan beviljas för filmer högst tre (3) år efter deras finländska premiär. Stödet kan ansökas tidigast när distributionsavtalet har undertecknats och senast tre (3) månader efter den lokala premiären.

För vad och hur mycket?

Syftet är att stödja biografdistributionen av finländska filmer antingen i ett land eller i flera marknadsområden utanför Finland.

Av väl berättigade skäl beaktar vi också visionära ansökningar om marknadsföringsinsatser för VOD-distribution.

Det riktade projektstödet för internationell distribution kan ansökas för biografdistribution och distribution och genomförande av dess marknadsföring i ett eller flera territorier. Stödet kan vara inriktat på filmens visnings- eller marknadsföringsmaterial, marknadsföringskampanj i regionen och dubbning. Syftet med stödet är att möjliggöra ytterligare investeringar i distribution av filmen utomlands. I ansökan bör det anges vilka ytterligare åtgärder som med stödet skulle vidtas utöver de vanliga distributionsåtgärderna.

Stödet till en film i ett land eller ett territorium är högst 7 000 euro. Stödet kan beviljas för mer än ett territorium med samma ansökan. För en film kan högst 40 000 euro beviljas som stöd.

Vi beaktar de i föregående omgång för internationellt distributionsstöd beviljade stöden, då nya beviljas.

Den utländska distributörens egen investering i distributionen ska minst motsvara filmstiftelsens riktade projektstöd för distribution.

Minimum guarantee måste vara betald i sin helhet innan ansökan görs. Stödet kan inte inkluderas i avtalet mellan producenten och försäljningsbolaget (det vill säga som del av minimum guarantee).

Hur bedöms ansökningarna?

Projektstödet för kulturexport är ett behovsprövat stöd. Stödet beviljas utifrån en helhetsbedömning och inbördes jämförelse mellan ansökningarna.

Vid bedömningen används bland annat följande vägledande kriterier:

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas bland annat en realistisk och innovativ genomförandeplan för lokal distribution, ett tydligt fastställt ändamål och professionella samarbetspartner.

Vidare beaktas sökandens konstnärliga, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet samt de anslag som står till förfogande.

I ansökan om riktat projektstöd finns tillgängligt totalt 80 000 euro.

Hur ansöker man om stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av:

 • ansökningsblanketten
 • bilagor till ansökningen
 • sökandens bilagor

Den sökande ska upprätta bilagorna till ansökan tillsammans med filmens utländska distributör eller internationella försäljningsbolag.

Bilagor till ansökan

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Ansökningsblankett enligt filmstiftelsens modell
 • Distributions- och marknadsföringsplan upprättad av den utländska distributören
 • Distributions- och marknadsföringsbudget för utlandet enligt filmstiftelsens modell
 • Registreringsintyg av det utländska distributionsbolaget
 • Förteckning över filmer som distributionsbolaget har distribuerat under de senaste två åren, inklusive distributionsplattformen för filmerna och intäkterna från biljettförsäljning samt tittarsiffrorna
 • Kopia av avtalet mellan producenten och försäljningsbolaget
 • Kopia av distributionsavtalet mellan försäljningsbolaget och distributionsbolaget (”long form distribution agreement”)
 • Intyg om betalning av minimum guarantee (om tillämpligt)

Blanketter

Obligatoriska bilagor som gäller den sökande:

 • Styrkt bokslut från den senaste räkenskapsperioden
 • Giltigt, högst sex månader gammalt utdrag ur handelsregistret
 • Högst tre månader gammalt intyg över betalning av skatter
 • Högst tre månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • Uppdaterad aktieförteckning (aktiebolagslagen 3 kap). Aktieägarförteckningen lämnas in en gång och uppdateras om det sker förändringar i bolagets ägarförhållanden.

Särskilda villkor

Stödet kan beviljas för distribution av en film som betraktas som kulturprodukt,

 • som bildar en konstnärlig enhet;
 • vars innehåll baserar sig på kulturvärden som har sitt ursprung i kulturidentiteten; och
 • om skapande upphovsmän och utövande konstnärer har gjort en betydande insats och deras löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

Kostnaderna för projektet godkänns utan mervärdesskatt.

Stiftelsen kan be den sökande att lämna in sådana tilläggsutredningar som stiftelsen behöver för sitt beslut.

Förutsättningen för beviljande av stödet är att stödmottagaren uppfyllt kraven enligt eventuella tidigare stödavtal och villkor för beviljande av stöd.

Slutrapporten om föregående stöd för internationell distribution måste vara inlämnad före man kan söka stödet igen.

Stödmottagaren ska göra en skriftlig och ekonomisk redovisning om användningen av stödet.

Filmstiftelsen övervakar användningen av stödet och har rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Den realiserade sammanlagda finansieringen av kostnaderna får inte överstiga de faktiska kostnaderna.

Stödet kan inte beviljas om ansökan är bristfällig och om de nödvändiga uppgifterna inte har lämnats in i det elektroniska ansökningssystemet trots en begäran om komplettering.

Utbetalning av stöd

Det beviljade stödet betalas in på stödmottagarens bankkonto i Finland i två rater enligt följande:

 • 80 procent av beloppet omedelbart efter beslutsfattandet
 • 20 procent av beloppet när filmstiftelsen har godkänt slutredovisningen av stödet.

Stödmottagaren ska i sina eventuella publikationer informera om projektstödet från stiftelsen, till exempel med filmstiftelsens logotyp eller följande mening: ”För den här verksamheten har vi fått stöd av Finlands filmstiftelse.”

Logotyper

Slutredovisning

Det beviljade stödet ska användas och redovisas senast ett (1) år efter att stödbeslutet fattades.

Den andra stödraten (20 procent) betalas när filmstiftelsen har godkänt slutredovisningen. Slutredovisningen ska omfatta:

 • Detaljerad rapport om de faktiska kostnaderna och uppgift om den förverkligade finansieringen av distribution och marknadsföring. Av slutrapporten bör framgå vilka åtgärder som omfattats av filmstiftelsens internationella distributionsstöd.
 • Produktionsbolaget bör bekräfta, att den beviljade stödsumman är betald till samarbetspartnern t.ex. med en kopia av kontoutdraget.
 • Skriftlig analys av publicering och marknadsföring av filmen
 • Betydande statistik (inklusive publikantalet, antalet VOD-visningar, festivalvisningarna, uppgiften om licensavtal, pressartiklarna och så vidare)

Meddelande om beslut

Finlands filmstiftelses styrelse fattar beslut om projektstödet för kulturexport baserat på filmstiftelsens direktörs föredragning.

Den sökande får ett skriftligt beslut.

Besluten meddelas senast 5.5.2023.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018). På beslutet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Jaana Puskala

chef för internationella avdelningen

• leder internationell promotion
• stöd för kulturexport av fiktiva långfilmer

+358 9 6220 3026

Jenni Domingo

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för fiktiva långfilmer
• resebidrag och material- och marknadsföringsstöd för fiktiva långfilmer

+358 9 6220 3032

Arttu Manninen

festivalkoordinator

• material till filmfestivaler

+358 44 491 9069

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet