Hakuilmoitus: Muun elokuvakulttuurin edistämisen tuki

Kenelle

Tukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidyille yhteisölle tai Suomessa rekisteröidylle yhdistykselle kotimaista elokuvakulttuuria edistäviin hankkeisiin.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 28.3.2022 16:00

Päätös

Päätökset julkaistaan viikolla 22.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 28.3.2022 klo 16:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää kotimaista elokuvakulttuuria, lähtökohtina osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tavoitteena on edistää kotimaista elokuvakulttuuria ja sen kehittymistä.

Kenelle?

Tukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidyille yhteisölle tai Suomessa rekisteröidylle yhdistykselle kotimaista elokuvakulttuuria edistäviin hankkeisiin.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tuki on tarkoitettu kotimaisiin hankkeisiin, jotka monipuolistavat ja vahvistavat kotimaista elokuvakulttuuria ja elokuva-alaa. Tämä tukimuoto ei korvaa, eikä sillä voi täydentää samaan käyttötarkoitukseen suunnattua muuta säätiön tukea.

Tuen määrä
Tuen enimmäismäärä yksittäiselle hankkeelle on 30 000 euroa.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivuilta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus Suomen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

 • hakemuslomake
 • hakemuksen liitteet
 • hakijan liitteet

Ohje tukihakemusjärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Hakemuksen liitteet

Viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä tuenhakijan tulee ladata tukihakemusjärjestelmään tukihakemuksen liitteinä:

 • hankkeen kokonaissuunnitelma
 • hankkeen yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • sopimukset tai sitovat vahvistukset rahoitussuunnitelman mukaisesta muusta rahoituksesta

Ennen hakuajan päättymistä, lataa yhteisöä tai yhdistystä koskevat asiakirjat Hakijan liitteisiin.

 • Viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu tilinpäätös
 • Voimassa oleva kaupparekisteriote
 • Todistus verojen maksamisesta
 • Todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • Ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)

Katso tarkemmat ohjeet liitteistä tukioppaasta:

Tukiopas

 

MiIlä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Muun elokuvakulttuurin edistämisen hanketuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Hakemusten arvioinnissa huomioidaan muun muassa hankkeen tuotannollis-taloudellinen toteutettavuus sekä hankkeen merkittävyys kotimaisen elokuvakulttuurin ja -alan kehittämisessä. Lisäksi huomioidaan tuenhakijan ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi sekä käytettävissä olevat määrärahat

Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät avustukset hakijalle.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää muun elokuvakulttuurin edistämisen tukea koskevat valtionavustusasiat elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös, joka sisältää tuen ehdot sekä oikaisuvaatimusosoituksen ohjeineen.

Päätökset julkaistaan viikolla 22.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätietoa

Tuotantojohtaja Matti Paunio, matti.paunio@ses.fi, p. 09 6220 3038

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen:

Tukiopas

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä