Ansökningsinformation: Stöd för främjande av annan filmkultur

För vem?

Stödet kan beviljas sammanslutningar eller föreningar som är registrerade i Finland för projekt som främjar den finländska filmkulturen.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 28.3.2022 16:00

Beslut

Besluten meddelas vecka 22.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 28.3.2022 kl. 16:00. 

Syfte

Finlands filmstiftelse har som mål att främja den finländska filmkulturen. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stödet är att främja den finländska filmkulturen och utvecklingen av denna.

För vem?

Stödet kan beviljas sammanslutningar eller föreningar som är registrerade i Finland för projekt som främjar den finländska filmkulturen.

För vad och hur mycket?

Stödet är avsett för finländska projekt som stärker den finländska filmkulturen och filmbranschen och gör dem mångsidigare. Den här stödformen ersätter inte och kan inte användas för att komplettera annat stöd från stiftelsen som är avsett för samma ändamål.

Stödbelopp
Det maximala stödbeloppet för ett enskilt projekt är 30 000 euro.

Tidigare stödbeslut hittas på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur ansöker man stöd?

Ansökan görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökan och alla bilagor till filmstiftelsen inom den ansökningstid som anges i ansökningsinformationen.

Ansökningen består av:

 • ansökningsblanketten
 • bilagor till ansökningen
 • sökandens bilagor

Instruktioner för ansökningssystemet

Innan ansökan om stöd lämnas in bör sökanden noggrant läsa igenom ansökningsinformationen och stödguiden för det aktuella stödet.

Ansökningens bilagor

Sökanden ska senast den sista dagen av ansökningstiden ladda upp följande bilagor till stödansökan i det elektroniska ansökningssystemet:

 • den övergripande projektplanen
 • en detaljerad kostnadskalkyl för projektet och en finansieringsplan
 • avtal eller bindande bekräftelser om annan finansiering enligt finansieringsplanen

Sökandens bilagor:

 • det senaste fastställda bokslutet
 • ett giltigt utdrag ur handelsregistret
 • ett skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.)

Mer information om bilagor:

Stödguide

Hur bedöms ansökningen?

Projektstödet för främjande av annan filmkultur är ett behovsprövat stöd. Stödet beviljas utifrån en helhetsbedömning och inbördes jämförelse mellan ansökningarna. Vid bedömningen används bl.a. följande vägledande kriterier:

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas bl.a. projektets produktionsekonomiska genomförbarhet samt projektets betydelse för utvecklingen av den inhemska filmkulturen och filmbranschen. Vidare beaktas sökandens yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet samt de anslag som står till förfogande.

Annan finansiering av projektet och självfinansiering räknas som merit vid bedömningen. Andra bidrag som filmstiftelsen har beviljat sökanden beaktas också.

Meddelande om beslut

Styrelsen för Finlands filmstiftelse beslutar om statsunderstödsärenden som gäller stöd för främjande av annan filmkultur efter föredragning av filmstiftelsens direktör.

Sökanden får ett skriftligt beslut som innehåller stödvillkoren och anvisningar om hur man begär rättelse.

Besluten meddelas vecka 22.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018). På beslutet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Produktionschef Matti Paunio, matti.paunio@ses.fi, tel. 09 6220 3038

Läs sedan stödguiden noggrant:

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet