Stödguide

Stöd för främjande av annan filmkultur

Den här stödguiden kompletterar ansökninginformationen om stöd för främjande av annan filmkultur. Bekanta dig noggrant med båda innan du skickar in en ansökan.

AnsökningsinformationSå här ansöker du om stöd

Hur gör man en ansökan:

 • Bekanta dig noggrant med ansökningsinformationen och stödguiden.
 • Logga in i ansökningssystemet via Suomi.fi-identifikation.
 • Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:
  1) ansökningsblanketten
  2) bilagor till ansökningen
  3) sökandens bilagor
 • Skicka in ansökningen med bilagor inom ansökningstiden.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn!

1. Allmänt

Syfte

Finlands filmstiftelse har som mål att främja den finländska filmkulturen. Delaktighet, mångfald, mångkulturalism och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stödet är att främja den finländska filmkulturen och utvecklingen av denna.

För vem?

Stödet kan beviljas sammanslutningar eller föreningar som är registrerade i Finland för projekt som främjar den finländska filmkulturen.

För vad och hur mycket?

Stödet är avsett för utveckling av filmbranschen och kan beviljas sammanslutningar eller föreningar för projekt som stärker den finländska filmkulturen och filmbranschen och gör den mångsidigare. Den här stödformen ersätter inte och kan inte användas för att komplettera annat stöd från stiftelsen som är avsett för samma ändamål. Stöd kan av skäl som är tvingande och motiverade med tanke på uppfyllandet av målen beviljas till fullt belopp (100 procent). Annan finansiering av projektet och självfinansiering räknas som merit.

Det maximala stödbeloppet för ett enskilt projekt är 20 000 euro

Tidigare stödbeslut hittar du på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur och när kan man ansöka om stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. bilagor till ansökningen
 3. sökandens bilagor

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga, innan ansökningen görs. Det lönar sig att påbörja förberedelserna för ansökningen i god tid före ansökningstiden går ut.

Sökanden ansvarar för att ansökningen lämnas in inom utsatt tid.

Ansökningstiden går ut kl 16:00 den dagen ansökningarna skall lämnas in.

Föredragande som behandlar ansökan för stöd för främjande av annan filmkultur:

Matti Paunio

produktionschef

• leder produktionsavdelningen
• internationella utbildnings- och finansieringsprojekt
• representant för Finland i Eurimages-fonden
• stöd för främjande av annan filmkultur

+358 09 6220 3038

En bra ansökan gör handläggningen smidig

För att ansökningarna skall kunna bedömas och jämföras sinsemellan, är det väsentligt att ansökningen är tydlig och noggrann.

I en bra ansökning framgår projektets mål, åtgärder, tidtabell och arbetsgrupp tydligt och enhetligt i projektets helhetsplan. Projektets kostnadskalkyl och finansieringsplan stöder planen och målet.

Bilagor och uppdateringar

Observera att ansökningssystemet inte meddelar personalen automatiskt om uppdaterad information eller bilagor. Informera handläggaren om ändringar per e-post.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn.

Förutom de obligatoriska bilagorna kan man bifoga andra kompletterande bilagor.

Om det inte finns någon lämplig bilageform i Ansökningsbilagor-mappen, välj Övriga bilagor.

Vilka villkor bör sökanden uppfylla?

Villkor för att få stöd är att sökanden har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.

Stiftelsen kan vid behov be sökanden lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut. Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Hur bedöms ansökningarna?

Stödet för främjande av annan filmkultur beviljas enligt bedömning. Stödet beviljas utifrån en helhetsbedömning och inbördes jämförelse mellan ansökningarna. Vid bedömningen används bl.a. följande vägledande kriterier:

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas bl.a. projektets produktionsekonomiska genomförbarhet samt projektets betydelse för utvecklingen av den inhemska filmkulturen och filmbranschen. Vidare beaktas sökandens yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet samt de anslag som står
till förfogande.

Annan finansiering av projektet och självfinansiering räknas som merit vid bedömningen. Andra bidrag som filmstiftelsen har beviljat den sökande beaktas också.

Hur fattas beslutet?

Finlands filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller stöd för främjande av annan filmkultur på basis av direktörens presentation. Stiftelsen strävar efter att fatta beslut 3–10 veckor efter att ansökningstiden har gått ut.

Alla sökande får ett skriftligt beslut, som innehåller villkor för stödet och begäran om rättelse med anvisningar. Du får besked om beslutet till den e-postadress du angett I Uppgifter som sökanden.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och i beslutet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

2. Ansökan

Ansökningen består av ansökningsblanketten, ansökningsbilagor och bilagor om sökanden som skickas i ansökningssystemet.

Obligatoriska bilagor för ansökan

Den sökande ska senast den sista dagen av ansökningstiden ladda upp följande bilagor till stödansökan i ansökningssystemet:

Bilagor om sökanden

Följande bilagor om sökanden ska laddas upp i ansökningssystemet under punkten Bilagor om sökanden senast den sista dagen av ansökningstiden:

Dokumentens offentlighet

Enligt offentlighetsprincipen i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är dokument som lämnats in till Finlands filmstiftelse offentliga. Dokument kan enligt lagen också vara sekretessbelagda och offentliga enligt prövning. Myndighetens sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument, som innehåller uppgifter om privata affärshemligheter eller som omfattas av tystnadsplikt.

3. Utbetalning av stöd

Stödet för främjande av annan filmkultur betalas in på stödmottagarens bankkonto i Finland i två rater: den första raten (80 procent av stödbeloppet) efter stödbeslutet och den andra raten (20 procent) när slutredovisningen av stödet har godkänts av filmstiftelsen.

Filmstiftelses logotyp

Stödmottagaren ska i sina eventuella publikationer informera om stödet från filmstiftelsen, till exempel med följande mening: ”För den här verksamheten har vi fått stöd av Finlands filmstiftelse” och/eller genom att använda filmstiftelsens logotyp.

Filmstiftelses logotyp

4. Uppföljning

Stiftelsen följer upp hur stödet används. Stiftelsen har rätt att göra nödvändiga granskningar i anslutning till utbetalningen av stödet och uppföljningen av hur det används. Stiftelsen kan också skjuta upp utbetalningen på grund av granskningarna.

Uppföljning av stödmottagarens projekt

Stödmottagaren ska föra bok över verksamheten på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen samt iaktta god bokföringssed. Stödmottagaren ska ordna den ekonomiska uppföljningen av projektet så, att bokföringens samband med produktionsbolagets bokslut och produktionens kostnads- och slutrapporter, s.k. ”audit trail”, kan verifieras av en tredje part på ett tillförlitligt, heltäckande och transparent sätt.

Stiftelsen har alltid rätt att granska stödmottagarens bokföring och administration i sin helhet.

Stödmottagaren är skyldig att förse sin bokförare och revisor med filmprojektets stödavtal och alla dess bilagor. Ifall stödmottagaren försummar denna skyldighet, har stiftelsen rätt att förse den bokförare och revisor som nämns i stödavtalet med dessa dokument.

Stödmottagaren ska beakta stiftelsens anvisningar för bokföring (2021, pdf) samt delge sin bokförare och revisor dessa för kännedom.

Anmälningsplikt

Stödmottagaren bör förse filmstiftelsen med korrekt och tillräcklig information för uppföljning av stödavtalets villkor.

Stödmottagaren bör direkt meddela stiftelsen om alla ändringar som kan påverka genomförandet av stödprojektet eller användningen av stödet. Även förändringar i projektets kvalitet, omfattning eller finansiering räknas som förändringar som påverkar användningen av stödet. Stiftelsen har också alltid rätt att anhålla om ytterligare information om särskilda faser och följa projektets utveckling.

Stiftelsen kan av särskilda skäl och på skriftlig ansökan av stödmottagaren ändra användningsplanen och användningstiden för stödet samt stödvillkoren. En ansökan om detta ska lämnas in före datumet för slutredovisningen enligt betalningstidtabellen för stödet. En skriftlig redovisning av ändringen ska skickas per e-post till redovisningsexpert Pirjo Harmainen, pirjo.harmainen@ses.fi.

5. Slutredovisning

Ladda ned bilagor till slutredovisning i ansökningssystemet i Rapportering och slutrapport –mappen.

En slutredovisning om stödet ska överlämnas till filmstiftelsen senast inom ett (1) år från stödbeslutet.

Kontrollförfarande

Ladda ned bilagor till slutredovisning i ansökningssystemet i Rapportering och slutrapport –mappen.

Skicka ett meddelande om att slutredovisningen finns i systemet per e-post till redovisningsexpert Pirjo Harmainen, pirjo.harmainen@ses.fi.

Det automatiska meddelandet om att slutrapporten fattas försvinner inte förrän stödrapporten är godkänd av stiftelsen och den sista raten av stödet är betald.

På Betalningsuppgifter-sidan i ansökningen ser du, när stödraterna betalats.

Stiftelsen kan vid behov be stödmottagaren lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver för att kunna godkänna slutrapporten. Stiftelsen har rätt att i samband med utbetalning av statsunderstöd och övervakning av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens 17 ekonomi och verksamhet (Statsunderstödslagen 16 §).

Stödmottagaren ska se till att stiftelsen har tillräckliga förutsättningar för att utföra granskningen.

På basis av slutrapporten och en eventuell granskning godkänner stiftelsen de slutliga kostnaderna för och finansieringen av projektet.

Med stiftelsens stöd täcks underskott som tillkommer i samband med projekt som får stöd. Underskottet uppstår genom att minska övrig finansiering projektet får från de godkända kostnaderna. Om stiftelsens stöd är större än underskottet, bör överskottet återbetalas till stiftelsen (se återbetalning av stöd).

Återbetalning av statsunderstöd

Statsunderstödslagen (688/2001) 20§

Statsunderstödstagaren skall utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren skall också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Om det belopp som skall återbetalas är högst 100 euro, behöver det inte betalas tillbaka.

Utöver det som är reglerat i statsunderstödslagen (688/2001) 20§ bör man följa följande villkor om återbetalning av stöd:

 • Stödmottagaren är skyldig att omedelbart återbetala stödet eller delar av det ifall stödet inte har använts inom i stödavtalet utsatt tid och stiftelsen inte har godkänt förlängning av användningstiden
 • På det belopp som återbetalas eller återkrävs skall statsunderstödstagaren räknat från den dag då statsunderstödet betalades ut betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter
 • I samband med återbetalningen skall stödets mål och ansökningsnummer nämnas

Stödet skall återbetalas till Finlands filmstiftelses bankkonto:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

6. Avbrytande av utbetalning och återkrav av stöd

Ifall stödmottagaren inte utför återbetalningen enligt statsunderstödslagens 20§, vidtas åtgärder för återkrav enligt 9 § och 10§ i lagen om statlig finansiering för främjande av filmkultur.

9 § Avbrytande av utbetalning

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål hos Centret för konstfrämjande göra en föredragning om avbrytande av utbetalning av ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat, om filmstiftelsen har fått kännedom om en omständighet på grund av vilken utbetalningen av statsunderstödet enligt statsunderstödslagen kan avbrytas. På föredragning av Finlands filmstiftelse beslutar Centret för konstfrämjande om avbrytande av utbetalningen samt om huruvida statsunderstödet ska fortsätta betalas eller upphöra.

Beslut om avbrytande av utbetalning av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl senast två kalenderår efter Finlands filmstiftelses föredragning.

Finlands filmstiftelse ska i sin föredragning ge sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med avbrytande av utbetalning. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

10 § Återkrav

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål underrätta Centret för konstfrämjande om omständigheter som filmstiftelsen fått kännedom om och på grund av vilka ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat kan eller ska återkrävas, enligt vad som föreskrivs i statsunderstödslagen. Centret för konstfrämjande beslutar om återkrav av statsunderstöd.

Beslut om återkrav av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl inom två kalenderår efter Finlands filmstiftelses underrättelse.

Finlands filmstiftelse ska ge Centret för konstfrämjande sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med återkrav. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

Stöden som stiftelsen beviljar grundar sig på lagen om främjande av filmkulturen (1174/2018.) Då stiftelsen har hand om offentliga förvaltningsuppgifter följer stiftelsen förordningar i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och dataskyddslagen (1050/2018).

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är till stiftelsen inlämnade dokument offentliga. Dokument kan också med stöd av lagen förklaras sekretessbelagda och enligt bedömning offentliga. Sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument som innehåller information om privata affärshemligheter.