Hakuilmoitus: Slate-kehittämistuki

Kenelle

Kehittämistukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhteisö: oy, ay, ky ja osuuskunta).

Hakuaika

Hakuaika päättyy 11.1.2022 16:00

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 10.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 11.1.2022 klo 16:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa sekä turvata ammattimaisesti toteutetun elokuvatuotannon jatkuvuus ja monipuolisuus. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tarkoituksena on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä kotimaista elokuvatuotantoa sekä laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua.

Slate-kehittämistuen tarkoitus on luoda jatkuvuutta kehittämisprosesseihin, edistää pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistyötä sekä tukea elokuvatuotantoyhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamista.

Kenelle?

Kehittämistukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhteisö: oy, ay, ky ja osuuskunta), jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan tuottamiseen ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Slate-kehittämistukihakemus voi sisältää 3–5 erillistä taiteelliseen suunnitelmaan perustuvaa pitkää näytelmäelokuvahanketta. Yksi hankkeista voi olla sarjamuotoinen draama.

Kehittämissuunnitelman aikataulu voi olla enintään 24 kuukautta.

Haettava tuki voi olla pienempi kuin tuen enimmäismäärä ja kehittämissuunnitelman aikataulu voi olla lyhyempi kuin 24 kuukautta, mikäli tämä on tarkoituksenmukaista tuotantoyhtiön ja elokuvahankkeiden kannalta.

Tuen kohteena voi olla mm. käsikirjoituksen kirjoituttaminen ja edelleen kehittäminen, tuotanto-, kuvaus- ja lavastussuunnitelmat sekä muut kustannusarvion ja rahoitusjärjestelyjen edellyttämät toimenpiteet.

Tuen määrä
Slate-kehittämistuen enimmäismäärä on 150 000 euroa.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivuilta.

Kehittämistukea voi hakea ja sitä voidaan myöntää useammassa erässä suhteessa elokuvahankkeen kehittämiseen ja kehittymiseen. Elokuvahanketta varten myönnetyt elokuvasäätiön kehittämistuet lasketaan osaksi tuotantotukea ja ne vaikuttavat siten tuotantotuen enimmäismäärään.

Miten haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus Suomen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

 • hakemuslomake
 • hakemuksen liitteet
 • hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon tukioppaaseen.

Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. 

Ohje tukihakemusjärjestelmän käyttöön

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • 1 sivun synopsikset
 • Käsikirjoitukset tai muut kirjalliset elokuvien sisältökuvaukset
 • Hankekohtaiset elokuvasäätiön mallin mukaiset kehittämissuunnitelmat
 • Hankekohtaiset kustannusarviot ja rahoitussuunnitelmat
 • Elokuvien tuotannollis-taloudelliset esittelyt/suunnitelmat
 • Asianmukaiset sopimukset tekijänoikeudenhaltijoiden kanssa
 • Ansioluettelot
 • Tuotantoyhtiön liiketoimintasuunnitelma

Uutta kehittämistukea haettaessa, edellinen samalle elokuvalle myönnetty selvittämätön kehittämistuen loppuselvitys tulee toimittaa tukihakemusjärjestelmään viimeistään viimeisenä hakupäivänä.

Hakijan liitteet

Ennen hakuajan päättymistä, lataa tuotantoyhtiötä koskevat asiakirjat Hakijan liitteisiin.

 • Viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu tilinpäätös
 • Voimassa oleva kaupparekisteriote
 • Todistus verojen maksamisesta
 • Todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • Ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)

Katso tarkemmat ohjeet liitteistä tukioppaasta:

Slate-tuen tukiopas

Suomen elokuvasäätiön mallin mukaiset kehittämissuunnitelma, slate budjetointi- ja raportointilomakkeet ovat ladattavissa elokuvasäätiön verkkosivuilla:

Lomakkeet

Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan kehittämiseen,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemuksen arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Elokuvahanketta arvioidaan sisällöllisenä, ilmaisullisena ja tuotannollisena kokonaisuutena ja otetaan huomioon tuenhakijan taiteelliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.

Slate-kehittämistuen arvioinnissa tullaan erityisesti kiinnittämään huomiota:

 • Tuotantoyhtiön liiketoimintasuunnitelman laatuun ja uskottavuuteen
 • Tuotantoyhtiön taiteelliseen ja taloudelliseen kykyyn viedä läpi ja toteuttaa useita elokuvahankkeita
 • Tuotantoyhtiön viimeisen viiden vuoden aikana saamat kehittelytuet suhteessa toteutuneisiin hankkeisiin
 • Tuotantoyhtiön viimeisen viiden vuoden aikana toteutuneiden elokuvien tavoittama yleisötavoite ja kansainvälinen levitys ja näkyvyys
 • Hankekohtaisten suunnitelmien taiteelliseen laatuun
 • Hankekohtaisten kehittämissuunnitelmien laatuun
 • Hankekohtaisten kustannusarvioiden realistisuuteen ja tehokkuuteen suhteessa kehittämissuunnitelmaan
 • Kehittämissuunnitelman sisältämän muun rahoituksen määrä ja laatu (omarahoitus ja/tai tuotantoyhtiön ulkopuolinen rahoitus)

Erityisehdot

 • Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
 • Elokuvasäätiö tekee tuensaajan kanssa tukisopimuksen
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
 • Tuensaajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä taloudellinen selvitys tuen käytöstä.
 • Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kehittämis- ja tuotantotukea koskevat valtionavustusasiat tukiesittelijän esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 10.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätiedot

Tuotantokontrolleri Pirjo Koskelo, pirjo.koskelo@ses.fi, p. 09 6220 3031

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Slate-tuen tukiopas

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä