Ansökningsinformation: Slate-utvecklingsstöd

För vem?

Utvecklingsstöd beviljas produktionsbolag (registrerat samfund: aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och andelslag).

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 11.1.2022 16:00

Beslut

Beslut görs under vecka 10.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 11.1.2022 kl 16:00.

Syfte

Filmstfitelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion. Medverkan, mångfald, kulturell variation och frihet av konst hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stödet är att främja högklassig, mångsidig och egenartad finländsk filmproduktion.

Slate-utvecklingsstödets syfte är att skapa kontinuitet i utvecklingsprocessen, att främja långvarigt och systematiskt utvecklingsarbete samt att stöda förverkligandet av produktionsbolagets affärsplan.

För vem?

Utvecklingsstöd beviljas produktionsbolag (sammanslutning som är registrerad i Finland) som har professionella och ekonomiska förutsättningar för produktion av filmen och som äger rätten till kommersiellt nyttjande av filmen i Finland.

För vad och hur mycket?

Slate-utvecklingsstödet kan innehålla 3–5 st skilda långfilmsprojekt som grundar sej på en sammanhängande konstnärliga planer. Ett av projekten kan vara en dramaserie.

Utvecklingsplanens tidtabell kan vara högst 24 månader.

Ansökta stödbeloppet kan vara mindre än stödets maxbelopp och utvecklingstidtabellen kan vara kortare än 24 månader ifall det är ändamålsenligt för produktionsbolaget och filmprojekten.

Stödet kan gälla bland annat skrift och bearbetning av manuskript, produktions-, inspelnings- och scenografiplaner samt andra åtgärder som krävs för budgeterings- och finansieringsarrangemang.

Stödets belopp
Maxbelopp för slate-utvecklingsstöd är 150 000 euro.

Tidigare stödbeslut hittas på tukipäätökset-webbsidan.

Utvecklingsstöd kan ansökas om och beviljas i flera omgångar i samband med filmprojektets utveckling. Beviljade utvecklingsstöd räknas som en del av produktionsstödet och påverkar därmed produktionsstödets maxbelopp.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i filmstiftelses ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen till filmstiftelse med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökan består av

 • ansökningsblanketten
 • ansökningens bilagor
 • bilagor om den sökande

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens stödguide.

Sökanden ansvarar för att ansökningen lämnas in inom utsatt tid.

Instruktioner för ansökningsystemet

Ansökningens bilagor

Ansökningens obligatoriska bilagor:

 • Synopsis på 1 sida (one page synopsis)
 • Filmernas manuskript eller andra skriftliga innehållsbeskrivningar
 • Utvecklingsplan för skilda projekt
 • Utvecklingsprojektens kostnadsberäkningar och finansieringsplaner
 • Produktionsekonomiska presentationer/planer för filmerna
 • Aktuella avtal med upphovsrättsinnehavare
 • Meritförteckningar
 • Produktionsbolagets affärsplan som innehåller:

Slutrapporten om eventuella tidigare utvecklingsstöd är inlämnad i ansökningssystemet senast under sista ansökningsdagen, då man ansöker om nytt utvecklingsstöd.

Obligatoriska bilagor om den sökande:

 • Det senaste fastställda bokslutet som godkänts av en revisor
 • Ett giltigt utdrag ur handelsregistret
 • Ett skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • Ett intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • En uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) 

Mer information om bilagor:

Läs stödguiden

Utvecklingsplan samt budgeterings- och rapporteringsblanketter enligt filmstiftelsens modell finns på stiftelsens webbplats:

Blanketter

Hur bedöms ansökningen?

Stöd kan beviljas för produktionen av en film som anses vara en kulturprodukt då den

 1. författar en konstnärlig helhet
 2. dess innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet
 3. filmen innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

Stöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen. Också övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande beaktas.

Filmprojektet bedöms som en helhet också när det gäller innehåll, uttryck och produktion. Vidare beaktas den sökandes konstnärliga, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.

Vid bedömningen av slate-utvecklingsstöd kommer speciellt att beaktas:

 • Kvaliteten och trovärdigheten av produktionsbolagets affärsplan
 • Produktionsbolagets konstnärliga och ekonomiska förutsättning för genomförandet av flera samtidiga filmprojekt
 • Beviljade utvecklingsstöd i förhållande till genomförda filmprojekt under fem senaste år
 • Produktionsbolagets filmers publikmål och internationell distribution och synlighet under senaste fem år
 • Den konstnärliga kvaliteten av planerade projekten
 • Utvecklingsplanernas kvalitet
 • Budgeternas realism och effektivitet i förhållande till utvecklingsplanen
 • Utvecklingplanens övriga finansiering och dess typ (egen finansiering och/eller utomstående finansiering)

Specialvillkor

 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen gör ett stödavtal med stödmottagaren.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Stödmottagaren bör göra en skriftlig och finansiell rapport om användningen av stödet.
 • Projektets slutliga finansiering får inte överskrida slutliga slutliga kostnader.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Beslut

Finlands filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller utvecklings- och produktionsstöd på basis av konsulentens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 10.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Produktionscontroller Pirjo Koskelo, pirjo.koskelo@ses.fi, tel. 09 6220 3031

Läs sedan stödguiden noggrant:

Stödguider

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet